Petak 27 Ožu 2015
Ispis

Horizontalno zakonodavstvo iz područja zaštite okoliša

ekoZakonodavstvo EU u području zaštite okoliša obuhvaća oko 300 pravnih dokumenata (uredbi, direktiva, odluka), a koji su razvrstani u devet skupina. Te skupine obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo: kvalitetu zraka, gospodarenje otpadom, kvalitetu voda, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog zagađenja, kemikalije i GMO, buku te nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja. U skladu s europskim zakonodavstvom,  Republika Hrvatska prati stanje okoliša i upravlja utjecajima na okoliš na takav način i u onoj mjeri u kojoj se jamči dugoročna i cjelovita zaštita okoliša, uz gospodarski napredak i socijalni boljitak, kako bi se s vremenom postigli uvjeti za ostvarenje koncepta održivog razvoja.

Horizontalno zakonodavstvo EU čine direktive kojima se regulira zaštita okoliša i srodna područja. Ono propisuje postupke i mehanizme za integriranje skrbi za okoliš i odluke koje se donose u javnom i privatnom sektoru, vezane osobito za korištenje zemljišta i upravljanje prirodnim dobrima.
Horizontalno zakonodavstvo EU-a uključuje sljedeće direktive:
-    Direktiva 2011/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija) (SL L 26, 28.1.2012);
-    Direktiva 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu (SL L 156, 25.6.2003);
-    Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka pojedinih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7. 2001.);
-    Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010.);
-    Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 10, 14.1.1997.);
-    Direktiva 2003/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2003. koja mijenja Direktivu Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 345, 31.12.2003.);
-    Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2. 2003.);
-    Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprječavanja i otklanjanja štete na okolišu (SL L 143, 30.4.2004.);
-    Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008.);
-    Direktiva Komisije 2001/116/EZ od 20. prosinca 2001. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/156/EEZ o približavanju zakona zemalja članica koji se odnose na homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 18, 21.01.2002.);
-    Direktiva 1999/94/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih automobila (SL L 12, 18.1.2000).
Početna stranica koja povezuje pravila EU u pogledu zaštite okoliša nalazi se ovdje

Upravljanje zaštitom okoliša u Republici Hrvatskoj regulirano je nacionalnim zakonodavstvom kojeg čine međunarodni ugovori (konvencije i protokoli) koje je potvrdio Hrvatski sabor, zakoni i njihovi provedbeni propisi. Krovni zakon je Zakon o zaštiti okoliša. Posebni zakoni iz područja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj su:
-    Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
-    Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
-    Zakon o zaštiti zraka (130/11)
-    Zakon o vodama (NN 153/09; 130/11; 56/13)
-    Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13)
-    Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
-    Zakon o šumama (NN 140/05; 82/06; 129/08; 80/10; 124/10; 25/12)
-    Zakon o genetski modificiranim organizmima (70/05; 137/09; 28/13)
-    Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

Zakonom o zaštiti okoliša uređuju se načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka, zaštita sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, subjekti zaštite okoliša, dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša, instrumenti zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, informacijski sustav zaštite okoliša, osiguranje pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, osiguranje prava na pristup pravosuđu, odgovornost za štetu u okolišu, financiranje i instrumenti opće politike zaštite okoliša, upravni i inspekcijski nadzor, te druga pitanja s tim u vezi. Područja praćenja zaštite okoliša koja su u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, navedena su na internetskim stranicama Ministarstva, a opći propisi iz zaštite okoliša navedeni su ovdje.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom uređuje sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.  Područje otpada u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Propisi iz područja otpada navedeni su ovdje.

Zakon o zaštiti zraka određuje: nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka i ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, planske dokumente, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane staklenički plinove, praćenje emisija stakleničkih plinova i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama,  informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, upravni i inspekcijski nadzor. Zaštita zraka u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Propisi iz zaštite zraka navedeni su ovdje.

Zakon o vodama uređuje pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kvalitetom i količinom voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda, detaljnu melioracijsku odvodnju i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro. Zakon se primjenjuje na površinske i podzemne vode, priobalne vode u pogledu njihovog kemijskog i ekološkog stanja, vode teritorijalnog mora u pogledu njihovog kemijskog stanja te mineralne i termalne vode. Vodno gospodarstvo u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede. Usporedba nacionalnih propisa i propisa EU navedena je ovdje.

Zakonom o zaštiti od buke utvrđuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom, osobito u vezi s:– utvrđivanjem izloženosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolišu,  osiguravanjem dostupnosti podataka o buci okoliša i izradom akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke. Zaštita od buke u nadležnosti je Ministarstva zdravlja. Propisi iz zaštite od buke navede su ovdje.

Zakon o zaštiti prirode uređuje se sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova te druga pitanja s tim u vezi. Ciljevi i zadaci zaštite prirode su: očuvati ili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, utvrditi i pratiti stanje prirode, osigurati sustav zaštite prirode radi njezina trajnog očuvanja, osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica, pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kvalitete, količine i dostupnosti vode, mora, očuvanju atmosfere i proizvodnji kisika te očuvanju klime, spriječiti ili ublažiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti. Zaštita prirode u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Propisi iz zaštite prirode nalaze se ovdje.

Zakon o šumama uređuje uzgoj, zaštita, korištenje i raspolaga­nje šumom i šumskim zemljištima kao prirodnim bogatstvom, a s ciljem održavanja biološke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na načelima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti. Šumarstvo je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Propisi iz područja šumarstva navedeni su ovdje.

Zakon o genetski modificiranim organizmima uređuje postupanje s genetski modificiranim organizmima (GMO), prekogranični prijenos GMO-a, proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, ograničena uporaba GMO-a, namjerno uvođenje GMO-a u okoliš, stavljanje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a na tržište, rukovanje, prijevoz i pakiranje GMO-a, postupanje s otpadom nastalim uporabom GMO-a, odgovornost za štetu nastalu nedopuštenom uporabom GMO-a, tijela nadležna za proved¬bu ovoga Zakona, te obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora. Područje GMO u nadležnosti je Ministarstva zdravlja.  Propisi iz GMO područja navedeni su ovdje.

Zakon o kemikalijama propisuje uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija te uvjeti za obavljanje uslužnih ili posredničkih poslova, pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s kemikalijama. Upravljanje kemikalijama u nadležnosti je Ministarstva zdravlja. Propisi iz područja kemikalija navedeni su ovdje.

2
10
1
5
9
6
3
8
4
7
Crolablogo
11

ISTAKNUTO

NE PROPUSTITE

Public Sector Assurance

Public Sector Assurance

S ciljem isticanja važnosti i prednosti koje normizacija i akreditacija zajedničkim djelovanjem mogu pružiti javnom sektoru u ispunjenju njegovih temeljnih ciljeva i zadataka, IAF, ILAC, ISO, IOC i IEC su pokrenuli novu internetsku stranicu...

Želite li biti na izvoru informacija o temama održivosti i sustava upravljanja?

Želite li biti na izvoru informacija o temama održivosti i sustava upravljanja?

Uobičajeno poslovanje više nije opcija. Izazovi kojima su izložene tvrtke i pojedinci zahtijeva širi pogled na mogućnosti i rizike. S tim je ciljem DNV GL, vodeće međunarodno neovisno tijelo za provođenje verifikacija, edukacija i certifikacija...

IRCA odgovori na pitanja o normi ISO 9001:2015

IRCA odgovori na pitanja o normi ISO 9001:2015

IRCA - International Register of Certificated Auditors i CQI - Chatered Quality Institute organizirali su webinar o novom izdanju norme ISO 9001 naziva "ISO 9001 - The Story So Far" i tom prilikom su dobili oko 500 pitanja. Na IRCA internetskoj...

TÜV najava seminara za 2015. godinu

TÜV najava seminara za 2015. godinu

Prenosimo obavijest iz TÜV Croatia d.o.o. o održavanju seminara u 2015. godini. Ovim putem bi se željeli zahvaliti svim našim starim i novim klijentima koji su pohađali naše seminare  tijekom 2014. godine. U protekloj godini održano je više...

Održivost lanca nabave postaje sve važnija

Održivost lanca nabave postaje sve važnija

To je osnovni zaključak međunarodnog ispitivanja provedenog od strane DNV GL i GFK Eurisko na 2.160 ispitanika iz različitih poslovnih sektora i Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Aziji. Globalizacija i povećani broj sudionika u lancu nabave...

Integriranje sustava upravljanja pomoću PAS 99

Integriranje sustava upravljanja pomoću PAS 99

Integriranje sustava upravljanja može se provesti pomoću različitih specifikacija koje su dostupne na tržištu, a međunajpoznatijim je specifikacija koju je izdala Britanska institucija za norme (BSI) - PAS 99, Specification of common management...

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj...

Čemu služi norma HRN ISO 13528?

Čemu služi norma HRN ISO 13528?

Norma HRN ISO 13528:2012 (ISO 13528:2005), Statističke metode pri ispitivanju sposobnosti putem međulaboratorijskih usporedbi, jedan je od glavnih alata pomoću kojih organizatori ispitivanja sposobnosti (Proficiency Testing Providers, PTP)...

Upravljanje rizicima i novosti u svijetu sustava upravljanja – DNV GL predavanje u Sarajevu

Upravljanje rizicima i novosti u svijetu sustava upravljanja – DNV GL predavanje u Sarajevu

DNV GL - vodeći svjetski pružatelj usluga u području upravljanja rizicima organizira predavanje na BiH tržištu o novostima u upravljanju rizicima korištenjem novih izdanja ISO normi. Dana 24. 9. u Sarajevu, DNV GL će za svoje partnere i korisnike,...

Postupak IFS certifikacije

Postupak IFS certifikacije

Opisujemo postupak certifikacije prema normi IFS Food, Verzija 6. IFS Food je norma za auditiranje kvalitete i sigurnosti hrane za prehrambene proizvode. Kroz IFS normu zadovoljavaju se kriteriji sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih...

Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji - srpanj 2014.

Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji - srpanj 2014.

Objavljujemo ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji, koji sadrži sve promjene do kojih je došlo u odnosu na travanj 2014., kada je objavljeno prethodno izdanje tablice. Navedeni popis izrađen je u okviru...

ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949:2009

Tehnička specifikacija ISO/TS 16949:2009 je nadgradnja norme ISO 9001:2008. Ona određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u razvoju i proizvodnji, montaži i servisiranju proizvoda za automobilsku industriju. Puni naziv tehničke...

Popravne i preventivne radnje prema normi HRN EN ISO 9001:2009

Popravne i preventivne radnje prema normi HRN EN ISO 9001:2009

Norma HRN EN ISO 9001:2009 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi propisuje u točkama 8.5.2 i 8.5.3 zahtjeve za provođenje popravnih i preventivnih radnji. Organizacije koje žele uvesti sustav upravljanja kvalitetom i certificirati svoj sustav...

Annex SL

Annex SL

Annex SL je ISO/IEC dokument namijenjen ujednačavanju norma sustava upravljanja u kojem je propisano na koji način se norme trebaju izrađivati radi postizanja ujednačenosti. Dokument je objavio ISO Technical Management Board 2012. godine. Mnogi...

Prijavljena tijela RH u području građevnih proizvoda

Prijavljena tijela RH u području građevnih proizvoda

Prijavljena tijela za građevne proizvode su tijela koja pomažu proizvođačima građevnih proizvoda  u Europskoj uniji u ispunjavanju zahtjeva Uredbe (EU) br. 305/2011. Prijavljena tijela (Notified Bodies) za građevne proizvode odobrava Europska...

Akreditacija postupka uzorkovanja

Akreditacija postupka uzorkovanja

Uzorkovanje je određeni postupak pri kojemu se za ispitivanje dijela tvari, materijala ili proizvoda uzima reprezentativni uzorak cjeline. Rezultati ispitivanja nekog materijala ili proizvoda jako ovise o uzorkovanju. Metode uzorkovanja materijala...

ILAC-ova politika mjeriteljske sljedivosti rezultata

ILAC-ova politika mjeriteljske sljedivosti rezultata

ILAC kao međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija djeluje na harmoniziranju rada akreditacijskih tijela diljem svijeta.  Sva akreditacijska tijela potpisnice ILAC-ovog sporazuma o međusobnom priznavanju (ILAC MRA) dužna su...

Sustavi upravljanja imovinom

Sustavi upravljanja imovinom

Imovina i vrijednosti koje proizlaze iz nje za neku organizaciju osnova su za postizanje njenih ciljeva, stoga se o upravljanju imovinom (asset management) zadnjih godina puno moglo čuti na različitim predavanjima, konferencijama i raznim...

Objavljena nova tehnička specifikacija HRS ISO/TS 22002-2:2013

Objavljena nova tehnička specifikacija HRS ISO/TS 22002-2:2013

Hrvatski zavod za norme objavio je novu tehničku specifikaciju HRS ISO/TS 22002-2:2013 Preduvjetni programi za sigurnost hrane – 2. dio: Catering. Norma ISO 22000 točkom 7.5 postavlja zahtjev organizacijama u sklopu lanca hrane da uspostave,...

Objavljeni vodiči za male i srednje poduzetnike

Objavljeni vodiči za male i srednje poduzetnike

U sklopu II. faze projekta „BIZimpact“ - Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice, Ministarstvo poduzetništva i obrta predstavilo je četiri mini vodiča za male i srednje poduzetnike. Mini vodiči su predstavljeni na Nacionalnoj...

Akreditacija davatelja usluga certificiranja u području elektroničkog potpisa

Akreditacija davatelja usluga certificiranja u području elektroničkog potpisa

Područje elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08), a u Europskoj uniji unifikacijski dokument za područje primjene elektroničkog potpisa je Direktiva 1999/93/EC i drugi dokumenti na...

ISO organizacija u brojkama

ISO organizacija u brojkama

ISO – International Organization for Standardization objavio je na simpatičan način podatke o svom radu u 2013. godini. Podaci su sažeti u obliku recepta za kuhanje pod nazivom "How to make standards". Podaci govore o radu 164 nacionalna...

Najava međunarodne baze podataka ISO 9001 certifikata

Najava međunarodne baze podataka ISO 9001 certifikata

IAF - International Accreditation Forum u suradnji s ISO – International Organization for Standardization planiraju uspostaviti prvu međunarodnu bazu podataka izdanih ISO 9001 certifikata. Na popisu će se moći naći samo certifikati koje su izdala...

Istraživanje Best Buy Award Croatia 2014/2015

Istraživanje Best Buy Award Croatia 2014/2015

Best Buy Award organizira internet istraživanje za godinu 2014/2015 radi utvrđivanje proizvoda i usluga koji hrvatskim građanima, korisnicima interneta, daju najbolji omjer cijene i kvalitete u Hrvatskoj.  Istraživanje provodi švicarska kuća...

Analiza rizika u inspekcijskim i certifikacijskim tijelima

Analiza rizika u inspekcijskim i certifikacijskim tijelima

Nova izdanja norma HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju  i HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju...

Kako provesti audit?

Kako provesti audit?

Načela auditiranja identična su bez obzira o kojoj vrsti audita se radilo, auditu prve, druge ili treće strane.Teorija audita dosta je raširena, pa se tako najčešće razlikuju vanjski auditi, koje provode osobe ili tijela druge i treće strane...

Od nesukladnosti do preventivnih radnji

Od nesukladnosti do preventivnih radnji

Norme za bilo koji sustav upravljanja sadrže zahtjeve za mehanizme kojima se utvrđuju nedostaci i problemi kao i za radnje kojima se oni otklanjaju kako bi sustav mogao nesmetano funkcionirati i služiti svojoj svrsi na učinkovit način. ...

Kako odabrati certifikacijsku tvrtku?

Kako odabrati certifikacijsku tvrtku?

Većina organizacija koje ulože svoje vrijeme, trud i financijske resurse u pripremu, implementaciju i funkcioniranje svog sustava upravljanja uspostavljenog prema nekoj od normi za sustave upravljanja (neovisno o tome radi li se o sustavima...

Odabir konzultanata za uspostavu sustava upravljanja

Odabir konzultanata za uspostavu sustava upravljanja

Uspostava sustava upravljanja prema normama (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 i dr.) složen je proces i zbog toga se mnoge organizacije odlučuju potražiti pomoć kod konzultantskih tvrtki koje su specijalizirane za uvođenje sustava...

 • Public Sector Assurance

  Public Sector Assurance

  Nedjelja, 22 Ožujak 2015 16:13
 • Želite li biti na izvoru informacija o temama održivosti i sustava upravljanja?

  Želite li biti na izvoru...

  Subota, 07 Veljača 2015 12:19
 • IRCA odgovori na pitanja o normi ISO 9001:2015

  IRCA odgovori na pitanja o...

  Nedjelja, 21 Prosinac 2014 12:45
 • TÜV najava seminara za 2015. godinu

  TÜV najava seminara za...

  Srijeda, 17 Prosinac 2014 18:50
 • Održivost lanca nabave postaje sve važnija

  Održivost lanca nabave...

  Subota, 08 Studeni 2014 06:40
 • Integriranje sustava upravljanja pomoću PAS 99

  Integriranje sustava...

  Utorak, 23 Rujan 2014 06:52
 • Certifikat ISO 9001

  Certifikat ISO 9001

  Utorak, 16 Rujan 2014 23:27
 • Čemu služi norma HRN ISO 13528?

  Čemu služi norma HRN ISO...

  Petak, 12 Rujan 2014 12:08
 • Upravljanje rizicima i novosti u svijetu sustava upravljanja – DNV GL predavanje u Sarajevu

  Upravljanje rizicima i...

  Ponedjeljak, 08 Rujan 2014 23:41
 • Postupak IFS certifikacije

  Postupak IFS certifikacije

  Četvrtak, 21 Kolovoz 2014 07:05
 • Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji - srpanj 2014.

  Ažurirani popis...

  Utorak, 05 Kolovoz 2014 09:50
 • ISO/TS 16949:2009

  ISO/TS 16949:2009

  Srijeda, 02 Srpanj 2014 06:30
 • Popravne i preventivne radnje prema normi HRN EN ISO 9001:2009

  Popravne i preventivne...

  Nedjelja, 29 Lipanj 2014 23:33
 • Annex SL

  Annex SL

  Subota, 14 Lipanj 2014 22:58
 • Prijavljena tijela RH u području građevnih proizvoda

  Prijavljena tijela RH u...

  Ponedjeljak, 14 Travanj 2014 06:42
 • Akreditacija postupka uzorkovanja

  Akreditacija postupka...

  Ponedjeljak, 24 Ožujak 2014 06:59
 • ILAC-ova politika mjeriteljske sljedivosti rezultata

  ILAC-ova politika...

  Srijeda, 19 Ožujak 2014 15:06
 • Sustavi upravljanja imovinom

  Sustavi upravljanja imovinom

  Ponedjeljak, 17 Ožujak 2014 08:14
 • Objavljena nova tehnička specifikacija HRS ISO/TS 22002-2:2013

  Objavljena nova tehnička...

  Petak, 14 Ožujak 2014 08:17
 • Objavljeni vodiči za male i srednje poduzetnike

  Objavljeni vodiči za male i...

  Subota, 08 Ožujak 2014 08:00
 • Akreditacija davatelja usluga certificiranja u području elektroničkog potpisa

  Akreditacija davatelja...

  Srijeda, 26 Veljača 2014 07:04
 • ISO organizacija u brojkama

  ISO organizacija u brojkama

  Ponedjeljak, 10 Veljača 2014 17:06
 • Najava međunarodne baze podataka ISO 9001 certifikata

  Najava međunarodne baze...

  Četvrtak, 06 Veljača 2014 17:46
 • Istraživanje Best Buy Award Croatia 2014/2015

  Istraživanje Best Buy Award...

  Četvrtak, 06 Veljača 2014 17:36
 • Analiza rizika u inspekcijskim i certifikacijskim tijelima

  Analiza rizika u...

  Subota, 01 Veljača 2014 12:14
 • Kako provesti audit?

  Kako provesti audit?

  Nedjelja, 09 Lipanj 2013 20:15
 • Od nesukladnosti do preventivnih radnji

  Od nesukladnosti do...

  Ponedjeljak, 28 Siječanj 2013 21:54
 • Kako odabrati certifikacijsku tvrtku?

  Kako odabrati...

  Srijeda, 05 Prosinac 2012 13:14
 • Odabir konzultanata za uspostavu sustava upravljanja

  Odabir konzultanata za...

  Srijeda, 21 Studeni 2012 19:46

DNV GL

IZBORNIK

TUV

INFRASTRUKTURA KVALITETE

CQ

CQ

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

PREDSTAVLJAMO

KVALITETA U SEKTORIMA

NORME

FACEBOOK

Google Oglasi

MULTIMEDIJA

FAQ

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

KONFERENCIJE

DQD KVALITETA

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

SUSTAVI UPRAVLJANJA

ISTRAŽUJEMO

ALTER ARS

MENADŽMENT

OZNAKE KVALITETE

LITERATURA

LINKOVI

Newsletter KVALITETA


Joomla Extensions powered by Joobi

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće