Srijeda 21 Lis 2020
Ispis

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016)

ee1Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13 i 14/14) ministar gospodarstva je dana 26.04.2016. donio Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016).

Svrha Pravilnika je osigurati da električna oprema na tržištu zadovoljava zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba, domaćih životinja i imovine uz jamstvo funkcioniranja unutarnjeg tržišta, a isti se primijenjuje na električnu opremu namijenjenu uporabi na nazivnim naponima između 50 V i 1 000 V za izmjeničnu struju i nazivnim naponima između 75 V i 1500 V za istosmjernu struju.

Pravilnik se ne primijenjuje na električnu opremu za uporabu u eksplozivnoj atmosferi, električnu opremu za radiologiju i medicinske svrhe, dijelove električne opreme za teretna i osobna dizala, mjerila električne energije, utikače i utičnice za kućnu uporabu, upravljačke uređaje za električne ograde, radioelektrične smetnje, specijaliziranu električnu opremu za uporabu na brodovima, zrakoplovima ili željeznicama koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama koje su sastavila međunarodna tijela u čijem radu sudjeluju države članice te opremu za ocjenjivanje koja je izrađena po mjeri, a isključivo namijenjena za uporabu stručnjaka na mjestima za istraživanje i razvoj kao i u te svrhe.

Stupanjem na snagu, Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29. 3. 2014.).


Električna oprema na koju se primijenjuje ovaj Pravilnik, može se stavljati na raspolaganje na tržištu samo ako je proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja je u području sigurnosti na snazi u Uniji, te kada ne ugrožava sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine, a pod uvjetom da je ispravno ugrađena, održavana i korištena u namijenjene svrhe.


Bitni elementi sigurnosnih zahtjeva propisani su u Dodatku I Pravilnika, a uključuju:

- opće uvjete,
- zaštitu od opasnosti koje mogu nastati od električne opreme i
- zaštitu od opasnosti koje mogu izazvati vanjski utjecaji na električnu opremu
Obveze proizvođača definirane su člankom 6 Pravilnika pa je između ostaloga definirano da prilikom stavljanja svoje električne opreme na tržište proizvođači moraju osigurati da je ta oprema konstruirana i proizvedena u skladu sa sigurnosnim zahtjevima navedenim u članku 3. i utvrđenim u Dodatku I. Pravilnika.

Proizvođači moraju izraditi tehničku dokumentaciju i provesti ili dati provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti iz Dodatka III. Pravilnika, a kada je postupkom ocjenjivanja sukladnosti dokazana sukladnost električne opreme sa sigurnosnim zahtjevima iz Dodatka I. Pravilnika, proizvođači moraju sastaviti EU izjavu o sukladnosti te staviti oznaku CE.
Osim toga, proizvođači moraju čuvati tehničku dokumentaciju navedenu u Dodatku III. Pravilnika i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište te osigurati da se provode postupci serijske proizvodnje koji osiguravaju sukladnost s Pravilnikom. Potrebno je na odgovarajući način uzeti u obzir promjene u konstruiranju ili značajkama proizvoda kao i promjene u usklađenim normama navedenim u članku 12. Pravilnika, međunarodnim ili nacionalnim normama navedenima u člancima 13. i 14. Pravilnika ili drugim tehničkim specifikacijama na temelju kojih je potvrđena sukladnost električne opreme.

Kada to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja električna oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, proizvođači su dužni ispitati uzorke električne opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu i, ako je to potrebno, voditi knjigu pritužbi i registar nesukladne električne opreme i njezinog povrata te o svakom takvom praćenju obavijestiti distributere.


Proizvođači moraju osigurati da je električna oprema koju su oni stavili na tržište označena brojem tipa, šarže ili serijskim brojem ili bilo kojim drugim identifikacijskim elementom ili, kad to ne dopušta veličina ili vrsta električne opreme, da se traženi podaci navedu na njezinoj ambalaži ili u dokumentu priloženom uz električnu opremu.
Proizvođači su obvezni na električnoj opremi ili, kad to nije moguće, na njezinoj ambalaži ili u dokumentu koji prati električnu opremu, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni te osigurati da su uz električnu opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Takve upute i informacije te svako označivanje mora biti razumljivo i shvatljivo.

Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da električna oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s odredbama Pravilnika dužni su bez odgode poduzeti popravne radnje potrebne kako bi električnu opremu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili izvršili povrat. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode moraju obavijestiti nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu električnu opremu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.


Na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti električne opreme s Pravilnikom na hrvatskom jeziku, a na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači moraju s njim surađivati u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju električna oprema koju su stavili na tržište.


Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010).


Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/2016)


Izvor:MINGO

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće