Četvrtak 02 Pro 2021
Ispis

EFRI kolegij Upravljanje kvalitetom

EFRI1Ekonomski fakultet u Rijeci (EFRI) u sklopu diplomskog studija održava kolegij Upravljanje kvalitetom. Nositelj kolegija je Prof. dr. sc. Ivan Mencer. Kolegij se predaje u zimskom semestru. Na kolegiju studenti uče o povijesnom razvoju kvalitete, upravljanju kvalitetom, spirali kvalitete, TQM-Potpunom upravljanju kvalitetom, Six Sigma, modelima poslovne izvrsnosti, kvaliteti proizvoda, usluga i procesa, sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem i dr.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci je javno visoko učilište. Osnovan je 1961. godine. Od tada razvija djelatnost visokog obrazovanja i znanstvenoistraživačku djelatnost. Osim visokog obrazovanja, Fakultet izvodi i znanstvenoistraživački i visokostručni rad. U okviru ove djelatnosti posebno je važna međunarodna suradnja koju Fakultet ostvaruje kroz razne oblike suradnje s brojnim međunarodnim visokoškolskim institucijama.

MISIJA
Ekonomski fakultet u Rijeci provodi znanstvena i razvojna istraživanja, posebice programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje. Sve zadaće Fakulteta ostvaruju se u skladu s potrebama održivog razvoja gospodarstva i društvene zajednice u kojoj djeluje.  Fakultet donosi strateške i razvojne odluke o akademskim pitanjima, o profiliranju znanstvenih istraživanja, o financijskom poslovanju i pravnom prometu, o investicijama i razvojnim planovima te u nastupu prema vanjskim partnerima u znanstvenim djelatnostima i visokom obrazovanju. Fakultet kroz studijske programe, programe cjeloživotnog učenja, suradnju s gospodarstvom, mobilnost unutar međunarodne akademske zajednice i dodatne vannastavne aktivnosti studentima omogućava profesionalni rast i razvoj s ciljem uspješnog zapošljavanja i konkurentnosti u dinamičnom gospodarskom okruženju. Fakultet se brine za razvoj potencijala svih djelatnika, racionalno korištenje materijalnih resursa, stalan rast kvalitete i unapređenje međunarodne konkurentnosti nastavne i znanstvene djelatnosti.

VIZIJA
Integriranost u europski prostor visokog obrazovanja i europski istraživački prostor te pružanje snažne potpore razvoju gospodarstva. Integriranost se očituje kroz konkurentnost studijskih programa, razmjenu studenata, akademskog i administrativnog osoblja, zajedničke međunarodne studijske i istraživačke projekte. Potpora gospodarstvu se ostvaruje kroz osmišljavanje gospodarstvu korisnih obrazovnih programa, kroz zajedničke, obostrano korisne istraživačke projekte te intenzivno uključivanje studentskih kapaciteta. Fakultet će biti prepoznat kao poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima. Fakultet će biti institucija koja se kontinuirano usavršava, mijenja, poboljšava s aspekta studijskih programa, istraživanja i kadrova.

EFRI3
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci certificiran je prema sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008.

SADRŽAJ KOLEGIJA
Pojam kvalitete. Povijesni razvoj sustava upravljanja kvalitetom. Strateško upravljanje kvalitetom. Kvaliteta proizvoda, usluga, procesa i organizacija. TQM. Spirala kvalitete. Malcom Baldrige National Quality Award, Six Sigma, European Quality Award i ostali oskari. Modeli poslovne izvrsnosti. Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i ISO 14001:1996, HACCP, OHSAS 18 001, SA 8000 i dr. Metoda 20 ključeva. Model uravnoteženih pokazatelja. Intergrirani sistemi. W. Edwards Deming. Philip Crosby. Armand Feigenbaum. Kaoro Ishikawa. Joseph M. Juran. Genichi Taguchi. Razvijanje kulture kvalitete. Troškovi (ne)kvalitete i koristi kvalitete. Usredotočenost na kupce i mjerljivost zadovoljstva kupaca. Quality Function Deployment (QED). Mjerljivost kvalitete. Instrumenti mjerenja kvalitete. Principi pojedinih sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000. Zahtjevi normi. Politika kvalitete. Dokumentacija. Motivacija. Vođenje. Timski rad. Procesni i projektni pristup. PDCA i kaizen. Prevencija nastanka pogrešaka (poka-yoke). Tripartitni model audita (audit prve, druge i treće strane). Implementacija sustava kvalitete. Proces certifikacije poduzeća. Statistička kontrola kvalitete. Marketing kvalitete. Utjecaj kvalitete na uspješnost poduzeća. Kvaliteta na razini pojedinih poslovnih funkcija i na razini poduzeća. Primjeri uspješnih i neuspješnih primjena sustava upravljanja kvalitetom. Hrvatska iskustva u području upravljanja kvalitetom. Odabrana poglavlja iz suvremenih trendova u području.

OBAVEZNA LITERATURA:
1. Predavanja (ppt) prof.dr.sc. Ivana Mencera (Predavanja ppt, 24,6 MB)
2. Autorizirana skripta
3. Juran, J.M., Gryna, F.M.: Planiranje i analiza kvalitete, Mate, Zagreb, 1999.
- temeljni pojmovi (str.1-14)
- procjenjivanje kvalitete u cijeloj tvrtki (str.15-39)
- poboljšanje kvalitete i smanjenje troškova (str. 40-81)
4. Materijali sa seminara (tijekom godine objavljivat će se na web stranicama
5. Izabrana poglavlja iz knjige Foster, S. T. (2001.): Managing quality, An Integrative Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

IZBORNA LITERATURA:
Domaća literatura:
1) Drljača, M. (2004.): Mala enciklopedija kvalitete, V. dio, Oskar, Zagreb.
2) Funda, D. (2008.): Potpuno upraljanje kvalitetom u obrazovanju, Kigen, Zagreb.
3) Injac, N. (1998.): Mala enciklopedija kvalitete (I), Oskar, Zagreb.
4) Injac, N. (1998.): Mala enciklopedija kvalitete (II), Oskar, Zagreb.
5) Injac, N. (2002.): Mala ekciklopedija klalitete-moderna povijest kvalitete (III), Oskar, Zagreb.
6) Kondić, Ž. (2002.): Kvaliteta i ISO 9000, Tiva, Varaždin.
7) Kondić, Ž. (2004.): Kvaliteta i metode poboljšanja, vlast. nakl., Varaždin.
8) Lazibat, T. (2005.): Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb.
9) Lazibat, T. (2008.): Upravljanje kvalitetom, M.E.P. Consult, Križevci.
10) Oslić, I. (2008.): Kvaliteta i poslovna izvrsnost, M.E.P. Consult, Zagreb.
11) Petar, S. (1996.): Uvod u upravljanje kvalitetom, Nading, Zagreb.
12) Skoko, H. (2000.): Upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb.

Strana literatura:
1) Deming, E. (2000.): The New Economics for Industry, Government, Education, MIT Press, Cambridge.
2) J.M. Juran, Frank,M. Gryna (1999.): Planiranje i analiza kvalitete, MATE, Zagreb.
3) Kelly, John M. (1997.): Upravljanej ukupnom kvalitetom, Potecon, Zagreb.
4) Koehler, J.W. (1996.): Quality Government: Designing, Developing, and Implementing TQM, St Lucie Press, Delray Beach.
5) Lindenberg Marc, M. (1993.): The human development race improving the quality of life in developing countries, International Center for Economic Growth Publication, San Francisco.
6) Munro-Faure, L., Munro-Faure, M. (1992.), Total Quality Management, Pitman Publishing, London.
7) Oakland, J. (2003.): Total quality Management, Oxford University Press, Oxford.
8) Thor Carl, G. (1994.): The measures of sucess, John Wiley & Sons, New York

Domaća periodika:
1) Prva hrvatska konferencija o kvaliteti, Cavtat, Infomart, Zagreb, (1998.).
2) Jubilarni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta i procesno upravljanje (2009.).
3) Simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta i promjene (2008.).
4) Ekonomski pregled
5) Kvaliteta (2001.- ), serijska publikacija
6) Poslovni vjesnik

Strana periodika:
1) Quality: the magazine of product assurance
2) Quality today (god. 2003. - 2006.) 

EFRI2

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Rijeci
Upravljanje kvalitetom
Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka

Više podataka o kolegiju Upravljanje kvalitetom saznajte na web stranici www.efri.uniri.hr.

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće