Ispis

HRN EN ISO/IEC 17024:2013

Kreirano Ponedjeljak, 13 Svibanj 2013 20:27
Hitovi: 4524

Naslov norme
HRN EN ISO/IEC 17024:2013
Ocjenjivanje sukladnosti - Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja
(ISO/IEC 17024:2012; EN ISO/IEC 17024:2012)

Područje primjene
Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost tijela koja certificiraju osobe prema posebnim zahtjevima, uključujući izradu i održavanje certifikacijske sheme za osoblje. Certificiranje osoblja jedan je od načina osiguranja da certificirana osoba djeluje u skladu s certifikacijskom shemom. Povjerenje u certifikacijske sheme za osoblje postiže se pomoću globalno prihvaćenog procesa ocjenjivanja i periodičnog ponovnog ocjenjivanja osposobljenosti certificirane osobe.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Opći zahtjevi
5 Strukturni zahtjevi
6 Zahtjevi za resurse
7 Zapisi i informacijski zahtjevi
8 Certifikacijske sheme
9 Zahtjevi za certifikacijski proces
10 Zahtjevi za sustav upravljanja

Kratki pregled norme
4 Opći zahtjevi
Opći zahtjevi obuhvaćaju prave odgovornosti certifikacijskog tijela, odgovornosti za odlučivanje o certifikaciji, osiguranje nepristranosti, financije i osiguranje od odgovornosti.
Certifikacijsko tijelo mora dokumentirati svoju strukturu, politike i postupke kako bi upravljalo nepristranošću i osiguralo da provođenje certifikacije bude nepristrano. Ono mora biti nepristrano prema podnositelju zahtjeva, kandidatima i certificiranom osoblju.

5 Strukturni zahtjevi
Strukturni zahtjevi tiču se upravljače i organizacijske strukture te strukture certifikacijskog tijela u vezi s izobrazbom.
Radnje certifikacijskog tijela trebaju se provodi na način da se očuva nepristranost. Organizacijska struktura, opisi dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja uprave, certifikacijskog osoblja i svih odbora moraju biti dokumentirani.
Završetak izobrazbe može biti poseban zahtjev certifikacijske sheme. Prepoznavanje/odobravanje izobrazbe ne smije dovesti u pitanje nepristranost ili smanjiti zahtjeve u pogledu ocjenjivanja i certificiranja.
Certifikacijsko tijelo mora pružiti informaciju u pogledu izobrazbe i osposobljavanja ako je to preduvjet za certifikaciju. Certifikacijsko tijelo ne smije izjaviti ili implicirati da bi certifikacija bila jednostavnija, lakša ili jeftinija ako se koristi neka posebna usluga izobrazbe/osposobljavanja.
Nuđenje izobrazbe i certifikacije osoblja u istoj organizaciji može dovesti u pitanje nepristranost. U tom slučaju, certifikacijsko tijelo mora ispuniti zahtjeve navedene u točki 5.2.3 norme.  

6 Zahtjevi za resurse
Zahtjevi iz ovog poglavlja norme tiču se cjelokupnog osoblja, osoblja uključenog u radnje certifikacijsko tijela, outsourcing i druge resurse.
Certifikacijsko tijelo mora upravljati i biti odgovorno za rad cjelokupnog osoblja uključenog u certifikacijski proces. Mora raspolagati s dovoljnim brojem osoblja koje je osposobljeno za radnje u koje se uključuje. Zahtjevi za osposobljenost moraju biti definirani.
Certifikacijsko tijelo mora osigurati dokumentirane upute koje opisuju odgovornosti i obveze osoblja.
Osoblje koje djeluje u ime certifikacijskog tijela mora sačuvati povjerljivim sve skupljene informacije kroz certifikacijske radnje. Certifikacijsko tijelo mora zahtijevati od osoblja da potpiše dokument koji se ono obvezuje pridržavati pravila koje je uspostavilo certifikacijsko tijelo, uključujući ona koja su vezana za povjerljivost, nepristranost i sukob interesa.
Osoblje koje je uključeno u radnje certificiranja mora se izjasniti o mogućem sukobu interesa u pogledu bilo kojeg kandidata.
Zahtjevi za ispitivače dani su u točki 6.2.2 norme, a za drugo osoblje uključeno u ocjenjivanje u točki 6.2.3 norme.
Certifikacijsko tijelo mora koristiti odgovarajuće prostore, uključujući ispitna mjesta, opremu i resurse za provedbu svojih certifikacijskih radnji.

7 Zapisi i informacijski zahtjevi
Certifikacijsko tijelo mora održavati zapise. Zapisi moraju uključivati sredstva kojima se potvrđuje status certificirane osobe. Zapisima se mora moći dokazati za je certifikacijski ili ponovni certifikacijski proces učinkovito proveden, osobito u pogledu prijavnih dokumenata, izvještaja o ocjenjivanju i drugih dokumenata povezanih s dobivanjem, održavanjem, ponovnim certificiranjem, proširenjem i suženjem područja, suspenzijom i povlačenjem certifikacije.  
Zapisi se moraju voditi na odgovarajući način.
Certifikacijsko tijelo mora učiniti javno dostupnim informacije o području certifikacijske sheme i opći opis certifikacijskog procesa. Preduvjeti za certifikacijsku shemu moraju biti navedeni i javno dostupni.
Nadalje, certifikacijsko tijelo mora uspostaviti dokumentirane politike i postupke za održavanje i objavu informacija. Također, mora razviti i dokumentirati politike i postupke potrebne za osiguranje sigurnosti.  

8 Certifikacijske sheme
Mora postojati certifikacijska shema za svaku kategoriju certifikacije.
Certifikacijska shema mora sadržavati:
- područje certifikacije
- opis poslova i zadataka
- zahtijevanu osposobljenost
- sposobnosti (kad je primjenjivo)
- preduvjete (kad je primjenjivo)
- kodeks ponašanja (kad je primjenjivo).
Certifikacijsko tijelo mora osigurati da se certifikacijska shema preispituje i validira sustavno na svakodnevnoj bazi.

9 Zahtjevi za certifikacijski proces
Certifikacijski proces obuhvaća nekoliko faza: proces prijave, proces ocjenjivanja, proces provjeravanja, odluku o certifikaciji, suspenziju, povlačenje ili suženje područja certifikacije, ponovnu certifikaciju, korištenje certifikata, loga i oznake, žalbe na odluku o certifikaciji i pritužbe.
PROCES PRIJAVE. Certifikacijsko tijelo mora učiniti dostupnim opis certifikacijskog procesa u skladu sa certifikacijskom shemom, što treba uključivati zahtjeve za certifikaciju i područje, opis procesa ocjenjivanja, prava podnositelja zahtjeva, odgovornosti certificirane osobe i cijene.
Certifikacijsko tijelo mora zahtijevati kompletnost prijave za certifikaciju.
PROCES OCJENJIVANJA. Certifikacijsko tijelo primjenjuje posebne metode ocjenjivanja i mehanizme koji su definirani certifikacijskom shemom. Ocjenjivanje mora biti planirano i strukturirano na način koji osigurava da se ispune zahtjevi certifikacijske sheme s dokumentiranim dokazima osposobljenosti kandidata.
PROCES PROVJERAVANJA. Provjere moraju biti takve da se ocijeni osposobljenost temeljena na shemi, pisanim putem, usmeno, praktički, promatranjem ili drugim pouzdanim i objektivnim načinima. Certifikacijsko tijelo mora imati postupke kojima će osigurati konzistentnu administraciju provjeravanja.
ODLUKA O CERTIFIKACIJI. Odluku o certifikaciji donosi certifikacijsko tijelo. Odluke za dobivanje, održavanje, ponovno certificiranje, proširenje, suženje, suspendiranje ili povlačenje certifikacije ne mogu se podugovoriti. Certifikat se ne smije izdati dok nisu ispunjeni svi zahtjevi za certifikaciju. Svom certificiranom osoblju certifikacijsko tijelo mora osigurati certifikate.
SUSPENZIJA, POVLAČENJE I SUŽENJE PODRUČJA CERTIFICIRANJA. Certifikacijsko tijelo mora imati politike i dokumentirane postupke za suspenziju, povlačenje i suženje područja certifikacije.
PROCES PONOVNE CERTIFIKACIJE. Certifikacijsko tijelo mora imati dokumentirane postupke za provođenje ponovne certifikacije, u skladu s certifikacijskom shemom.
KORIŠTENJE CERTIFIKATA, LOGOA I OZNAKA. Certifikacijsko tijelo koje daje logo ili oznaku mora dokumentirati uvjete korištenja i prikladno upravljati svim pravima za korištenje i predstavljanje.
ŽALBE NA ODLUKU O CERTIFIKACIJI. Certifikacijsko tijelo mora imati dokumentirani proces za prijavu, vrednovanje i donošenje odluke o žalbama.
PRITUŽBE. Certifikacijsko tijelo mora imati dokumentirani proces za prijavu, vrednovanje i donošenje odluke o pritužbama.

10 Zahtjevi za sustav upravljanja
U pogledu zahtjeva za sustav upravljanja nude se 2 opcije:
Opcija A – sustav upravljanja prema zahtjevima točke 10.2 norme
Opcija B – ako tijelo ima uspostavljen i održavan sustav u skladu s ISO 9001 kojim je moguće poduprijeti i dokazati ispunjavanje zahtjeva ove norme, ispunjava zahtjev iz točke 10.2. norme.
Točka 10. 2 norme sadrži opće zahtjeve za sustav upravljanja, zatim zahtjeve za:
- dokumentaciju sustava upravljanja
- nadzor dokumenata
- nadzor zapisa
- preispitivanja upravljanja
- unutrašnje audite
- popravne radnje
- preventivne radnje.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primjenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće