Subota 27 Velj 2021
Ispis

EFZG kolegiji Upravljanje kvalitetom

ekonomskizagrebNa Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (EFZG) održava se poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom "Upravljanje kvalitetom". Studij se izvodi kao jednogodišnji, sastoji se od dva semestra, za kandidate sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem. Specijalistički poslijediplomski studij Upravljanje kvalitetom uspješno se izvodi na  Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se njegovim prilagođavanjem zahtjevima Bolonjskog procesa i nastavkom želi doprinijeti povećanju kulture kvalitete u hrvatskim poduzećima i organizacijama. Voditelj studija je Prof. dr. sc. Tonći Lazibat.

Ovdje su ukratko opisani važniji kolegiji koji se izvode u sklopu Poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje kvalitetom“.

Teorija kvalitete
Predavač: prof.dr.sc. Tonći Lazibat
Opis kolegija: Povijesni razvoj kvalitete i koncepti kvalitete. Japanska škola kvalitete. Američka škola kvalitete. Europska škola kvalitete. Parametri kvalitete; učinak stajališta, učinak zamjene, učinak transformacije. Karakteristike kvalitete. Ocjenjivanje kvalitete. Definiranje kvalitete s gledišta potrošača. Definiranje kvalitete s gledišta proizvođača. Kvaliteta koncepcije. Kvaliteta konstrukcije. Kvaliteta izrade. Kvaliteta s gledišta tržišta. Kvaliteta s gledišta društva. Učinak stajališta. Učinak transformacije. Učinak zamjene. Postupci za ispitivanje kvalitete. Ocjenjivanje kvalitete. Model apstraktne kvalitete. Model ekonomske kvalitete. Troškovi kvalitete.

Sustavi upravljanja kvalitetom i interni audit
Predavač: prof.dr.sc. Tonći Lazibat
Opis kolegija: Normizacija kvalitete. (ISO 8402, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000 ...). Prva i druga velika revizija normi. Razlozi revizije. Elementi norme ISO 9001:1994. Zahtjevi norme ISO 9001:2000. Prednosti tvrtke s implementiranim sustavom kvalitete. Faze uspostave sustava kvalitete. Dokumentacija za uspostavu sustava kvalitete. Alati za upravljanje kvalitetom. Sustavi kvalitete u hrvatskoj gospodarskoj praksi. Analiza stanja, problemi i prijedlozi. Pojam i uloga internog audita. Načela internog audita. Odnos internog i eksternog audita. Standardi internog audita. Kriteriji interne revizije i internog audita kvalitete (ISO norme). Audit troškova kvalitete i troškova nekvalitete. Postupci (faze) internog audita kvalitete (izrada plana audita kvalitete, raspored zadataka u auditorskom timu, radna dokumentacija auditora, prikupljanje dokaza ili obavljanje internog audita, izvješćivanje auditora s preporukama za unapređenje kvalitete).

Sustavi upravljanja okolišem
Predavač: doc.dr.sc. Sanda Rašić
Opis kolegija: Globalni problemi okoliša (kakvoća i dostatnost vode, kakvoća zraka, kakvoća tla, stvaranje otpada, kakvoća i dostupnost hrane, promjene ozonskog omotača, promjene klime, očuvanje biološke raznolikosti.). Pojam i definiranje održivosti. Ekonomska, tehnološka, društvena i ekološka održivost poduzeća. Utjecaj zaštite okoliša na viziju, misiju i ciljeve poduzeća. Utjecaj zaštite okoliša na stratešku analizu i poslovnu strategiju. Konkurentska prednost zaštitom okoliša (konkurentska prednost diferencijacije, konkurentska prednost inovacijske vrijednosti). Tehnike upravljanja zaštitom okoliša (analiza životnog ciklusa, ekološki dizajn, kruženje materijala i smanjenje otpada/onečišćenja, efikasnost utroška energije, ekološka revizija itd.). Normizacija u području upravljanja zaštitom okoliša. Međunarodni standardi upravljanja okolišem ISO 14 000 i EMAS, znak zaštite okoliša (definiranje, osnovne pretpostavke i koraci implementacije).

Poslovna izvrsnost
Predavač: prof.dr.sc. Nikola Knego
Opis kolegija: Shewarov ciklus poboljšanja. Demingov krug kvalitete. Juranova spirala kvalitete. Potpuna kontrola kvalitete – TQC. Cjelovito upravljanje kvalitetom – TQM. Procesni pristup i put prema poslovnoj izvrsnosti (Business Excellence). RADAR (Results, Approach, Deployment, Assesment, Review) metoda europskog modela TQM-a. Integrirani sustavi upravljanja (upravljanje kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema ISO normama). Nagrade za poslovnu izvrsnost. Europska nagrada (EQA), Demingova nagrada. Malcom Baldrige (MBNQA). Poslovna izvrsnost i hrvatsko gospodarstvo.

Upravljanje zadovoljstvom klijenata
Predavač: prof.dr.sc. Tihomir Vranešević
Opis kolegija: Poslovanje tvrtke u tržišnim okolnostima: Uvod u kolegij. Marketinška filozofija poslovanja kao preduvjet opstanka tvrtke u tržišnim okolnostima. Pojavni oblici upravljanja marketingom. Koncept vrijednosti kao osnova tržišnog poslovanja: Očekivana vrijednost i njezine dimenzije. Spoznajna vrijednost. Istraživanje vrijednosti za klijente. Zadovoljstvo klijenata kao mjera kvalitete: Povezanost zadovoljstva s konceptom vrijednosti za klijente. Zadovoljstvo klijenata i kvaliteta. Tehnička nasuprot doživljenoj kvaliteti. Kvaliteta usluga. Zadovoljstvo klijenata kao temeljna odrednica upravljanja marketingom. Model mjerenja zadovoljstva klijenata: Praćenje zadovoljstva klijenata. Istraživanje zadovoljstva kao središnji dio koncepcije usmjerenosti na klijente. Implikacije modela na upravljanje kvalitetom. Usmjerenost na klijente kao kultura tvrtke.

Metode i alati za upravljanje kvalitetom
Predavač: prof.dr.sc. Tonći Lazibat, prof.dr.sc. Ksenija Dumičić
Opis kolegija: Statističke metode i sustavi poslovne izvrsnosti. Metode deskriptivne statistike: grafičke i numeričke. Elementi teorije vjerojatnosti. Statistička kontrola procesa (SPC). Six-sigma programi. Indeksi sposobnosti procesa. Plan prijema na temelju atributa i pomoću kvantitativnih varijabli. Ispitivanje povezanosti varijabli regresijskom i korelacijskom analizom. Trend analiza. Dizajn eksperimenta u poboljšanju i optimizaciji procesa. Sedam tradicionalnih alata za upravljanje kvalitetom: pareto analiza, dijagram riblja kost, ispitni list, dijagram raspršenja, histogram, kontrolne karte, dijagram tijeka. Menadžerski alati za upravljanje kvalitetom. Metode za upravljanje kvalitetom: QFD i FMEA.

Benchmarking
Predavač: doc.dr.sc. Sanda Renko
Opis kolegija: Izvorišta suvremenog benchmarkinga. Pojam benchmarkinga. Područja primjene: razlozi korištenja, razni aspekti benchmarkinga, mogućnosti primjene, zadaci benchmarkinga, Vrste benchmarkinga. Glavni akteri benchmarkinga: vrste benchmarking ekipe, veličina ekipe, karakteristike članova ekipe, obučavanje. Faze formalnog benchmarkinga: utvrđivanje problema i područja koji se rješavaju, planiranje projekta, popis partnera, analiza vlastitog polazišnog stanja, analiza relevantnih subjekata, ekstrahiranje informacija, identificiranje mogućih poboljšanja, primjena i praćenje rezultata. Neformalni benchmarking. Potencijalne posljedice uvođenja benchmarkinga: konfliktne situacije, poslovna etika, industrijska špijunaža.

Upravljanje poslovnim procesima
Predavač: Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
Opis kolegija: Osnovno: Promjena poslovnih procesa (engl. Business Process Change): oblici, povijesni razvoj, stanje, trendovi. Promjena poslovnih procesa u uvjetima elektroničkog poslovanja (virtualne organizacije, upravljanje nabavnim lancima). Informatizacija poslovnih procesa. Povezanost projekta razvoja integriranih informacijskih sustava i projekta promjene poslovnih procesa. Upravljanje poslovnim procesima (engl. Business Process Management): definicija, obilježja i primjeri iz prakse. Sustav za upravljanje poslovnim procesima: Definicija sustava za upravljanje poslovnim procesima. Sustav za upravljanje poslovnim procesima kao potpora odlučivanju. Projektni pristup razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima. Analiza, dizajn, razvoj i implementacija sustava za upravljanje poslovnim procesima. Metrika troškova, performansi i rezultata sustava za upravljanje poslovnim procesima. Standardizacija grafičke notacije i programskog meta-jezika za opis i modeliranje poslovnih procesa. Nezavisne organizacije koje propisuju standarde za upravljanje poslovnim procesima. Metode i alati za upravljanje poslovnim procesima: Pregled konceptualnih grafičkih metoda za modeliranje poslovnih procesa. Prikaz, analiza i usporedba alata za upravljanje poslovnim procesima. Sistematizacija funkcija integriranih alata za upravljanje poslovnim procesima: modeliranje, mjerenje, analiza, izvođenje, upravljanje i praćenje poslovnih procesa.

Kvaliteta i konkurentnost
Predavač: Prof. dr. Zoran Kovačević
Opis kolegija:
1. Kvaliteta i makroekonomski aspekti konkurentnosti

Efektivni realni tečaj i makroekonomske performanse zemalja. Tečajni režimi i makroekonomske performanse zemalja. Makroekonomski aspekti kvalitete mjereni stupnjem "certificiranosti".
2. Kvaliteta i mikroekonomski aspekti konkurentnosti
Jedinični troškovi rada – teorija i praksa. Kvaliteta i tržišne strukture: savršena konkurencija i teorije imperfektne konkurencije; monopol i monopson, monopolistička konkurencija, oligopoli i teorija igara; cjenovna diskriminacija; vertikalna integracija, te antimonopolska politika - horizontalna i vertikalna (teorija i praksa). Kvaliteta i teorije poduzeća: neoklasična i "moderne" teorije poduzeća; teorija transakcijskih troškova, stohastička i evolutivna teorija. Kvaliteta i proces industrijalizacije: industrijalizacija i državna intervencija; horizontalna i vertikalna industrijska politika; povijest industrijskog razvoja i uloga državne intervencije, razvijene i novo industrijalizirane zemlje (azijski tigrovi); tranzicija, kvaliteta i uloga industrije.

Upravljanje nabavom
Predavač: prof.dr.sc. Nikola Knego, prof.dr.sc. Rudolf Vouk
Opis kolegija: Pojam, svrha i ciljevi upravljanja nabavom. Značenje upravljanja nabavom. Upravljanje nabavom u uvjetima internacionalizacije poslovanja. Strategije nabavljanja. Sustavi nabavljanja. Elementi politike nabave. Sustavi zaliha. ABC i XYZ analiza u nabavi. Pojam i načela javne nabave. Modeli upravljanja sustavom javne nabave. Benchmarking u nabavi. Kontroling nabave. Vrijednosna analiza u nabavi.

EFZG Upravljanje kvalitetom1

Više podataka o Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Upravljanje kvalitetom“ možete saznati na web stranici www.efzg.unizg.hr.


Izvor:EKONOMSKI FAKULTET

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće