Ispis

Pregled i ispitivanje sredstava rada

Kreirano Ponedjeljak, 22 Veljača 2016 09:01
Hitovi: 2632

sredradZakonskom regulativom Republike Hrvatske definirane su zakonske obveze proizvođača i korisnika strojeva i uređaja u smislu zaštite na radu, tj. pregleda i ispitivanja sigurnosti strojeva i uređaja.

Strojevi i uređaji pregledavaju se i ispituju sa svrhom utvrđivanja jesu li na njima primijenjena odgovarajuća pravila zaštite na radu, kao i da li zbog promjena nastalih na njima tokom uporabe ugrožavaju život i zdravlje radnika.

Obveze poslodavca u vezi sa sredstvima rada, osobnom zaštitnom opremom i mjestima rada proizlaze iz članaka 41. i 42. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14). Slijedom članka 41. Zakona poslodavac je obvezan osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju te u skladu s pravilima zaštite na radu kao i to da je poslodavac obvezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača, a na način da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike.

Sukladno članku 42. Zakona o zaštiti na radu, njegovim provedbenim propisima, pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, poslodavac je obvezan obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

Pravilnikom o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02) utvrđeno je koji se  strojevi i uređaji s povećanim opasnostima moraju ispitivati pri čemu se pod pojmom „strojevi i uređaji s povećanim opasnostima“ smatraju oni pri čijem korištenju postoji povećana opasnost po sigurnost i zdravlje radnika unatoč primjene osnovnih pravila zaštite na radu.

U članku 3 navedenog Pravilnika navedena je lista strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, dok se člankom 4 definiraju slučajevi u kojima je poslodavac dužan provesti ispitivanje.
To su sljedeće situacije:
- prije njihovog stavljanja u uporabu,
- najmanje jedanom nakon dvije godine njihove uporabe,
- poslije rekonstrukcije a prije ponovnog početka korištenja,
- prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljeni i ponovno sastavljeni.

Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02, 126/03) utvrđeni su kadrovski i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac odnosno ovlaštena ustanova ili trgovačko društvo za obavljanje ispitivanja u radnom okolišu te ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, postupak dobivanja i prestanka ovlaštenja za obavljanje ispitivanja kada ta ispitivanja obavlja sam poslodavac te sadržaj i oblik isprava i način njihova izdavanja kada ispitivanja obavljaju sam poslodavac ili ovlaštena ustanova odnosno trgovačko društvo.

Sukladno odredbama navedenog Pravilnika, ovlaštenje koje je preduvjet za obavljanje ispitivanja strojeva i uređaja s pove¬ćanim opasnostima može se izdati poslodavcu ako ima zaposlena s najmanje polovicom radnog vremena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu koji imaju visoku stručnu spremu različitog tehničkog smjera, od kojih barem jedan mora imati stručnu spremu smjera strojarstva i jedan smjera elektrotehnike, te koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Poslodavac mora za sve poslove ispitivanja koje obavlja izraditi poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja tih ispitivanja, a isti mora biti izrađeni u skladu s normom ISO 10013.

O obavljenom ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opas¬nostima sastavlja se zapisnik koji sadrži najmanje sljedeće podatke:
- naziv i sjedište korisnika stroja i uređaja s povećanim opa¬s¬no¬stima;
- naziv i sjedište pravne osobe koja obavlja ispitivanja;
- podatke kojima se pobliže određuje stroj s opisom namjene i položaja stroja ili uređaja u prostoru;
- osnovne podatke o radnim tvarima i sirovinama koje stroj ili uređaj koriste u radu i osnovne podatke o izradcima;
- ime i prezime, stručnu spremu te podatke o položenom stručnom ispitu svih osoba koje učestvuju u postupku ispitivanja;
- datum početka i završetka ispitivanja;
- podaci o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena tijekom ispitivanja;
- metode, postupci, norme i tehnička oprema korištena prilikom ispitivanja;
- podatke o vanjskim uvjetima koji mogu utjecati na rezultate ispitivanja;
- zaključak da rezultati ispitivanja zadovoljavaju propisane uvjete, ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane uvjete.
Ispitivanje strojeva i uređaja sastoji se od pregleda tehničke dokumentacije iz koje moraju biti jasno vidljivi osnovni tehnički podaci s detaljnim opisom rada pojedinih mehanizama, upute o namjeni, načinu montaže i demontaže, upute o sigurnom rukovanju.
Ispitivanjem stroja u mirovanju ispituje se smještaj samog stroja te njegova neposredna radna okolina, sadržaj pločice s podacima o stroju (proizvođač, serija i broj, godina proizvodnje i sl.), temeljenje stroja, uređaji za upravljanje kao i naprave za zaštitu od opasnosti od dijelova u gibanju.
Ispitivanje stroja u pogonu obuhvaća provjeru kretanja dijelova stroja dok još nije opterećen te završno, u pogonskim uvjetima.
Ako uređaj s povećanim opasnostima ispunjava sve uvjete pravila zaštite na radu o tome se izdaje uvjerenje čiji je sadržaj propisan člankom 18 Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

Izvor:SVIJET KVALITETE
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14)
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02, 126/03)
- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće