Četvrtak 02 Pro 2021
Ispis

25 godina OSKAR-a

oskarObjavljujemo prigodnu poruku prof.dr.sc. Marka Beškera u povodu jubileja 25 godina rada i razvoja OSKAR-a Centra za razvoj i kvalitetu.

OSKAR provodi EOQ (European Organisation for Quality) školovanja za menadžera kvalitete (ISO 9001), za menadžera okoliša (ISO 14001), za menažera rizika (ISO 31000), za menadžera sigurnosti hrane (ISO 22000, HACCP), za menadžera zaštite zdravlja i sigurnosti (OHSAS 18001), za auditora (ISO 19011) i školovanje za Project Manager-a.

U POVODU JUBILEJA 25 GODINA RADA I RAZVOJA
Dragi prijatelji, uvaženi suradnici i poslovni partneri!

OSKAR-ova dvadeset peta  obljetnica rada i razvoja je prigoda da se podsjetimo na rezultate četvrt stoljeća zajedničkoga, našega i vašeg, rada. Sjetimo se, ideja pri osnivanju ove institucije bila je aktivno podržati i u praksi širiti misao o važnosti stalne izobrazbe za ukupan gospodarski i društveni razvoj te za razvoj svakog pojedinca da može slijediti i biti aktivni čimbenik društvenih i gospodarskih promjena. U programskoj orijentaciji naglasak smo davali na  teme upravljanja, a posebno upravljanja poslovnim procesima, kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću i rizicima poslovanja stalno uvažavajući suvremene metode rada s odraslim ljudima.

Ulaganja u razvoj kompetentnosti ljudi, ma o kakvoj se organizaciji radilo, u
uređenom sustavu upravljanja, nedvojbeno je uvijek veoma isplativa investicija. Nažalost, kod nekih se to još uvijek smatra troškom, ali ipak se osjeća napredak. Razvijeni svijet je odavna shvatio da su takva ulaganje garancija brzog gospodarskog i društvenog razvitka i stvaranja uvjeta života primjerenih suvremenom čovjeku. Teško je zaobići podatak, s obzirom na OSKAR-ovu misiju, da se ne spomenu činjenice kako menadžeri u najrazvijenijim zemljama svijeta provode u organiziranom učenju veliki dio svoga radnog vremena. Nedvojbeno je da znaju što čine, jer takva je investicije uvijek u konačnici isplativa. To je i OSKAR-u bio putokaz kamo se treba kretati da se osigura ljepša i bogatija budućnosti svih onih koji su tako opredijeljeni.

OSKAR je osnovan samo četiri godine nakon donošenja prve sistemske serije normi
ISO 9000ff. Donesena norma bila je dobra osnova i podrška temeljnoj ideji osnivača, jer se u Normi kao element sustava upravljanja explicite tražilo da se upravlja izobrazbom u svakoj organizaciji koja se opredjeljuje za takvu standardizaciju sustava upravljanja. Danas 29 godina, nakon, upravljanje kvalitetom ljudi, obrazovanjem i kompetencijama su nezaobilazni dio svake ISO norme. Još prije 29 godina zahtjevi u Normi su naglašavali obvezu da se izobrazbi zaposlenih pristupa planski i organizirano te da sve bude evidentno i dokazivo jer je ocijenjeno, temeljem dobre prakse, da u suvremenom tržišnom poslovanju stalna izobrazba menadžmenta i zaposlenih ima izuzetan značaj u upravljanju kvalitetom tj. u uspješnosti poslovanja.

Svakog je dana postajalo sve jasnije da uspješni postaju i ostaju samo oni koji stalno osvježavaju i proširuju svoja znanja u težnje dokazivoj kompetentnosti svakoga sudionika u poslovnom procesu. Da bi se OSKAR programski i metodički prilagodio stvarnim potrebama naših korisnika usluga, od početka smo svoju ponudu temeljili na rezultatima dobivenima ispitivanjem njihovih potreba. To je bio novi izazov da se trajno zadovolje potrebe i želje postojećih i potencijalnih korisnika OSKAR-ovih usluga i proizvoda. Naravno, takva orijentacija zahtijevala je nova ulaganja u razvoj kadrova, što se u konačnici pokazalo korisnim.

Ispitujući trajno potrebe i želje postojećih i potencijalnih korisnika OSKAR-ovih
usluga stalno se proširivala programska djelatnost i prilagođivala promjenljivim zahtjevima tržišta. Povezivanje s istaknutim edukacijskim ustanovama i asocijacijama u Europi potaknulo je nove sadržaje, nove oblike i načine rada te novi duh u permanentnom, cjeloživotnom obrazovanju za rad.

Uvođenjem novih sadržaja, novih oblika i načina rada, te razvijanjem novog duha u nastavi (u procesu učenja) stalno se širio krug korisnika naših usluga, a što je posebno važno, širilo se povjerenje i prijateljstvo s tim istim korisnicima usluga. U provedbi nastave, njeguje se intenzivan rad radioničkog tipa, rad u malim skupinama, vodi se briga o aktivnoj uključenosti svih sudionika  u rješavanju konkretnih zadaća i stvaranju ugodne atmosfere u nastavi. Takav rad, pored toga što u kratkom vremenu daje velike učinke u postizanju znanja i umijeća, stvara motivirane i zadovoljne sudionike obrazovnih programa, kao i zadovoljne i uspješne djelatnike u vlastitoj radnoj sredini.

U području osobnog usavršavanja OSKAR provodi i školovanje koje je programski
harmonizirano sa zahtjevima Europske organizacije za kvalitetu (European Organisation for Quality), i to na razini poslijediplomske specijalizacije. U svim oblicima obrazovanja uvažavaju se najbolji svjetski andragoški i psihološki standardi te zahtjevi i standardi Europske organizacije za kvalitetu, što je OSKAR činilo i čini prepoznatljivim ne samo u Hrvatskoj nego i na tržištima Jugoistočne Europe i Rusije.

Obrazovanje za osobni razvoj i unaprjeđenje poslovanja, te obrazovanje i
usavršavanje menadžera za različite uloge u sustavima upravljanja, i to osobito u sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću i rizicima te za suvremeno vođenje projekata i timski rad izuzetno je dobro prihvaćeno. Brojni naši polaznici EOQ škola su napravili zavidan  uspjeh u profesionalnoj karijeri, a nekoliko ih je postalo doktorima znanosti. Danas su naši polaznici EOQ škola na raznim visokim upravljačkim pozicijama (dekani fakulteta, profesori u visokim učilištima i fakultetima, direktori raznih organizacija, menadžeri kvalitete i vlasnici uspješnih konzultantskih organizacija). Očito su u poslu evaluirali svoje kompetencije pa su im povjerene takve dužnosti.

Pored osnovnih poslovnih procesa koji su usmjereni na obrazovanje za osobni razvoj i unaprjeđenje poslovanja na svim razinama stručnosti, razvijen je proces dizajniranja i redizajnirana sustava upravljanja prilagođen zahtjevima normi za upravljanje kvalitetom, upravljanje okolišem, sigurnošću, zdravljem, rizicima, sigurnosti hrane, kao i integriranje tih zahtjeva u cjeloviti poslovni sustav.

U želji da se OSKAR-ovim korisnicima usluga i proizvoda pruže trajne kvalitetne i blagovremene informacije iz područja suvremenih sustava upravljanja uspostavljen je proces nakladničke djelatnosti. Nakladništvo je logičan pratitelj obrazovne djelatnosti, budući da se za sve obrazovne oblike priprema odgovarajuća nastavna dokumentacija potrebna sudionicima u nastavi. Ponosni smo što su djela OSKAR-ove biblioteke prepoznata u velikom dijelu Europe. Tiskana su pored hrvatskog jezika na ruskom i engleskom jeziku.

Naravno, sve ovo ne bi se moglo postići bez angažiranja širokog kruga stručnih, posebno metodički i andragoški usavršenih predavača, autora publikacija, savjetnika i moderatora, koji zajedno s djelatnicima OSKAR-a ostvaruju ove zadatke. Njima zahvaljujemo što je do sada održano preko 1.350 nastavnih oblika  (savjetovanja, seminara,  radionica  i  škola) s više od 24 000 sudionika.

Zahvalnost dugujemo kako pojedincima tako i organizacijama koje su, upućujući svoje djelatnike na izobrazbu, prihvatile suradnju s OSKAR-om, prihvaćajući savjetničke usluge OSKAR-a, čitajući OSKAR-ove publikacije ili na drugi način pomogle razvoju OSKAR-a.

Ipak, naš se najveći uspjeh, koji je stvaran proteklih dvadeset pet godina, odnosi na
osobite prijateljske odnose s partnerima i suradnicima koji su nadmašili uobičajene poslovne odnose. Stoga, prije i iznad svega, zahvaljujemo svim našim polaznicima obrazovanja, studentima i svršenim stručnjacima upravljanja kvalitetom, sigurnošću i okolišem zbog širenja novog duha i odnosa u OSKAR-ovoj djelatnosti i zbog toga što OSKAR- bez njihova izuzetnog zalaganja, suradnje i nesebične pomoći nikada ne bi postao ono što danas jest.

Posebno zahvaljujemo za suradnju u radu i razvoju partnerskoj organizaciji Quality Austria koja je imala posebnu ulogu u našem usvajanju programa školovanja prema Harmoniziranoj shemi EOQ.

S dubokim poštovanjem,
direktor,
prof.dr.sc. Marko Bešker

www.oskar.hr


Izvor:OSKAR

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće