Srijeda 23 Tra 2014
Ispis

Horizontalno zakonodavstvo iz područja zaštite okoliša

ekoZakonodavstvo EU u području zaštite okoliša obuhvaća oko 300 pravnih dokumenata (uredbi, direktiva, odluka), a koji su razvrstani u devet skupina. Te skupine obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo: kvalitetu zraka, gospodarenje otpadom, kvalitetu voda, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog zagađenja, kemikalije i GMO, buku te nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja. U skladu s europskim zakonodavstvom,  Republika Hrvatska prati stanje okoliša i upravlja utjecajima na okoliš na takav način i u onoj mjeri u kojoj se jamči dugoročna i cjelovita zaštita okoliša, uz gospodarski napredak i socijalni boljitak, kako bi se s vremenom postigli uvjeti za ostvarenje koncepta održivog razvoja.

Horizontalno zakonodavstvo EU čine direktive kojima se regulira zaštita okoliša i srodna područja. Ono propisuje postupke i mehanizme za integriranje skrbi za okoliš i odluke koje se donose u javnom i privatnom sektoru, vezane osobito za korištenje zemljišta i upravljanje prirodnim dobrima.
Horizontalno zakonodavstvo EU-a uključuje sljedeće direktive:
-    Direktiva 2011/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija) (SL L 26, 28.1.2012);
-    Direktiva 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu (SL L 156, 25.6.2003);
-    Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka pojedinih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7. 2001.);
-    Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010.);
-    Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 10, 14.1.1997.);
-    Direktiva 2003/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2003. koja mijenja Direktivu Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 345, 31.12.2003.);
-    Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2. 2003.);
-    Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprječavanja i otklanjanja štete na okolišu (SL L 143, 30.4.2004.);
-    Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008.);
-    Direktiva Komisije 2001/116/EZ od 20. prosinca 2001. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/156/EEZ o približavanju zakona zemalja članica koji se odnose na homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 18, 21.01.2002.);
-    Direktiva 1999/94/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih automobila (SL L 12, 18.1.2000).
Početna stranica koja povezuje pravila EU u pogledu zaštite okoliša nalazi se ovdje

Upravljanje zaštitom okoliša u Republici Hrvatskoj regulirano je nacionalnim zakonodavstvom kojeg čine međunarodni ugovori (konvencije i protokoli) koje je potvrdio Hrvatski sabor, zakoni i njihovi provedbeni propisi. Krovni zakon je Zakon o zaštiti okoliša. Posebni zakoni iz područja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj su:
-    Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
-    Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
-    Zakon o zaštiti zraka (130/11)
-    Zakon o vodama (NN 153/09; 130/11; 56/13)
-    Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13)
-    Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
-    Zakon o šumama (NN 140/05; 82/06; 129/08; 80/10; 124/10; 25/12)
-    Zakon o genetski modificiranim organizmima (70/05; 137/09; 28/13)
-    Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

Zakonom o zaštiti okoliša uređuju se načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka, zaštita sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, subjekti zaštite okoliša, dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša, instrumenti zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, informacijski sustav zaštite okoliša, osiguranje pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, osiguranje prava na pristup pravosuđu, odgovornost za štetu u okolišu, financiranje i instrumenti opće politike zaštite okoliša, upravni i inspekcijski nadzor, te druga pitanja s tim u vezi. Područja praćenja zaštite okoliša koja su u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, navedena su na internetskim stranicama Ministarstva, a opći propisi iz zaštite okoliša navedeni su ovdje.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom uređuje sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.  Područje otpada u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Propisi iz područja otpada navedeni su ovdje.

Zakon o zaštiti zraka određuje: nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka i ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, planske dokumente, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane staklenički plinove, praćenje emisija stakleničkih plinova i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama,  informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, upravni i inspekcijski nadzor. Zaštita zraka u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Propisi iz zaštite zraka navedeni su ovdje.

Zakon o vodama uređuje pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kvalitetom i količinom voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda, detaljnu melioracijsku odvodnju i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro. Zakon se primjenjuje na površinske i podzemne vode, priobalne vode u pogledu njihovog kemijskog i ekološkog stanja, vode teritorijalnog mora u pogledu njihovog kemijskog stanja te mineralne i termalne vode. Vodno gospodarstvo u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede. Usporedba nacionalnih propisa i propisa EU navedena je ovdje.

Zakonom o zaštiti od buke utvrđuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom, osobito u vezi s:– utvrđivanjem izloženosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolišu,  osiguravanjem dostupnosti podataka o buci okoliša i izradom akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke. Zaštita od buke u nadležnosti je Ministarstva zdravlja. Propisi iz zaštite od buke navede su ovdje.

Zakon o zaštiti prirode uređuje se sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova te druga pitanja s tim u vezi. Ciljevi i zadaci zaštite prirode su: očuvati ili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, utvrditi i pratiti stanje prirode, osigurati sustav zaštite prirode radi njezina trajnog očuvanja, osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica, pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kvalitete, količine i dostupnosti vode, mora, očuvanju atmosfere i proizvodnji kisika te očuvanju klime, spriječiti ili ublažiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti. Zaštita prirode u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Propisi iz zaštite prirode nalaze se ovdje.

Zakon o šumama uređuje uzgoj, zaštita, korištenje i raspolaga­nje šumom i šumskim zemljištima kao prirodnim bogatstvom, a s ciljem održavanja biološke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na načelima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti. Šumarstvo je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Propisi iz područja šumarstva navedeni su ovdje.

Zakon o genetski modificiranim organizmima uređuje postupanje s genetski modificiranim organizmima (GMO), prekogranični prijenos GMO-a, proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, ograničena uporaba GMO-a, namjerno uvođenje GMO-a u okoliš, stavljanje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a na tržište, rukovanje, prijevoz i pakiranje GMO-a, postupanje s otpadom nastalim uporabom GMO-a, odgovornost za štetu nastalu nedopuštenom uporabom GMO-a, tijela nadležna za proved¬bu ovoga Zakona, te obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora. Područje GMO u nadležnosti je Ministarstva zdravlja.  Propisi iz GMO područja navedeni su ovdje.

Zakon o kemikalijama propisuje uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija te uvjeti za obavljanje uslužnih ili posredničkih poslova, pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s kemikalijama. Upravljanje kemikalijama u nadležnosti je Ministarstva zdravlja. Propisi iz područja kemikalija navedeni su ovdje.

AKTUALNO

9. međunarodna konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji 2014.

9. međunarodna konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji 2014.

Uz već tradicionalno obilježavanje Svjetskog dana mjeriteljstva i Svjetskog dana akreditacije...

Oznaka kontrolirane kvalitete

Oznaka kontrolirane kvalitete

Novi projekt Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Oznaka kontrolirane kvalitete,...

Zdravlje i sigurnost na radu: tvrtke mijenjaju pristup

Zdravlje i sigurnost na radu: tvrtke mijenjaju pristup

Od reaktivnog djelovanja prema razvoju korporativne kulture: tvrtke širom svijeta mijenjaju svoj...

Sustavi upravljanja imovinom

Sustavi upravljanja imovinom

Imovina i vrijednosti koje proizlaze iz nje za neku organizaciju osnova su za postizanje njenih...

Nagrada EFQM Award

Nagrada EFQM Award

EFQM nagradu za izvrsnost (EFQM Award) dodjeljuje Europska fondacija za upravljanje kvalitetom na...

Besplatna BRC norma Agents and Brokers

Besplatna BRC norma Agents and Brokers

BRC - British Retail Consortium izradili su normu naziva "Agents and Brokers" koju sada možete...

Poduzetnički impuls 2014.

Poduzetnički impuls 2014.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički...

HZZO-u dodijeljen ISO 9001 certifikat

HZZO-u dodijeljen ISO 9001 certifikat

HZZO je ispunio sve zahtjeve zadane međunarodnom normom ISO 9001:2008 za sustav upravljanja...

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC...

Najava 14. hrvatske konferencije o kvaliteti

Najava 14. hrvatske konferencije o kvaliteti

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu objavilo je poziv na 14. hrvatsku konferenciju o kvaliteti i...

 • 9. međunarodna konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji 2014.

  9. međunarodna konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji 2014.

  Ponedjeljak, 07 Travanj 2014 08:50
 • Oznaka kontrolirane kvalitete

  Oznaka kontrolirane kvalitete

  Četvrtak, 27 Ožujak 2014 11:39
 • Zdravlje i sigurnost na radu: tvrtke mijenjaju pristup

  Zdravlje i sigurnost na radu: tvrtke mijenjaju pristup

  Ponedjeljak, 24 Ožujak 2014 02:42
 • Sustavi upravljanja imovinom

  Sustavi upravljanja imovinom

  Ponedjeljak, 17 Ožujak 2014 11:41
 • Nagrada EFQM Award

  Nagrada EFQM Award

  Nedjelja, 09 Ožujak 2014 11:42
 • Besplatna BRC norma Agents and Brokers

  Besplatna BRC norma Agents and Brokers

  Utorak, 18 Veljača 2014 02:48
 • Poduzetnički impuls 2014.

  Poduzetnički impuls 2014.

  Utorak, 11 Veljača 2014 02:50
 • HZZO-u dodijeljen ISO 9001 certifikat

  HZZO-u dodijeljen ISO 9001 certifikat

  Petak, 24 Siječanj 2014 02:52
 • Novo izdanje norme ISO 9001:2015

  Novo izdanje norme ISO 9001:2015

  Nedjelja, 15 Prosinac 2013 02:55
 • Najava 14. hrvatske konferencije o kvaliteti

  Najava 14. hrvatske konferencije o kvaliteti

  Srijeda, 04 Prosinac 2013 23:04

DNV GL

IZBORNIK

INFRASTRUKTURA KVALITETE

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

ISTAKNUTA DOGAĐANJA

KVALITETA U SEKTORIMA

EFZG

PREDSTAVLJAMO

NE PROPUSTITE

NORME

Google Oglasi

FAQ

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

SEMINARI

KONFERENCIJE

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

in audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

iso 9001 1Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

acc labOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA).

 

PDCA krug (Demingov krug)

PDCA0Procesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

14001 polNorma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

poslovna komunikacijaPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Što je ''calibration''?

calibrationEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak katkad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje.

 

SUSTAVI UPRAVLJANJA

ISTRAŽUJEMO

ALTER ARS

MENADŽMENT

FACEBOOK

OZNAKE KVALITETE

LITERATURA

MULTIMEDIJA

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića (cookies). Postavke kolačića (cookies) možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Za nastavak pregleda portala kliknite na Privatnost korisnika