Ispis

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016)

Kreirano Ponedjeljak, 09 Svibanj 2016 08:18
Hitovi: 3341

ee1Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13 i 14/14) ministar gospodarstva je dana 26.04.2016. donio Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016).

Svrha Pravilnika je osigurati da električna oprema na tržištu zadovoljava zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba, domaćih životinja i imovine uz jamstvo funkcioniranja unutarnjeg tržišta, a isti se primijenjuje na električnu opremu namijenjenu uporabi na nazivnim naponima između 50 V i 1 000 V za izmjeničnu struju i nazivnim naponima između 75 V i 1500 V za istosmjernu struju.

Pravilnik se ne primijenjuje na električnu opremu za uporabu u eksplozivnoj atmosferi, električnu opremu za radiologiju i medicinske svrhe, dijelove električne opreme za teretna i osobna dizala, mjerila električne energije, utikače i utičnice za kućnu uporabu, upravljačke uređaje za električne ograde, radioelektrične smetnje, specijaliziranu električnu opremu za uporabu na brodovima, zrakoplovima ili željeznicama koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama koje su sastavila međunarodna tijela u čijem radu sudjeluju države članice te opremu za ocjenjivanje koja je izrađena po mjeri, a isključivo namijenjena za uporabu stručnjaka na mjestima za istraživanje i razvoj kao i u te svrhe.

Stupanjem na snagu, Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29. 3. 2014.).


Električna oprema na koju se primijenjuje ovaj Pravilnik, može se stavljati na raspolaganje na tržištu samo ako je proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja je u području sigurnosti na snazi u Uniji, te kada ne ugrožava sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine, a pod uvjetom da je ispravno ugrađena, održavana i korištena u namijenjene svrhe.


Bitni elementi sigurnosnih zahtjeva propisani su u Dodatku I Pravilnika, a uključuju:

- opće uvjete,
- zaštitu od opasnosti koje mogu nastati od električne opreme i
- zaštitu od opasnosti koje mogu izazvati vanjski utjecaji na električnu opremu
Obveze proizvođača definirane su člankom 6 Pravilnika pa je između ostaloga definirano da prilikom stavljanja svoje električne opreme na tržište proizvođači moraju osigurati da je ta oprema konstruirana i proizvedena u skladu sa sigurnosnim zahtjevima navedenim u članku 3. i utvrđenim u Dodatku I. Pravilnika.

Proizvođači moraju izraditi tehničku dokumentaciju i provesti ili dati provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti iz Dodatka III. Pravilnika, a kada je postupkom ocjenjivanja sukladnosti dokazana sukladnost električne opreme sa sigurnosnim zahtjevima iz Dodatka I. Pravilnika, proizvođači moraju sastaviti EU izjavu o sukladnosti te staviti oznaku CE.
Osim toga, proizvođači moraju čuvati tehničku dokumentaciju navedenu u Dodatku III. Pravilnika i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište te osigurati da se provode postupci serijske proizvodnje koji osiguravaju sukladnost s Pravilnikom. Potrebno je na odgovarajući način uzeti u obzir promjene u konstruiranju ili značajkama proizvoda kao i promjene u usklađenim normama navedenim u članku 12. Pravilnika, međunarodnim ili nacionalnim normama navedenima u člancima 13. i 14. Pravilnika ili drugim tehničkim specifikacijama na temelju kojih je potvrđena sukladnost električne opreme.

Kada to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja električna oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, proizvođači su dužni ispitati uzorke električne opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu i, ako je to potrebno, voditi knjigu pritužbi i registar nesukladne električne opreme i njezinog povrata te o svakom takvom praćenju obavijestiti distributere.


Proizvođači moraju osigurati da je električna oprema koju su oni stavili na tržište označena brojem tipa, šarže ili serijskim brojem ili bilo kojim drugim identifikacijskim elementom ili, kad to ne dopušta veličina ili vrsta električne opreme, da se traženi podaci navedu na njezinoj ambalaži ili u dokumentu priloženom uz električnu opremu.
Proizvođači su obvezni na električnoj opremi ili, kad to nije moguće, na njezinoj ambalaži ili u dokumentu koji prati električnu opremu, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni te osigurati da su uz električnu opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Takve upute i informacije te svako označivanje mora biti razumljivo i shvatljivo.

Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da električna oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s odredbama Pravilnika dužni su bez odgode poduzeti popravne radnje potrebne kako bi električnu opremu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili izvršili povrat. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode moraju obavijestiti nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu električnu opremu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.


Na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti električne opreme s Pravilnikom na hrvatskom jeziku, a na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači moraju s njim surađivati u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju električna oprema koju su stavili na tržište.


Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010).


Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016)


Izvor:MINGO

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće