Četvrtak 02 Pro 2021
Ispis

Ugovori o kvaliteti

ugovori o kvalitetiU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Ugovori o kvaliteti" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 3/2014) čija je autorica Elizabeta Pavković, mr. sc.

Ugovaranje i/ili podugovaranje razvoja, nabave, kontrole, analize, distribucije, transporta, proizvodnje / dijela proizvodnje, skladištenja, sanitizacije ili drugih aktivnosti povezanih uz različite usluge sve je češći model poslovanja u različitim područjima. Poslovna odluka o ugovaranju/podugovaranju ovisi o nizu faktora kao što su zahtjevi poslovanja, zahtjevi tržišta, financijski aspekti, raspoloživi resursi, infrastruktura, tehnologije i stručna znanja zaposlenika. U takovim uvjetima poslovanja sve predmetne aktivnosti, obveze i odgovornosti definirane komercijalnim ugovorom trebaju biti regulirane i sa stajališta kvalitete, što se propisuje ugovorom o kvaliteti.

Ugovor o kvaliteti (engl. Quality Agreement / Quality Technical Agreement / Technical Agreement) pravno je obvezujući dokument koji ima cilj da se jasno definiraju obaveze i odgovornosti ugovornoga izvršitelja (engl. Contract Acceptor) za aktivnosti koje provodi za ugovornoga naručitelja (engl. Contract Giver) vezane uz kvalitetu / sustav kvalitete. Ugovor o kvaliteti također definira i procese informiranja sa svrhom da se izbjegnu mogući nesporazumi koji mogu rezultirati nezadovoljavajućom kvalitetom materijala, proizvoda ili usluga koji su predmet ugovora. Ugovor o kvaliteti sklapa se između ugovornoga naručitelja i ugovornog izvršitelja. Ugovorne strane dužne su poštovati sve odgovornosti i obaveze koje proizlaze iz ugovora o kvaliteti.

Svrha ugovora o kvaliteti definiranje je zahtjeva vezanih uz sustav kvalitete kao i odgovornosti i načina rješavanja spornih pitanja vezanih uz kvalitetu materijala, proizvoda ili usluga koji su predmet ugovora. Drugim riječima, ugovor o kvaliteti treba osigurati usklađenost sa zahtjevima standarada i normi vezanih uz kvalitetu kao i s nacionalnim i internacionalnim regulatornim zahtjevima. Definiranje i izrada ugovora o kvaliteti regulatorni su zahtjev kao i zahtjev normi i standarada koji definiraju sustav kvalitete. Stoga su oni obavezni u svim područjima čije poslovanje podliježe regulatornim inspekcijama i/ili inspekcijama vezanim uz sustav kvalitete. Na taj način ugovori o kvaliteti podržavaju unapređenje kvalitete materijala i/ili proizvoda i usluga. Uvidom i pregledom ugovora o kvaliteti tijekom inspekcija i/ili audita utvrđuje se postojanje definiranih uloga i odgovornosti u poslovanju / dijelu poslovanja koji su predmet ugovora, a vezano uz kvalitetu/sustav kvalitete.

Rad
Ugovor o kvaliteti pripremaju, izrađuju prijedlog i pregovaraju odgovorne i stručne osobe iz odjela za kvalitetu, pravnoga odjela, odjela povezanih uz poslovanje kao i ostalih relevantnih uključenih odjela naručitelja i izvršitelja ugovora. Za izradu i potpisivanje ugovora o kvaliteti zadužene su odgovorne osobe odjela za kvalitetu naručitelja i izvršitelja ugovora.

Ugovor o kvaliteti potrebno je potpisati prije komercijalne distribucije materijala i/ili proizvoda, odnosno prije komercijalne primjene predmetnih ugovorenih aktivnosti, a najbolje tijekom sklapanja komercijalnog ugovora. U odnosu na komercijalne ugovore, ugovor o kvaliteti relevantan je za sve teme i pitanja povezana uz kvalitetu. Drugim riječima, u slučaju postojanja komercijalnoga ugovora, ugovor o kvaliteti treba imati prednost u slučaju predmeta koji su povezani s kvalitetom. Ugovor o kvaliteti treba se pozivati na komercijalni ugovor. Veoma je važno da se komercijalni ugovor poziva na ugovor o kvaliteti. Na taj način, ako se čita jedan od njih, pronalazi se referencija na drugi dokument koji se odnosi i koji definira iste aktivnosti koje su predmet oba ugovora. Također, u slučajevima kada dolazi do kršenja ugovora o kvaliteti, jasno je koji komercijalni ugovor definira pravne obveze ugovornih strana. Budući da ugovor o kvaliteti i komercijalni ugovor definiraju nekoliko stavki koje se podudaraju, za te teme dostatno je navesti referenciju na drugi dokument umjesto ponavljanja cijeloga ili dijela teksta. Drugim riječima, iznimno je važno da su komercijalni ugovor i ugovor o kvaliteti konzistentni jer se odnose na iste aktivnosti. U praksi to znači da se oba ugovora odnose na iste ugovorne strane i iste pravne subjekte, da su definicije pojmova i izraza koji se upotrebljavaju ujednačene, da se oba odnose na isti materijal, proizvod ili uslugu te da im je rok do kojega su na snazi odnosno rok važenja usklađen. U slučajevima kad su teme i pitanja vezana uz kvalitetu definirana na narudžbenici ili kojemu drugom odobrenom dokumentu, isto ne smije biti u proturječju u odnosu na propisano u ugovoru o kvaliteti.

Ugovori o kvaliteti dio su procesa kontrole nabave: ugovor o kvaliteti sastavni je dio procesa primjene procjene odnosno kvalifikacije dobavljača kao jednoga od elemenata sustava kvalitete, u kojemu se pod pojmom dobavljača podrazumijeva kombinacija dobavljača i proizvođača ako je to primjenjivo. Dobavljač i/ili proizvođač kao i materijal, proizvod ili usluga trebaju udovoljavati postavljenim zahtjevima uključujući zahtjeve vezane uz kvalitetu. Iako ugovor sadržava potrebne elemente sustava kvalitete, važno je naglasiti da se ugovor o kvaliteti ne može smatrati zamjenom za procjenu/ kvalifikaciju dobavljača; on je samo jedna od podloga u tom procesu.

Ugovorni naručitelj jest ugovorna strana koja naručuje proizvod, materijal i/ili uslugu definiranu ugovorom o kvaliteti. Ugovorni je naručitelj odgovoran za procjenu legalnosti i kompetentnosti ugovornoga izvršitelja za provedbu ugovorenih aktivnosti, a prije njihova ugovaranja. Također, odgovoran je za primjenu principa i smjernica zahtjeva normi i standarada kvalitete kao i regulatornih zahtjeva. Ugovorni naručitelj u potpunosti je odgovoran za sve materijale, proizvode, usluge i druge aktivnosti koje su predmet ugovora o kvaliteti na jednaki način kao da je sve sam proveo, bez angažiranja ugovornoga izvršitelja. Ista razina odgovornosti postoji i između ugovornoga izvršitelja i treće strane pri podugovaranju – ugovorni izvršitelj nositelj je kompletne odgovornosti. Kompletna odgovornost ugovornoga naručitelja i ugovornoga izvršitelja odnosi se na odnose prema kupcima, regulatornim ustanovama i partnerima. Sustav kvalitete ugovornoga naručitelja treba uključivati kontrolu i pregled svih ugovorenih i/ili podugovorenih aktivnosti. Procesi kontrole ugovorenih aktivnosti trebaju sadržavati principe upravljanja rizicima kvalitete. Za kontrolu ugovorenih aktivnosti odgovoran je ugovorni naručitelj. Stoga, ugovor o kvaliteti treba omogućiti naručitelju ugovora posjet pogonu i audit pogona, prostora, opreme i dokumentacije izvršitelja ugovora, koji su relevantni za predmet ugovora. Također, u slučaju podugovaranja koje provodi ugovorni izvršitelj, ugovorom o kvaliteti potrebno je da ugovorni naručitelj definira mogućnost posjeta i audita treće strane te mogućnost inspekcije koju provode regulatorne ustanove.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 3/2014). Više podataka o časopisu možete pronaći na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće