Ispis

EFZG kolegiji Upravljanje kvalitetom

Kreirano Subota, 18 Svibanj 2013 13:01
Hitovi: 4665

ekonomskizagrebNa Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (EFZG) održava se poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom "Upravljanje kvalitetom". Studij se izvodi kao jednogodišnji, sastoji se od dva semestra, za kandidate sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem. Specijalistički poslijediplomski studij Upravljanje kvalitetom uspješno se izvodi na  Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se njegovim prilagođavanjem zahtjevima Bolonjskog procesa i nastavkom želi doprinijeti povećanju kulture kvalitete u hrvatskim poduzećima i organizacijama. Voditelj studija je Prof. dr. sc. Tonći Lazibat.

Ovdje su ukratko opisani važniji kolegiji koji se izvode u sklopu Poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje kvalitetom“.

Teorija kvalitete
Predavač: prof.dr.sc. Tonći Lazibat
Opis kolegija: Povijesni razvoj kvalitete i koncepti kvalitete. Japanska škola kvalitete. Američka škola kvalitete. Europska škola kvalitete. Parametri kvalitete; učinak stajališta, učinak zamjene, učinak transformacije. Karakteristike kvalitete. Ocjenjivanje kvalitete. Definiranje kvalitete s gledišta potrošača. Definiranje kvalitete s gledišta proizvođača. Kvaliteta koncepcije. Kvaliteta konstrukcije. Kvaliteta izrade. Kvaliteta s gledišta tržišta. Kvaliteta s gledišta društva. Učinak stajališta. Učinak transformacije. Učinak zamjene. Postupci za ispitivanje kvalitete. Ocjenjivanje kvalitete. Model apstraktne kvalitete. Model ekonomske kvalitete. Troškovi kvalitete.

Sustavi upravljanja kvalitetom i interni audit
Predavač: prof.dr.sc. Tonći Lazibat
Opis kolegija: Normizacija kvalitete. (ISO 8402, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000 ...). Prva i druga velika revizija normi. Razlozi revizije. Elementi norme ISO 9001:1994. Zahtjevi norme ISO 9001:2000. Prednosti tvrtke s implementiranim sustavom kvalitete. Faze uspostave sustava kvalitete. Dokumentacija za uspostavu sustava kvalitete. Alati za upravljanje kvalitetom. Sustavi kvalitete u hrvatskoj gospodarskoj praksi. Analiza stanja, problemi i prijedlozi. Pojam i uloga internog audita. Načela internog audita. Odnos internog i eksternog audita. Standardi internog audita. Kriteriji interne revizije i internog audita kvalitete (ISO norme). Audit troškova kvalitete i troškova nekvalitete. Postupci (faze) internog audita kvalitete (izrada plana audita kvalitete, raspored zadataka u auditorskom timu, radna dokumentacija auditora, prikupljanje dokaza ili obavljanje internog audita, izvješćivanje auditora s preporukama za unapređenje kvalitete).

Sustavi upravljanja okolišem
Predavač: doc.dr.sc. Sanda Rašić
Opis kolegija: Globalni problemi okoliša (kakvoća i dostatnost vode, kakvoća zraka, kakvoća tla, stvaranje otpada, kakvoća i dostupnost hrane, promjene ozonskog omotača, promjene klime, očuvanje biološke raznolikosti.). Pojam i definiranje održivosti. Ekonomska, tehnološka, društvena i ekološka održivost poduzeća. Utjecaj zaštite okoliša na viziju, misiju i ciljeve poduzeća. Utjecaj zaštite okoliša na stratešku analizu i poslovnu strategiju. Konkurentska prednost zaštitom okoliša (konkurentska prednost diferencijacije, konkurentska prednost inovacijske vrijednosti). Tehnike upravljanja zaštitom okoliša (analiza životnog ciklusa, ekološki dizajn, kruženje materijala i smanjenje otpada/onečišćenja, efikasnost utroška energije, ekološka revizija itd.). Normizacija u području upravljanja zaštitom okoliša. Međunarodni standardi upravljanja okolišem ISO 14 000 i EMAS, znak zaštite okoliša (definiranje, osnovne pretpostavke i koraci implementacije).

Poslovna izvrsnost
Predavač: prof.dr.sc. Nikola Knego
Opis kolegija: Shewarov ciklus poboljšanja. Demingov krug kvalitete. Juranova spirala kvalitete. Potpuna kontrola kvalitete – TQC. Cjelovito upravljanje kvalitetom – TQM. Procesni pristup i put prema poslovnoj izvrsnosti (Business Excellence). RADAR (Results, Approach, Deployment, Assesment, Review) metoda europskog modela TQM-a. Integrirani sustavi upravljanja (upravljanje kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema ISO normama). Nagrade za poslovnu izvrsnost. Europska nagrada (EQA), Demingova nagrada. Malcom Baldrige (MBNQA). Poslovna izvrsnost i hrvatsko gospodarstvo.

Upravljanje zadovoljstvom klijenata
Predavač: prof.dr.sc. Tihomir Vranešević
Opis kolegija: Poslovanje tvrtke u tržišnim okolnostima: Uvod u kolegij. Marketinška filozofija poslovanja kao preduvjet opstanka tvrtke u tržišnim okolnostima. Pojavni oblici upravljanja marketingom. Koncept vrijednosti kao osnova tržišnog poslovanja: Očekivana vrijednost i njezine dimenzije. Spoznajna vrijednost. Istraživanje vrijednosti za klijente. Zadovoljstvo klijenata kao mjera kvalitete: Povezanost zadovoljstva s konceptom vrijednosti za klijente. Zadovoljstvo klijenata i kvaliteta. Tehnička nasuprot doživljenoj kvaliteti. Kvaliteta usluga. Zadovoljstvo klijenata kao temeljna odrednica upravljanja marketingom. Model mjerenja zadovoljstva klijenata: Praćenje zadovoljstva klijenata. Istraživanje zadovoljstva kao središnji dio koncepcije usmjerenosti na klijente. Implikacije modela na upravljanje kvalitetom. Usmjerenost na klijente kao kultura tvrtke.

Metode i alati za upravljanje kvalitetom
Predavač: prof.dr.sc. Tonći Lazibat, prof.dr.sc. Ksenija Dumičić
Opis kolegija: Statističke metode i sustavi poslovne izvrsnosti. Metode deskriptivne statistike: grafičke i numeričke. Elementi teorije vjerojatnosti. Statistička kontrola procesa (SPC). Six-sigma programi. Indeksi sposobnosti procesa. Plan prijema na temelju atributa i pomoću kvantitativnih varijabli. Ispitivanje povezanosti varijabli regresijskom i korelacijskom analizom. Trend analiza. Dizajn eksperimenta u poboljšanju i optimizaciji procesa. Sedam tradicionalnih alata za upravljanje kvalitetom: pareto analiza, dijagram riblja kost, ispitni list, dijagram raspršenja, histogram, kontrolne karte, dijagram tijeka. Menadžerski alati za upravljanje kvalitetom. Metode za upravljanje kvalitetom: QFD i FMEA.

Benchmarking
Predavač: doc.dr.sc. Sanda Renko
Opis kolegija: Izvorišta suvremenog benchmarkinga. Pojam benchmarkinga. Područja primjene: razlozi korištenja, razni aspekti benchmarkinga, mogućnosti primjene, zadaci benchmarkinga, Vrste benchmarkinga. Glavni akteri benchmarkinga: vrste benchmarking ekipe, veličina ekipe, karakteristike članova ekipe, obučavanje. Faze formalnog benchmarkinga: utvrđivanje problema i područja koji se rješavaju, planiranje projekta, popis partnera, analiza vlastitog polazišnog stanja, analiza relevantnih subjekata, ekstrahiranje informacija, identificiranje mogućih poboljšanja, primjena i praćenje rezultata. Neformalni benchmarking. Potencijalne posljedice uvođenja benchmarkinga: konfliktne situacije, poslovna etika, industrijska špijunaža.

Upravljanje poslovnim procesima
Predavač: Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
Opis kolegija: Osnovno: Promjena poslovnih procesa (engl. Business Process Change): oblici, povijesni razvoj, stanje, trendovi. Promjena poslovnih procesa u uvjetima elektroničkog poslovanja (virtualne organizacije, upravljanje nabavnim lancima). Informatizacija poslovnih procesa. Povezanost projekta razvoja integriranih informacijskih sustava i projekta promjene poslovnih procesa. Upravljanje poslovnim procesima (engl. Business Process Management): definicija, obilježja i primjeri iz prakse. Sustav za upravljanje poslovnim procesima: Definicija sustava za upravljanje poslovnim procesima. Sustav za upravljanje poslovnim procesima kao potpora odlučivanju. Projektni pristup razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima. Analiza, dizajn, razvoj i implementacija sustava za upravljanje poslovnim procesima. Metrika troškova, performansi i rezultata sustava za upravljanje poslovnim procesima. Standardizacija grafičke notacije i programskog meta-jezika za opis i modeliranje poslovnih procesa. Nezavisne organizacije koje propisuju standarde za upravljanje poslovnim procesima. Metode i alati za upravljanje poslovnim procesima: Pregled konceptualnih grafičkih metoda za modeliranje poslovnih procesa. Prikaz, analiza i usporedba alata za upravljanje poslovnim procesima. Sistematizacija funkcija integriranih alata za upravljanje poslovnim procesima: modeliranje, mjerenje, analiza, izvođenje, upravljanje i praćenje poslovnih procesa.

Kvaliteta i konkurentnost
Predavač: Prof. dr. Zoran Kovačević
Opis kolegija:
1. Kvaliteta i makroekonomski aspekti konkurentnosti

Efektivni realni tečaj i makroekonomske performanse zemalja. Tečajni režimi i makroekonomske performanse zemalja. Makroekonomski aspekti kvalitete mjereni stupnjem "certificiranosti".
2. Kvaliteta i mikroekonomski aspekti konkurentnosti
Jedinični troškovi rada – teorija i praksa. Kvaliteta i tržišne strukture: savršena konkurencija i teorije imperfektne konkurencije; monopol i monopson, monopolistička konkurencija, oligopoli i teorija igara; cjenovna diskriminacija; vertikalna integracija, te antimonopolska politika - horizontalna i vertikalna (teorija i praksa). Kvaliteta i teorije poduzeća: neoklasična i "moderne" teorije poduzeća; teorija transakcijskih troškova, stohastička i evolutivna teorija. Kvaliteta i proces industrijalizacije: industrijalizacija i državna intervencija; horizontalna i vertikalna industrijska politika; povijest industrijskog razvoja i uloga državne intervencije, razvijene i novo industrijalizirane zemlje (azijski tigrovi); tranzicija, kvaliteta i uloga industrije.

Upravljanje nabavom
Predavač: prof.dr.sc. Nikola Knego, prof.dr.sc. Rudolf Vouk
Opis kolegija: Pojam, svrha i ciljevi upravljanja nabavom. Značenje upravljanja nabavom. Upravljanje nabavom u uvjetima internacionalizacije poslovanja. Strategije nabavljanja. Sustavi nabavljanja. Elementi politike nabave. Sustavi zaliha. ABC i XYZ analiza u nabavi. Pojam i načela javne nabave. Modeli upravljanja sustavom javne nabave. Benchmarking u nabavi. Kontroling nabave. Vrijednosna analiza u nabavi.

EFZG Upravljanje kvalitetom1

Više podataka o Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Upravljanje kvalitetom“ možete saznati na web stranici www.efzg.unizg.hr.


Izvor:EKONOMSKI FAKULTET

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće