Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015

Naslov norme
HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015
cjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja - 1. dio: Zahtjevi
(ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015)

Područje primjene
Norma ISO/IEC 17021-1 namijenjena je certifikacijskim tijelima za certifikaciju sustava upravljanja. Ona sadrži načela i zahtjeve za certifikacijska tijela koja certificiranju sustave upravljanja. Ta tijela ne moraju certificirati sve vrste sustava upravljanja, nego ona za koja su osposobljena.


Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Načela
5 Opći zahtjevi
6 Strukturni zahtjevi
7 Zahtjevi za resurse
8 Zahtjevi za informacije
9 Procesni zahtjevi
10 Zahtjevi za sustav upravljanja


Kratki pregled norme
4 Načela
Ovaj zahtjev norme sadrži principe koji u smislu norme ne predstavljaju zahtjeve, ali definira smjernice čija je primjena obvezna kako bi se osigurala sukladnost s normom. To su nepristranost, kompetentnost osoblja, odgovornost, otvorenost, povjerljivost te proaktivnost u smislu rješavanja pritužbi zaprimljenih na rad certificiranih klijenata certifikacijskog tijela.

5 Opći zahtjevi
Peti zahtjev norme započinje navođenjem zahtjeva koje certifikacijsko tijelo mora ispuniti kako bi moglo dokazati sukladnost svog sustava upravljanja s referentnom normom. U njemu su sadržani zahtjevi za pravnu osobnost certifikacijskog tijela, sklapanje i sadržaj ugovora kojeg certifikacijsko tijelo sklapa s korisnicima svojih usluga te odgovornost certifikacijskog tijela za donošenje svih odluka vezanih uz status certifikacije, tj. certifikata.
Zahtjevi iz točke 5.2 propisuje niz aktivnosti koje je certifikacijsko tijelo dužno provesti kako bi dokazalo da upravlja svojom nepristranošću. Osim toga, eksplicitno su navedene aktivnosti koje su certifikacijskom tijelu normom zabranjene, tj. aktivnosti čija bi provedba direktno kompromitirala neovisnost i nepristranost certifikacijskog tijela.
Točka 5.3 definira osiguranje od potencijalne odgovornosti certifikacijskog tijela spram certificiranih klijenata te način financiranja certifikacijskog tijela.

6 Strukturni zahtjevi
Poglavlje 6 sadrži zahtjeve za strukturu i unutarnju organizaciju certifikacijskog tijela, tj. navode se aktivnosti s različitih razina ustroja certifikacijskog tijela za koja je neophodno odrediti odgovornosti i ovlaštenja ključnih funkcija certifikacijskog tijela.
Zahtjev 6.2 sadrži zahtjeve za postojanje ključnog odbora u strukturi certifikacijskog tijela – odbora za nepristranost. Navedeni odbor mora biti sastavljen od predstavnika zainteresiranih strana za rad certifikacijskog tijela s glavnom zadaćom nadgledanja rada certifikacijskog tijela. Također, navedena su i prava koja članovi odbora imaju u slučaju da certifikacijsko tijelo ignorira ili se ogluši na zaključke odbora za nepristranost.

7 Zahtjevi za resurse
Glavni resursi certifikacijskog tijela su njegovo unutrašnje i vanjsko osoblje. U vezi s tim postavljeni su zahtjevi za kompetentnost i upravljanje osobljem certifikacijskog tijela. Zahtjevi se odnose na cjelokupno osoblje tijela koje je uključeno u provedbu certifikacijskih aktivnosti pri čemu je, naravno, poseban naglasak dan na osobe koje provode audite, tj. auditore. U odnosu na prethodno izdanje norme, u ovom poglavlju je sadržana jedna od ključnih razlika, tj. zahtjev koji od certifikacijskog tijela zahtijeva da jasno i precizno definira kriterije minimalne bitne osposobljenosti auditora za svako tehničko područje u kojem ono provodi certifikaciju.
Od certifikacijskog tijela se također očekuje da ima dokumentirani postupak kojim se definira izbor, izobrazba i imenovanje auditora po pojedinim tehničkim područjima te također način za kontinuirano praćenje izvedbe kompletnog osoblja uključenog u certifikacijske aktivnosti.
Definirani su i zahtjevi za opseg zapisa koje je certifikacijsko tijelo dužno čuvati o svim osobama uključenim u provedbu certifikacije te uvjete pod kojima certifikacijsko tijelo može neke od svojih aktivnosti podugovoriti s drugim certifikacijskim tijelom.

8 Zahtjevi za informacije
U poglavlju 8 sadržani su zahtjevi koji se tiču sadržaja, opsega i dostupnosti informacija certifikacijskog tijela spram potencijalno zainteresiranih strana. Definirano je koje je informacije certifikacijsko tijelo dužno učiniti javno dostupnima, sadržaj i način izdavanja potvrde o certifikaciji, tj. certifikata, vođenje registra valjanih certifikata, politiku za postupanje po pitanju upotrebe i nadziranja upotrebe certifikacijskog simbola kojeg koriste certificirani klijenti te postupanje certifikacijskog tijela po pitanju osiguranja i upravljanja s povjerljivosti podataka o korisnicima svojih usluga.
U drugom dijelu poglavlja 8 navedene su obveze certifikacijskog tijela po pitanju opsega informacija koje moraju biti dostupne korisnicima usluga tijela te obveze u slučaju promjene u zahtjevima za certifikaciju.

9 Procesni zahtjevi
Poglavlje 9 predstavlja sadržajno najveće poglavlje norme, a sadrži zahtjeve za provedbu certifikacijskog procesa. Točka 9.1 sadrži zahtjeve u pogledu pred-certifikacijskih aktivnosti (prijava, pregled prijave, programa audita, utvrđivanja vremena audita, audita na više lokacija). U točki 9.2 navode se zahtjevi u pogledu planiranja audita (utvrđivanje ciljeva, područja i kriterija; odabir i imenovanja auditora; plan audita). Točka 9.3 odnosi se na početnu certifikaciju koja se provodi u dvije faze. U Točki 9.4 navedeni su zahtjevi za provedbu audita - počevši od uvodnog sastanka, komunikaciju s klijentom za vrijeme audita, načine prikupljanja dokaza o sukladnosti sa zahtjevima norme, pripremu zaključaka s audita, sadržaj i provedbu završnog sastanka, sadržaj izvještaja s auidta, postupanje s utvrđenim nesukladnostima te provedbu analize razloga pojave nesukladnosti od strane auditirane organizacije. Točka 9.5 odnosi se na zahtjeve koji se tiču donošenja odluke o certifikaciji, uključujući potrebno definiranje odgovornosti i ovlaštenja u certifikacijskom tijelu za navedene aktivnosti. Zatim slijedi točka 9.6 koja se tiče održavanja certifikacije (nadzori, ponovna certifikacija, posebni auditi, suspenzija, povlačenje, suženje područja certifikacije); 9.7 koja definiran zahtjeve u pogledu žalbi, 9.8 u pogledu pritužbi te 9.9 koja navodi zahtjeve za čuvanje zapisa klijenata.


10 Zahtjevi za sustav upravljanja
U poglavlju 10 sadržani su zahtjevi za sustav upravljanja u certifikacijskom tijelu pri čemu certifikacijska tijela imaju na raspolaganju dvije opcije, a to je uspostava sustava upravljanja prema zahtjevima norme ISO 9001 (Opcija B) ili prema zahtjevima danim u normi ISO/IEC 17021-1 (Opcija A). U oba slučaja, certifikacijsko tijelo će dokazati sukladnost sa zahtjevima norme ISO/IEC 17021-1.
Spomenuti zahtjevi norme odnose se na priručnik (dokumentaciju) sustava upravljanja, upravljanje dokumentima, upravljanje zapisima, preispitivanje upravljanja (upravinu ocjenu), unutrašnje audite i popravne radnje.


Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće