Ispis

Pojmovi iz područja kvalitete tekućih naftnih goriva

Kreirano Utorak, 13 Prosinac 2016 18:04
Hitovi: 3959

uredkvalBenzin je isparivo mineralno ulje koje potpada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 12 45, 2710 12 49. Namijenjen je za rad motora s unutarnjim izgaranjem i paljenjem na svjećicu, koji se koristi za pogon cestovnih vozila.

Dizelsko gorivo je plinsko ulje koje potpada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 43 i 2710 20 11. Rabi se za rad motora s unutarnjim izgaranjem i kompresijskim paljenjem, namijenjenih za pogon cestovnih i pružnih samohodnih vozila za prijevoz putnika i robe.

Konvencionalna sirova nafta je svaki izvor rafinerijske sirovine koji prema Američkom institutu za naftu (u daljnjem tekstu: API) posjeduje gustoću višu od 10 stupnjeva kada se nalazi u formaciji ležišta na mjestu izvora izmjerenu metodom HRN EN ISO 3675 (ekvivalent ASTM D287) i koji nije obuhvaćen definicijom pod tarifnom oznakom KN 2714 kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7. 9. 1987.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 2658/87).

Loživo ulje je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, izuzev plinskog ulja prema definiciji iz točke 17. ovoga stavka, i brodskoga goriva prema definiciji iz točke 5. ovoga stavka, koje potpada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 51 do 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 i koje, zbog svojih destilacijskih granica potpada u kategoriju loživih ulja namijenjenih za uporabu kao goriva i kod kojih se manje od 65% obujma (uključujući i gubitke) destilira do 250 °C prema metodi ASTM D 86. Ako se destilacija ne može odrediti tom metodom, naftni proizvod se isto tako svrstava u kategoriju loživog ulja.

ASTM metode su metode koje propisuje Američko udruženje za ispitivanje i materijale u publikaciji koja sadrži definicije metoda i specifikacija za naftu te sredstava za podmazivanje.

Granična vrijednost je najniža ili najviša dozvoljena količina ukupnog sumpora, olova, olefina, aromata, benzena, kisika, policikličkih aromatskih ugljikovodika, oksigenata, metilnih estera masnih kiselina (FAME) te najmanja i/ili najveća vrijednost značajki kvalitete tekućeg naftnog goriva.

Kontrolna područja emisija SOx (SECA područja) su morska područja definirana kao takva od strane Svjetske pomorske organizacije u Prilogu VI. MARPOL konvencije. MARPOL konvencija je međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova iz 1973. godine, kako je preinačena protokolom iz 1978. godine. Metoda smanjenja emisija je svaka oprema, materijal, uređaj ili aparat koji se ugradi u brod ili drugi postupak, alternativno gorivo ili metoda postizanja sukladnosti koja se koristi kao alternativa brodskom gorivu s niskom količinom sumpora koja ispunjava zahtjeve navedene u ovoj Uredbi i koja se može potvrditi, kvantificirati i izvršiti.

Praćenje kvalitete je utvrđivanje propisanih graničnih vrijednosti i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva uzorkovanjem, laboratorijskom analizom i ocjenom kvalitete tekućeg naftnog goriva, u svrhu zaštite i poboljšanja kvalitete zraka. Referentna vrijednost goriva je referentna vrijednost goriva na temelju emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po jedinici energije iz fosilnih goriva iz 2010. godine.


Izvor:Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće