Nedjelja 29 Stu 2020
Ispis

Osposobljenost osoblja

osobljekompZa sve organizacije, državne institucije, privatne tvrtke i ostale ustanove važan faktor uspješnosti poslovanja je zapošljavanje dovoljnog broja motiviranog i osposobljenog osoblja. Mnoge norme sustava upravljanja daju naglasak na osposobljenost osoblja. Tako organizacije koje žele uvesti sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 moraju ispuniti sljedeći zahtjev - Osoblje koje obavlja poslove koji utječu na sukladnost proizvoda sa zahtjevima mora biti stručno na temelju odgovarajućeg školovanja, izobrazbe, vještina i iskustva. Laboratoriji koji žele uvesti sustav upravljanja prema normi ISO/IEC 17025 moraju ispuniti sljedeći zahtjev - Uprava laboratorija mora osigurati osposobljenost svih koji rade s opremom, provode ispitivanja/umjeravanja, vrednuju rezultate i potpisuju ispitne izvještaje i potvrde o umjeravanju.

Ovdje navodimo uvjete koje osoblje mora ispunjavati i zahtjeve za osoblje o kojima uprava mora voditi brigu na temelju zahtjeva koji su propisani u normama za uspostavljanje sustava upravljanja. Zajednički zahtjevi vezani za osoblje za sve organizacije koje uvode sustave upravljanja i sva tijela za ocjenjivanje sukladnosti obuhvaćaju definiranje kriterija za osoblje, brigu o kompetentnosti osoblja, definiranje odgovornosti i ovlaštenja pojedinog osoblja, provođenje nadzora nad osobljem, vođenje brige o početnoj i kontinuiranoj izobrazbi, briga o nepristranosti osoblja i vođenje zapisa o osoblju.

KVALIFIKACIJSKI KRITERIJI
Kada se zapošljavaju novi djelatnici oni moraju zadovoljiti kriterije koje je propisala organizacija koja ih zapošljava. Kako bi se osiguralo zapošljavanje djelatnika koji će najbolje ispunjavati ciljeve organizacije potrebno je što detaljnije propisati kriterije za sva radna mjesta u organizaciji. Potrebno je definirati potrebne kompetencije u pogledu znanja, vještina i osobnih atributa koje mora posjedovati određena osoba na određenoj funkciji.

VJEŠTINE I ISKUSTVO
Potrebno je propisati koliko godina iskustva je potrebno za određenu vrstu posla i kakve vještine su poželjne kod zapošljavanja osoblja. Pri određivanju vještina i iskustva potrebno je uzeti u obzir na koje radno mjesto se odnose i koliko je to radno mjesto važno za ukupno funkcioniranje cijele organizacije.

KOMPETENTNOST OSOBLJA
Predstavnici uprave i svi zaposleni djelatnici moraju biti kompetentni za poslove koje obavljaju. Treba postojati politika koja osigurava kompetentnost osoblja. Potrebno je propisati jasno definirane kompetencije potrebne za sve vrste poslova. Potrebno je održavati zapise koji dokazuju održavanje kompetentnosti, o svim potrebnim izobrazbama i obnavljanjima znanja. Potrebno je propisati poželjne komunikacijske vještine i primjerene osobne karakteristike koje osoblje mora ispunjavati. Potrebno je izraditi matricu osposobljenosti prema kojoj će biti vidljivo koje osoblje je osposobljeno za koju vrstu posla.

DUŽNOSTI I OPISI POSLOVA
Potrebno je propisati koje su dužnosti osoblja i opis poslova za svako radno mjesto. Osoblje mora biti upoznato s dužnostima i opisom poslova koje obavljaju. Potrebno je osigurati da osoblje bude svjesno značenja i važnosti svoga rada i načina kako može pridonositi ostvarivanju ciljeva kvalitete.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Osim dužnosti i opisa poslova za osoblje se trebaju propisati ovlaštenja pogotovo za poslove koji su od velike važnosti za ukupno poslovanje organizacije. Osoblje mora biti upoznato sa svojim odgovornostima i ovlaštenjima. Za sva ovlaštenja mora postojati imenovanje od predstavnika uprave.

MONITORING OSOBLJA
Poželjno je da organizacija povremeno provodi nadzor rada svog osoblja. Potrebno je propisati tko provodi monitoring, na koji način i koliko često. Monitoring se provodi radi praćenja rada i utvrđivanja potreba za dodatnom izobrazbom osoblja kao i radi vrednovanja postignuća i poboljšavanja rada.

KONTINUIRANA IZOBRAZBA
Osoblje koje se zaposli i radi u organizaciji mora redoviti pohaćati obuke iz područja koje mu je potrebno za njegov što bolji rad u organizaciji u kojoj radi. Potrebno je svake godine planirati izobrazbe za sve djelatnike i na kraju godine bilježiti koje izobrazbe su bile ostvarene za planiranu godinu. Planovi izobrazbe trebaju uključivati i vježbe prezentiranja usvojenoga znanja radi provođenja daljnih izobrazbi svojim kolegama. Potrebno je provoditi održavanje zapisa o izobrazbi za svaku pojedinu osobu. Izobrazbe mogu biti vanjske izobrazbe (seminari, konferencije, tečajevi, studiji) i unutrašnje izobrazbe koje može provoditi djelatnik koji je pohađao vanjske izobrazbe i koji na taj način prenosi svoje znanje svojim kolegama. Potrebno je provoditi vrednovanje učinkovitosti provedenih izobrazbi i voditi zapise o vrednovanju izobrazbe.

POVJERLJIVOST I NEPRISTRANOST
Potrebna je potvrda osoblja da će poštivati pravila i upute organizacije u kojoj rade. Izjava osoblja da će se pridržavati zahtjeva povjerljivosti, odnosno da neće iznositi podatke o klijentima, kupcima, suradnicima izvan organizacije u kojoj rade. Izjava da su u poslu koji rade nepristrani odnosno da ih za doro obavljanje poslova ne spriječava bilo koja prijašnja, sadašnja ili buduća povezanost s klijentima, kupcima, konkurencijom itd. Uprava osoblju mora osigurati nepristranost u svom radu i zaštiti osoblje od svih unutarnjih ili vanjskih pritisaka.

UPUTE ZA OSOBLJE
Potrebno je izraditi upute o ponašanju osoblja u kojima će biti opisan kodeks ponašanja u organizaciji u kojoj rade. Osoblju mora biti jasno objašnjeno da se mora pridržavati kodeksa ponašanja svoje organizacije. Također je potrebno propisati upute što se tiče stručnih poslova koje će osoblju pomoći u lakšem obavljanju svojih zadataka. Ako su moguće ozljede na radnom mjestu moraju se propisati upute o provođenju posla na siguran način.

NOVO ZAPOSLENO OSOBLJE
Očekuje se da organizacija utvrdi postupak provedbe osposobljavanja novog osoblja. Kad se koristi osoblje koje je u tijeku osposobljavanja mora se osigurati primjeren nadzor. Novo zaposleno osoblje mora imati period uvođenja u posao i za to vrijeme biti pod nadzorom svog mentora. Nakon dokazivanja da je djelatnik osposobljen za samostalan rad kontinuirani nadzor više nije potreban. Mora postojati pismeni trag od kojeg datuma je novo zaposleni djelatnik završio period uvođenja u posao.

KOMUNIKACIJA OSOBLJA
Komunikacija ima veliku važnost u cjelokupnom poslovanju svake organizacije. Potrebno je poboljšavati komunikaciju između osoblja, izneđu uprave i osoblja i između osoblja i klijenata. Uprava mora osigurati dostupnost informacija svom osoblju i pravovremeno obavještavanje. Mora se njegovati kultura poslovne komunikacije u kojoj se osoblje neće osjećati zapostavljeno.

ZAPISI O OSOBLJU
Za svakog djelatnika potrebno je voditi osobni dosje u kojem će se nalaziti svi podaci o dotičnom djelatniku. Poželjno je da se u dosjeu djelatnika nalazi njegov životopis koji je potrebno ažurirati, diploma o završenom školovanju, kopija radne knjižice, primjerak ugovora o radu, certifikati i potvrde o sudjelovanima na seminarima i dodatnim izobrazbama.

Ispunjavanje zahtjeva o osoblju jedan je od najvažnijih elemenata za dokazivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti i najvažniji element uspješnog poslovanja svake organizacije. Ovaj članak je napisan na temelju zahtjeva norma koje propisuju zahtjeve za uspostavljanje sustava upravljanja i norma koje propisuju zahtjeve za tijela za ocjenjivanje sukladnosti i služi kao podsjetnik koje bi sve zahtjeve vezane uz osoblje svaka organizacija trebala ispunjavati.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće