Subota 25 Sij 2020
Ispis

Kako provesti audit?

auditNačela auditiranja identična su bez obzira o kojoj vrsti audita se radilo, auditu prve, druge ili treće strane. Teorija audita dosta je raširena, pa se tako najčešće razlikuju vanjski auditi, koje provode osobe ili tijela druge i treće strane (obično certifikacijska ili akreditacijska tijela), te unutrašnji auditi (auditi prve strane koji su u potpunosti pod nadzorom same organizacije koja se auditira). Bez obzira o kojoj vrsti audita je riječ, načela auditiranja su ista, a navedena su u normi ISO 19011. Ta norma je u svojem zadnjem izdanju postala univerzalna norma za provedbu audita bilo koje vrste.

Naslov norme HRN EN ISO 19011 je ''smjernice za provođenje audita sustava upravljanja''. U uvodu norme napominje se da se od prvog izdanja ove norme, 2002. godine, pojavio veći broj novih norma sustava upravljanja te da je razmotreno šire područje auditiranja sustava upravljanja te da su ove smjernice prilagođene u tom smislu. Stoga, ova međunarodna norma daje smjernice kako auditirati sustave upravljanja uključujući načela auditiranja, upravljanje programom audita, provođenje audita te vrednovanje osposobljenosti osoba uključenih u proces auditiranja zajedno s osobama koje upravljaju programom audita, auditorima i skupinom auditora.


Dakle, koje nam smjernice za provođenje audita nudi HRN EN ISO 19011? Sam pregled sadržaja norme upućuje na nekoliko elemenata audita:
-    načela auditiranja
-    upravljanje programom audita
-    provođenje audita
-    osposobljenost i vrednovanje auditora.
Pa, krenimo redom.

Načela auditiranja pomažu učinkovitosti audita kao pouzdanog alata u potpori politika i kontrola upravljanja pružajući informacije prema kojima organizacija treba djelovati kako bi poboljšala svoj rad. Audit se provodi poštujući sljedećih šest načela:
1. cjelovitost: temelj profesionalizma; cjelovitost se odnosi na to da auditori i osobe koje upravljaju programom audita trebaju provoditi svoj rad pošteno, marljivo i odgovorno u skladu sa svim primjenjivim zahtjevima pokazujući da su osposobljeni za to što rade-, taj rad trebaju provoditi nepristrano i neovisno, tako da njihova prosudba bude ispravna.
2. ispravno izlaganje: obveza istinitog i točnog izvještavanja; nalazi audita, zaključci i izvještaji trebaju prezentirati pravo i točno stanje stvari. Komunikacija treba biti istinska, točna, objektivna, u vremenskim okvirima, jasna i potpuna.
3. profesionalna pozornost: primjena marljivosti i prosudbe u auditiranju; auditori bi trebali ispravno prosuđivati u bilo kakvim situacijama u kojima se nađu tijekom auditiranja.
4. povjerljivost: povjerljivost informacija; auditori moraju poštivati diskreciju i zaštitu informacija do kojih dolaze tijekom audita. To se osobito tiče kad se dotiču osjetljivih informacija neke oorganizacije.
5. neovisnost: temelj nepristranosti audita i objektivnosti zaključaka audita; auditori trebaju biti neovisni od aktivnosti koje auditiraju te u svakom slučaju mora se izbjeći sukob interesa. Od auditora se traži stroga objektivnost.
6. pristup temeljen na dokazima: racionalna metoda za postizanje pouzdanih i ponovljivih zaključaka audita u sustavnom procesu audita; dokazi audita trebaju biti provjerljivi, što znači da se moraju moći verificirati.

Upravljanje programom audita prvi je korak u organiziranju audita. Organizacija u kojoj se provodi audit treba uspostaviti takav program audita koji doprinosi određivanju učinkovitosti sustava upravljanja. Program audita može uključivati audite koji se tiču jedne ili više normi sustava upravljanja, provođenih odvojeno ili kombinirano.
Program audita predstavlja pripremu za skup od jednog ili više audita planiranih u određenom vremenskom okviru, a koji je usmjeren za određenu svrhu. Tijek upravljanja programom audita dan je na sljedećoj shemi.

auditshema
Ukratko, program audita treba obuhvaćati sljedeće informacije:
-    ciljeve programa audita i pojedinačnih audita
-    opseg, broj, vrste, trajanje, lokacije i raspored audita
-    postupke programa audita
-    kriterije audita
-    metode auditiranja
-    odabir skupine auditora
-    potrebne resurse, uključujući putovanje i smještaj
-    procese rukovanja povjerljivim informacijama, zaštite informacija, zdravlja i sigurnosti te druge slične stvari.
Program audita obuhvaća sljedeće cikluse:
-    uspostavljanje ciljeva audita
-    uspostavljanje programa audita
-    provođenje programa audita
-    monitoring programa audita
-    preispitivanje i poboljšavanje programa audita.
Svaki od njih detaljno je opisan u normi HRN EN ISO 19011.  
Nakon što je uspostavljen program audita te provedena cjelokupna priprema za provođenje audita, sljedeći korak je provedba samog audita.

Provođenje audita dio je programa audita koji je usmjeren na proces skupljanja informacije te informiranje o stanju neke organizacije s obzirom na postavljenje ciljeve audita. Radnje audita obično sljede niz:
-    pokretanje audita
-    priprema audita
-    provođenje audita
-    priprema i razdioba izvještaja audita
-    dovršavanje audita
-    provedba naknadnih radnji.
Taj niz prikazuje sljedeća shema:
auditshema2
Pokretanje audita obuhvaća uspostavljanje kontakta s organizacijom koja se auditira i utvrđivanje izvodljivost audita. Početni kontakt može biti formalan ili neformalan, a treba ga potaknuti vodeći auditor.
Priprema audita obuhvaća preispitivanje dokumentacije audita, pripremu plana audita, raspodjelu posla unutar skupine auditora i pripremu radnih dokumenata.
Provođenje audita najvažniji je korak u cjelokupnom procesu auditiranja. Taj korak obuhvaća više radnji:
-    vođenje uvodnog sastanka
-    preispitivanje dokumentacije tijekom audita
-    komuniciranje tijekom audita
-    dodjeljivanje uloga i odgovornosti vodičima i promatračima
-    skupljanje i verificiranje informacija
-    oblikovanje nalaza audita
-    priprema zaključaka
-    vođenje završnog sastanka.
Svaka od ovih radnji detaljno je opisana u normi HRN EN ISO 19011.
Nakon što su skupljene informacije i proveden audit, potrebno je izraditi izvještaje o auditu.
Priprema i razdioba izvještaja audita u odgovornosti je vodećeg auditora. Izvještaj o auditu treba biti izdan u dogovorenom vremenskom razdoblju i dostavljen odgovarajućim osobama kako je to predviđeno planom i programom audita.
Dovršavanje audita moguće je kad su sve planirane radnje provedene ili ako je to drugačije dogovoreno u skladu s tim dogovorima. Dokumenti koji se odnose na audit  trebaju se spremiti ili uništiti sukladno dogovoru između sudjelujućih strana i postupcima programa audita i primjenjivim zahtjevima.
Elementi naučeni iz audita trebaju biti uvršteni u neprekidno poboljšavanje procesa sustava upravljanja.  
Provedba naknadnih radnji  ovisi o nalazima audita. Zaključci audita mogu, ovisno o ciljevima, upućivati potrebe za ispravcima, ili za popravnim ili preventivnim radnjama ili poboljšavanjem. Ove radnje uobičajeno je potrebno provesti u određenom vremenskom razdoblju. Kad je prikladno, auditirani treba informirati osobu koja upravlja programom audita i auditore o statusu ovih radnji.
Završetak i učinkovitost ovih radnji treba biti provjerena. Ova provjera može zahtijevati dodatni audit.

Osposobljenost i vrednovanje auditora glavni je preduvjet za program audita i provođenje audita. Bez osposobljenih auditora nema kvalitetnog audita, a ono što je važno jest svakako vrednovati rad svakog pojedinog auditora. Osposobljenost je potrebno vrednovati kroz proces koji obuhvaća osobne karakteristike i sposobnost primjene znanja i vještina stečenih izobrazbom, radnim iskustvom, osposobljavanjem za auditora i auditorskim iskustvom. Taj proces treba uzeti u obzir potrebe programa audita i ciljeva.
Rezultat vrednovanja treba postaviti temelje za:
-    odabir auditora
-    utvrđivanje potreba za dokazanu osposobljenost
-    tekuće vrednovanje sposobnosti auditora.
Auditori trebaju imati karakteristike koje će im omogućiti djelovanje u skladu s načelima auditiranja. Od auditora se traži da bude: etičan (tj. pošten, istinoljubiv, iskren, čestit, obziran), otvoren (tj. spreman razmotriti alternativna mišljenja ili ideje), diplomatičan (tj. taktičan u kontaktu s ljudima), pažljiv (tj. aktivno promatrati fizikalnu okolinu i radnje), perceptivan (tj. svjestan i sposoban razumjeti razne situacije) i svestran (lako prilagodljiv različitim situacijama).
Općenita znanja i vještine o sustavu upravljanju koje auditor treba posjedovati su:
- načela, postupci i metode auditiranja
- o sustavu upravljanja i dokumentima
- organizacijski konteksti
- primjenjivi zakonski i ugovorni zahtjevi.
Također, auditori trebaju posjedovati specifična znanja i vještine za određenu disciplinu i sektor.
Auditori i vodeći auditori trebaju neprestano poboljšavati svoju osposobljenost i to kroz redovite audite sustava upravljanja i neprestano stručno usavršavanje.

Norma HRN EN ISO 19011 detaljno opisuje cjelokupan proces audita, kojeg smo se ovdje tek djelomično dotakli. Što svaki od navedenih koraka u procesu audita treba obuhvaćati obradu niza zahtjeva koji su u normi precizno obrađeni. Međutim, iz svega navedenog vidljivo je da je provođenje audita jedan ozbiljan proces koji obuhvaća puno elemenata te koji zahtjeva puno znanja, iskustva i vremena. Nadalje, kvalitetno proveden audit donosi informacije koje predstavljaju dodanu vrijednost za neku organizaciju i definitivno joj pomažu u održavanju sustava upravljanja, održavanju kvalitete rada te upućuju na sva moguća poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja i rada organizacije.

Kratak osvrt na normu HRN EN ISO 19011 možete pročitati ovdje.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
20
24 M
15

ISTAKNUTO

NE PROPUSTITE

Meko auditiranje – „ubojica“ dobrih sustava upravljanja

Meko auditiranje – „ubojica“ dobrih sustava upravljanja

Meko auditiranje nije pojam koji možemo često čuti u svijetu normi i svijetu certifikacije, ali je itekako vrlo prisutan. U praksi se pojavljuje često, najviše na štetu auditirane strane (iako ista toga uopće nije svjesna), ali i na...

Međunarodni sustav jedinica (SI) – iz temelja bolji

Međunarodni sustav jedinica (SI) – iz temelja bolji

U studenome 2018. godine u Versaillesu se sastala  Generalna konferencija za utege i mjere i dogovorila neke od najznačajnijih promjena SI sustava od njegovog utemeljenja 1960. godine. U skladu s tim promjenama, SI sustav treba se temeljiti...

15. Dani Kvalitete - Željko Bunjevac povelja za životno djelo

15. Dani Kvalitete - Željko Bunjevac povelja za životno djelo

Dana 06.11.2017. Hrvatsko društvo za  kvalitetu obilježilo 15 Dan kvalitete, pod sloganom „Kvaliteta mijenja“, čime se je Društvo pridružilo obilježavanju Svjetskog mjeseca kvalitete, Svjetskog dana kvalitete,...

Zašto je važan interni audit

Zašto je važan interni audit

Kako ulogu internog audita vide tvrtke i stručnjaci u svijetu te u kojoj mjeri prepoznaju interni audit kao jedan od važnih alata za upravljanje, saznajte u našem Espresso ispitivanju. Zadnje ViewPoint Espresso ispitivanje posvećeno je...

Održano predavanje J. A. DeFea u organizaciji Metroteke, AmChama i HGK

Održano predavanje J. A. DeFea u organizaciji Metroteke, AmChama i HGK

Joseph A. DeFeo, CEO Juran Globala, drugi je puta na poziv svoga hrvatskog partnera Metroteke d.o.o., te u suorganizaciji Američke gospodarske komore i Hrvatske gospodarske komore, održao predavanje na temu “Kako razviti strategiju...

ISO 50001 - ključni alat za borbu s klimatskim promjenama

ISO 50001 - ključni alat za borbu s klimatskim promjenama

Prenosimo članak iz E-glasnika TÜV Croatia iz lipnja 2017. o normi ISO 50001 Sustavi upravljanja energijom - Zahtjevi koja je ključni alat za borbu s klimatskim promjenama. Ministri za energiju i drugi visoki dužnosnici, zajedno sa tehničkim...

Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda - 2017.

Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda - 2017.

Proizvođači zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede i kontrolna tijela obilježavaju 14. travnja Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda. Prvu registriranu i zaštićenu oznaku iz sustava...

Ispitivanja električnih instalacija (17025)

Ispitivanja električnih instalacija (17025)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1....

UTZ oznaka kvalitete

UTZ oznaka kvalitete

UTZ Certified  program je  koji podržava održivi uzgoj i bolje prilike za poljoprivrednike. UTZ oznaka koristi se za velik broj proizvoda u više od 116 zemalja. Od 2014. godine, UTZ Certified najveći je program za održivi uzgoj...

Općenito o sustavu upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015

Općenito o sustavu upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015

Sustav upravljanja okolišem je dio sustava upravljanja koji se koristi za upravljanje aspektima okoliša, ispunjenje obveza udovoljavanja te rješavanje rizika i prilika. Okoliš je okruženje u kojem organizacija radi,...

LSQI i GLI alati za medicinske laboratorije

LSQI i GLI alati za medicinske laboratorije

LSQI (Laboratory quality Stepwise Implementation) i GLI (Global Laboratory Initiative) alati su u obliku web stranice koji daju stupnjevite upute kako uspostaviti sustave upravljanja kvalitetom medicinskih laboratorija u skladu s HRN ISO 15189....

Odbori za ravnotežu interesa

Odbori za ravnotežu interesa

Certifikacija proizvoda, procesa i usluga proces je koji se prema pravilima međunarodne norme (HRN EN ISO/IEC 17065) mora provoditi nepristrano.  Ta nepristranost mora se osigurati na svim razinama organizacije koja se bavi certifikacijom i...

Analiza rizika nepristranosti u šest koraka

Analiza rizika nepristranosti u šest koraka

Nepristranost je postala jedan od najvažnijih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti i u novim izdanjima međunarodnih norma za osposobljenost  pridaje joj se posebna pozornost. Certifikacijska tijela, inspekcijska tijela i druga...

Norma OHSAS 18001:2007

Norma OHSAS 18001:2007

Norma OHSAS 18001:2007 Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu - Zahtjevi propisuje zahtjeve za organizacije koje žele uvesti sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. OHSAS 18001 je...

ISO Survey 2014.

ISO Survey 2014.

ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju objavila je podatke o certifikatima izdanim za ISO norme sustava upravljanja pod nazivom ISO Survey 2014. ISO Survey se izdaje svake godine s podacima za prošlu godinu. Prikazani su podaci za...

Svijet po mjeri 2/2015

Svijet po mjeri 2/2015

Upravo je izašao novi broj časopisa Svijeta po mjeri kojeg izdaje Hrvatsko mjeriteljsko društvo (HMD) s novostima iz mjeriteljstva, normizacije, akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti. Prvi broj časopisa Svijet po mjeri izdan je 2012. godine s...

ISO/TC 176/SC2 dokumenti o ISO 9001:2015

ISO/TC 176/SC2 dokumenti o ISO 9001:2015

ISO tehnički odbor ISO/TC 176/SC 2 objavio je set dokumenata o novom izdanju norme ISO 9001:2015. Kao tranzicijsko razdoblje za prelazak sa certifikacije prema normi ISO 9001:2008 na novo izdanje norme ISO 9001, IAF rezolucijom 2013-15 određeno je...

Sustav upravljanja energijom - HRN EN ISO 50001:2012

Sustav upravljanja energijom - HRN EN ISO 50001:2012

Na inicijativu nekoliko europskih zemalja 1. lipnja 2009 po prvi je puta objavljena europska norma u području sustava upravljanja energijom - EN 16001:2009, a 2011. godine je međunarodna norma ISO 50001:2011 - Energetski sustavi upravljanja -...

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN ISO/IEC 17043

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN ISO/IEC 17043

Međunarodna norma HRN EN ISO/IEC 17043 daje zahtjeve za osposobljenost organizatora ispitivanjasposobnosti. Organizator ispitivanja sposobnosti (proficiency testing provider) osoba je ili organizacija koja preuzima odgovornost za sve zadatke...

Globalna inicijativa za sigurnost hrane

Globalna inicijativa za sigurnost hrane

GFSI (Global Food Safety Initiative) – Globalna inicijativa za sigurnost hrane je neprofitna organizacija, osnovana 2000. godine od strane CGF-a (The Consumer Goods Forum) – Foruma za robu široke potrošnje. GFSI je osnovan sa glavnim ciljem...

Public Sector Assurance

Public Sector Assurance

S ciljem isticanja važnosti i prednosti koje normizacija i akreditacija zajedničkim djelovanjem mogu pružiti javnom sektoru u ispunjenju njegovih temeljnih ciljeva i zadataka, IAF, ILAC, ISO, IOC i IEC su pokrenuli novu internetsku stranicu...

Želite li biti na izvoru informacija o temama održivosti i sustava upravljanja?

Želite li biti na izvoru informacija o temama održivosti i sustava upravljanja?

Uobičajeno poslovanje više nije opcija. Izazovi kojima su izložene tvrtke i pojedinci zahtijeva širi pogled na mogućnosti i rizike. S tim je ciljem DNV GL, vodeće međunarodno neovisno tijelo za provođenje verifikacija, edukacija i certifikacija...

IRCA odgovori na pitanja o normi ISO 9001:2015

IRCA odgovori na pitanja o normi ISO 9001:2015

IRCA - International Register of Certificated Auditors i CQI - Chatered Quality Institute organizirali su webinar o novom izdanju norme ISO 9001 naziva "ISO 9001 - The Story So Far" i tom prilikom su dobili oko 500 pitanja. Na IRCA internetskoj...

Osoblje inspekcijskih tijela 17020:2012

Osoblje inspekcijskih tijela 17020:2012

U normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju u točki 6.1 zahtijeva se da inspekcijsko tijelo utvrdi i dokumentira zahtjeve osposobljenosti za cjelokupno osoblje...

Održivost lanca nabave postaje sve važnija

Održivost lanca nabave postaje sve važnija

To je osnovni zaključak međunarodnog ispitivanja provedenog od strane DNV GL i GFK Eurisko na 2.160 ispitanika iz različitih poslovnih sektora i Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Aziji. Globalizacija i povećani broj sudionika u lancu nabave...

Integriranje sustava upravljanja pomoću PAS 99

Integriranje sustava upravljanja pomoću PAS 99

Integriranje sustava upravljanja može se provesti pomoću različitih specifikacija koje su dostupne na tržištu, a međunajpoznatijim je specifikacija koju je izdala Britanska institucija za norme (BSI) - PAS 99, Specification of common management...

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj...

Čemu služi norma HRN ISO 13528?

Čemu služi norma HRN ISO 13528?

Norma HRN ISO 13528:2012 (ISO 13528:2005), Statističke metode pri ispitivanju sposobnosti putem međulaboratorijskih usporedbi, jedan je od glavnih alata pomoću kojih organizatori ispitivanja sposobnosti (Proficiency Testing Providers, PTP)...

Postupak IFS certifikacije

Postupak IFS certifikacije

Opisujemo postupak certifikacije prema normi IFS Food, Verzija 6. IFS Food je norma za auditiranje kvalitete i sigurnosti hrane za prehrambene proizvode. Kroz IFS normu zadovoljavaju se kriteriji sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih...

ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949:2009

Tehnička specifikacija ISO/TS 16949:2009 je nadgradnja norme ISO 9001:2008. Ona određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u razvoju i proizvodnji, montaži i servisiranju proizvoda za automobilsku industriju. Puni naziv tehničke...

 • Meko auditiranje – „ubojica“ dobrih sustava upravljanja

  Meko auditiranje –...

  Utorak, 18 Lipanj 2019 14:30
 • Međunarodni sustav jedinica (SI) – iz temelja bolji

  Međunarodni sustav jedinica...

  Petak, 15 Veljača 2019 09:21
 • 15. Dani Kvalitete - Željko Bunjevac povelja za životno djelo

  15. Dani Kvalitete - Željko...

  Subota, 27 Siječanj 2018 10:45
 • Zašto je važan interni audit

  Zašto je važan interni audit

  Četvrtak, 30 Studeni 2017 09:07
 • Održano predavanje J. A. DeFea u organizaciji Metroteke, AmChama i HGK

  Održano predavanje J. A....

  Utorak, 17 Listopad 2017 12:42
 • ISO 50001 - ključni alat za borbu s klimatskim promjenama

  ISO 50001 - ključni alat za...

  Utorak, 01 Kolovoz 2017 16:30
 • Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda - 2017.

  Dan zaštićenih hrvatskih...

  Subota, 08 Travanj 2017 18:01
 • Ispitivanja električnih instalacija (17025)

  Ispitivanja električnih...

  Srijeda, 11 Siječanj 2017 07:50
 • UTZ oznaka kvalitete

  UTZ oznaka kvalitete

  Ponedjeljak, 12 Prosinac 2016 10:21
 • Općenito o sustavu upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015

  Općenito o sustavu...

  Subota, 04 Lipanj 2016 12:28
 • LSQI i GLI alati za medicinske laboratorije

  LSQI i GLI alati za...

  Srijeda, 03 Veljača 2016 07:26
 • Odbori za ravnotežu interesa

  Odbori za ravnotežu interesa

  Ponedjeljak, 18 Siječanj 2016 08:13
 • Analiza rizika nepristranosti u šest koraka

  Analiza rizika...

  Srijeda, 11 Studeni 2015 09:03
 • Norma OHSAS 18001:2007

  Norma OHSAS 18001:2007

  Ponedjeljak, 05 Listopad 2015 08:14
 • ISO Survey 2014.

  ISO Survey 2014.

  Subota, 03 Listopad 2015 13:50
 • Svijet po mjeri 2/2015

  Svijet po mjeri 2/2015

  Petak, 14 Kolovoz 2015 09:12
 • ISO/TC 176/SC2 dokumenti o ISO 9001:2015

  ISO/TC 176/SC2 dokumenti o...

  Srijeda, 12 Kolovoz 2015 08:23
 • Sustav upravljanja energijom - HRN EN ISO 50001:2012

  Sustav upravljanja...

  Ponedjeljak, 01 Lipanj 2015 07:36
 • Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN ISO/IEC 17043

  Ispitivanje sposobnosti...

  Srijeda, 22 Travanj 2015 17:48
 • Globalna inicijativa za sigurnost hrane

  Globalna inicijativa za...

  Srijeda, 01 Travanj 2015 11:59
 • Public Sector Assurance

  Public Sector Assurance

  Nedjelja, 22 Ožujak 2015 16:13
 • Želite li biti na izvoru informacija o temama održivosti i sustava upravljanja?

  Želite li biti na izvoru...

  Subota, 07 Veljača 2015 12:19
 • IRCA odgovori na pitanja o normi ISO 9001:2015

  IRCA odgovori na pitanja o...

  Nedjelja, 21 Prosinac 2014 12:45
 • Osoblje inspekcijskih tijela 17020:2012

  Osoblje inspekcijskih...

  Utorak, 09 Prosinac 2014 15:27
 • Održivost lanca nabave postaje sve važnija

  Održivost lanca nabave...

  Subota, 08 Studeni 2014 06:40
 • Integriranje sustava upravljanja pomoću PAS 99

  Integriranje sustava...

  Utorak, 23 Rujan 2014 06:52
 • Certifikat ISO 9001

  Certifikat ISO 9001

  Utorak, 16 Rujan 2014 23:27
 • Čemu služi norma HRN ISO 13528?

  Čemu služi norma HRN ISO...

  Petak, 12 Rujan 2014 12:08
 • Postupak IFS certifikacije

  Postupak IFS certifikacije

  Četvrtak, 21 Kolovoz 2014 07:05
 • ISO/TS 16949:2009

  ISO/TS 16949:2009

  Srijeda, 02 Srpanj 2014 06:30

DNV GL

IZBORNIK

TUV

INFRASTRUKTURA KVALITETE

URS

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

SUPERA KVALITETA

OSKAR

KVALITETA U SEKTORIMA

PREDSTAVLJAMO

NORME

CQ

EFZG

HMD ČASOPIS

MENADŽMENT

Google Oglasi

FAQ

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

LINKOVI

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće