Nedjelja 05 Tra 2020
Ispis

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN ISO/IEC 17043

17043 spMeđunarodna norma HRN EN ISO/IEC 17043 daje zahtjeve za osposobljenost organizatora ispitivanjasposobnosti. Organizator ispitivanja sposobnosti (proficiency testing provider) osoba je ili organizacija koja preuzima odgovornost za sve zadatke razvoja i izvedbe sheme ispitivanja sposobnosti. Kako te zadatke obuhvatiti u cjelokupnoj mjeri i postići željeni cilj ispitivanja sposobnosti, organizatori se mogu pomoći međunarodnom normom HRN EN ISO/IEC 17043.

U ranijim člancima objašnjeno je što je to ispitivanje sposobnosti (sto-je-ispitivanje-sposobnosti)  i kako ga provesti (kako-provesti-ispitivanje-sposobnosti), a ovdje će se dati osvrt na to kako provesti ispitivanje sposobnosti u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043. Slično kao i norma koja daje zahtjeve za osposobljenost laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025) tako se i ova norma dijeli na dva dijela: tehnički zahtjevi (poglavlje 4) i upravljački zahtjevi (poglavlje 5).

U tehničkim zahtjevima norma HRN EN ISO/IEC 17043 bavi se svim aspektima stručnosti za provedbu ispitivanja sposobnosti. Odmah u uvodu ističe se da organizatori ispitivanja sposobnosti moraju biti osposobljeni mjeriti svojstva koja se utvrđuju, što znači da moraju biti stručnjaci za područje za koje provode ispitivanje sposobnosti. Tehnički zahtjevi obuhvaćaju zahtjeve za osoblje, opremu, smještaj, okoliš, zahtjeve za dizajniranje sheme ispitivanja sposobnosti, izbor metode ili postupka, zahtjeve za provođenje ispitivanja sposobnosti, analizu podataka i vrednovanje rezultata shema ispitivanja sposobnosti, izvještaje o ispitivanju sposobnosti, komunikaciji sa sudionicima i povjerljivosti. Upravljački zahtjevi obuhvaćaju: organizaciju, sustav upravljanja, nadzor dokumenata i zapisa, preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora, nabavu, zadovoljstvo kupca, pritužbe i žalbe, nadzor nesukladnog rada, popravne i preventivne radnje, unutrašnje audite i preispitivanja upravljanja. Budući da su upravljački zahtjevi već obrađeni u mnogim normama za kvalitetu, ovdje će se dati jači naglasak na tehničke zahtjeve za organizatore ispitivanja sposobnosti.

Osoblje je bitan faktor za svaku organizaciju jer se od njega traži potrebna izobrazba i osposobljenost za provedbu zadataka. Stoga, zahtjev norme HRN EN ISO/IEC 17043 najprije je da se utvrde minimalne razine kvalifikacija i iskustva potrebnih za ključne pozicije unutar organizacije. Nadalje, organizator ispitivanja sposobnosti mora se pobrinuti da te razine budu zadovoljene u svakom trenutku, a usto mora ovlastiti osoblje za pojedine vrste zadataka tako da je jasno tko je odgovoran za koji dio posla. Osim toga, organizator ispitivanja sposobnosti mora oblikovati ciljeve izobrazbe i osposobljavanja te vrednovati učinkovitost osposobljavanja.

Oprema, smještaj i okoliš predstavljaju sljedeći aspekt tehničkih zahtjeva. Od organizatora ispitivanja sposobnosti traže se uvjeti rada takvi da odgovaraju ispitivanju sposobnosti kojeg provodi. Oprema koja je potrebna za rad organizatora ispitivanja sposobnosti mora biti odgovarajuća i mora biti sljediva do SI jedinica.

Dizajniranje shema ispitivanja sposobnosti glavi je korak u ispitivanju sposobnosti odakle cijela priča zapravo i započinje. Dizajn se sagledava kroz nekoliko koraka:
1)Planiranje
Organizator ispitivanja sposobnosti mora dokumentirati plan koji obuhvaća ciljeve, svrhu i osnovi dizajn sheme ispitivanja sposobnosti. Norma u točki 4.4.1.3. daje sve elemente koje taj plan treba sadržavati. Za provedbu tako planirane sheme ispitivanja sposobnosti, organizator mora imati neophodnu tehničku podršku koja se može sastojati od drugih stručnjaka koji bi činili nekakvu savjetodavnu skupinu ili tehnički odbor.
2)Priprema predmeta
Predmet ispitivanja sposobnosti je uzorak, proizvod, artefakt, referentni materijal, dio opreme, mjeriteljski etalon, skup podataka ili drugih informacija koji se koristi za ispitivanja sposobnosti. Predmet mora biti adekvatno odabran i njime se mora rukovati na propisani način kako bi se ispitivanje sposobnosti provelo na ispravan način čime bi se postigao cilj ispitivanja sposobnosti.
3)Homogenost i stabilnost predmeta
Kriteriji za odgovarajuću homogenost i stabilnost moraju se uspostaviti i moraju biti utemeljeni na učinku koji će nehomogenost i nestabilnost imati na vrednovanje izvedbe sudionika. Postupci ocjenjivanja homogenosti i stabilnosti moraju biti dokumentirani i moraju se provoditi, gdje je to moguće, u skladu s odgovarajućim statističkim dizajnom.
4)Statistički dizajn
Statistički dizajni moraju se razviti tako da ispunjavaju ciljeve sheme, temeljene na prirodi podataka statističkim pretpostavkama, prirodi pogrešaka i očekivanom broju rezultata. Statistički dizajn obuhvaća proces planiranja, prikupljanja, analize i izvještavanja o podacima sheme ispitivanja sposobnosti. Organizator ispitivanja sposobnosti mora dokumentirati statistički dizajn i metode analize podataka koji će se koristiti za utvrđivanje dodijeljene vrijednosti i vrednovanje rezultata sudionika, i mora da opisati razloge zbog kojih ih je odabrao i pretpostavke na kojima se temelje. Norma u točki 4.4.4.3 daje elemente statističke analize koje organizator mora uzeti u razmatranje.
5)Dodijeljene vrijednosti
Dodijeljena vrijednost je vrijednost dodijeljena pojedinačnom svojstvu predmeta ispitivanja sposobnosti i predstavlja njegovu pravu vrijednost s kojom se uspoređuju druge vrijednosti. Organizator ispitivanja sposobnosti mora dokumentirati postupak za utvrđivanje dodijeljenih vrijednosti mjernih veličina ili svojstava za određenu shemu ispitivanja sposobnosti. Ovakav postupak mora uzeti u obzir zahtijevanu mjeriteljsku sljedivost i mjernu nesigurnost kako bi se dokazalo da je shema ispitivanja sposobnosti prikladna svojoj namjeni.
Izbor metode ili postupka ovisi o vrsti ispitivanja sposobnosti koja se provodi. Od sudionika se uobičajeno očekuje da koriste metodu ispitivanja, postupak umjeravanja ili mjerenja po vlastitom izboru, a što bi trebalo biti u skladu sa njihovim rutinskim postupcima. Organizator ispitivanja sposobnosti može uputiti sudionike na uporabu određene metode u skladu s dizajnom sheme ispitivanja sposobnosti.
Provođenje sheme ispitivanja sposobnosti dolazi nakon njenog dizajniranja. Da bi cjelokupno zamišljeno ispitivanje sposobnosti proteklo u očekivanim okvirima, organizator mora pripremiti detaljne upute. Upute moraju sadržavati sve potrebne detalje u pogledu predmeta ispitivanja sposobnosti, obrade podataka, prikazivanja podataka i njihove mjerne nesigurnosti, o mogućim utjecajima o kojima se treba voditi računa, uvjete okoliša i sve drugo što se utvrdi važnim za konkretnu shemu ispitivanja sposobnosti.

Obrada podataka važan je korak za organizatora ispitivanja sposobnosti jer će temeljem analize podataka vrednovati sudjelovanje pojedinih sudionika ispitivanja sposobnosti. Analiza podataka mora dati sažetak statistike i statistiku izvedbe, kao i povezanih informacija u skladu sa statističkim dizajnom sheme ispitivanja sposobnosti. Organizator mora koristiti valjane metode vrednovanja koje su u skladu sa svrhom sheme ispitivanja sposobnosti.

Izvještaji o ispitivanju sposobnosti moraju sadržavati podatke o rezultatima svih sudionika zajedno s naznakom izvedbe pojedinačnog sudionika. Norma u točki 4.8.2 daje elemente koje izvještaji moraju sadržavati u najmanjoj mjeri.
Komunikacija sa sudionicima mora biti takva da organizator pruži sve neophodne informacije sudionicima ispitivanja sposobnosti, uključujući važne detalje o području sheme ispitivanja sposobnosti, sve vrste naknada za sudjelovanje, dokumentirane kriterije podobnosti za sudjelovanje,  ostvarivanje povjerljivosti i upute za prijavu.

Ono što je važno naglasiti je da organizator mora čuvati povjerljivost u pogledu identiteta sudionika u shemi ispitivanja sposobnosti. Norma daje nekoliko mogućnosti kad se sudionik može odreći prava na  povjerljivost.

Osim ovih elemenata, organizator ispitivanja sposobnosti mora imati uspostavljen i sustav upravljanja organizacijom. Norma HRN EN ISO/IEC 17043 je dosta fleksibilna i daje mogućnost uključivanja niza podugovaratelja u rad organizatora ispitivanja sposobnosti. Ti podugovaratelji mogu odrađivati bilo koje zadatke sheme ispitivanja sposobnosti, ako su za njih osposobljeni. Ono što organizator ispitivanja sposobnosti ne smije podugovoriti jesu: planiranje sheme ispitivanja sposobnosti, vrednovanje izvedbe ili odobravanje završnog izvještaja.

Norma HRN EN ISO/IEC 17043 je po svom sadržaju vrlo zahtjevna, a čime ispitivanja sposobnosti dovode na višu razinu osiguravajući da se ona provode na kvalitetan i pouzdan način.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

ISTAKNUTO

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće