Srijeda 22 Ožu 2023
Ispis

Zašto se dječje igračke posebno strogo kontroliraju?

hmd i 1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Zašto se dječje igračke posebno strogo kontroliraju?" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2015) čija je autorica Lidija Barušić, dipl. san. ing.

Dječje igračke jedna su od najvažnijih strogo kontroliranih roba široke potrošnje u EU-u. Međutim i najstroži zahtjevi, na žalost, ne zaustavljaju proizvodnju i stavljanje na tržište igračaka koje ne udovoljavaju postavljenim standardima.

Kad govorimo o dječjim igračkama potrebno je istaknuti da su to svi proizvodi isključivo ili neisključivo projektirani ili namijenjeni za igru djece do 14 godina. Na području Europske zajednice sigurnost igračaka regulirana je Direktivom o sigurnosti igračaka (TSD-Toy safety Directives 2009/48/EC) koju je i RH ulaskom u EU preuzela i konsolidirala u svoje nacionalno zakonodavstvo kroz Zakon o predmetima opće uporabe (N.N.39/13 i 47/14) i Pravilnik o sigurnosti igračaka (N.N.83/14). Navedeno zakonodavstvo propisuje bitne sigurnosne zahtjeve za igračke ( Safety assessment) kao obvezu proizvođaču prije stavljanja igračke na tržište, a uključuje posebne zahtjeve u pogledu njihovih fizičkih i mehaničkih svojstava, zapaljivosti, kemijskih svojstava, električnih svojstava, higijene i čistoće te radioaktivnosti. Igračke koje se stavljaju na tržište EU-a trebale bi biti sukladne primjenjivim propisima radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača, te zaštite okoliša.

Sigurnosna procjena je odgovornost proizvođača koji je mora provesti prije nego što igračku stavi na tržište EU-a a dokumentaciju o tome čuvati 10 godina (tehnička dokumentacija i EU Izjava o sukladnosti / Declaration of conformity) od stavljanja igračke na tržište kako bi je mogao dati na uvid Državnim tijelima koja provode nadzor nad proizvodima u slučaju da dođe do nekih problema.

OZNAKA CE
Oznaka sukladnosti CE ključni je pokazatelj sukladnosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a i omogućuje slobodno kretanje proizvoda u Europskom gospodarskom prostoru (EGP, 28 država članica Europske unije te Island, Norveška i Lihtenštajn kao članice EFTA-e). CE oznaka također je zahtjev i za proizvode koji se proizvode u trećim zemljama a prodaju se u EGPu. Akronim CE za oznaku sukladnosti nastao je kraćenjem francuskoga izraza Conformité Européene što znači europska sukladnost. Oznaka sukladnosti obveza je za sve proizvode koji su regulirani direktivama novoga pristupa, u koje između ostalog spadaju i igračke. Kod isticanja CE oznake na igračkama proizvođač se treba voditi općim načelima kojima se uređuje CE oznaka utvrđenima u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008. Pravila kojima se uređuje stavljanje CE oznake utvrđena su u članku 17. Direktive o sigurnosti igračaka (2009/48/EC).

CE oznaka nije oznaka porijekla i ne označuje da je proizvod proizveden u EU. Izradom tehničke dokumentacije i sastavljanjem izjave EU-a o sukladnosti proizvoda proizvođač ima obvezu i mora prije stavljanja igračke na tržište vidljivo i neizbrisivo istaknuti oznaku sukladnosti CE (ne manju od 5 mm). Isticanjem oznake sukladnosti na svom proizvodu proizvođač jamči potrošaču da je njegov proizvod projektiran i ispitan na propisani način, da zadovoljava sve zahtjeve svih tehničkih propisa koji se na njega odnose i osiguravaju njegovu sigurnu primjenu u svrhu za koju je namijenjen.

Ako je proizvođač izvan granica EU-a odgovornost preuzima uvoznik, distributer ili druga pravna osoba koja igračku stavlja na tržište. S obzirom na sve navedeno ne bi trebala postojati zabrinutost za sigurnost naših najmlađih potrošača. No, u praksi se često pitamo je li tome stvarno tako? Da li stvarno svaka dječja igračka označena oznakom CE predstavlja siguran proizvod za djecu. Nažalost, unatoč strogim zahtjevima o sigurnosti dječjih igračaka cijelokupno EU tržište ne oskudjeva sa igračkama koje ne udovoljavaju propisanim sigurnosnim zahtjevima, a označeni su CE oznakom, te time dovode potrošača u zabludu ugrožavajući njegovo zdravlje i sigurnost. Nekako se steče dojam, pogotovo kad su u pitanju igračke uvezene iz Kine da se ta oznaka „serijski“ ističe na svim proizvodima. U prilog tome ide i velik broj dječjih igračaka koje se prijavljuju na sustav Rapex ili sustav javne obavijesti o opasnim proizvodima na tržištu EU-a gdje se dosta često prijavljuju igračke koje sadrže toksične tvari ili na neki drugi način predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost djece a imaju istaknutu oznaku o sukladnosti CE.

RAPEX
Rapex je sustav brze razmjene službenih informacija između Europske komisije i država članica i nekih drugih zemalja uključenih u sustav mjera vezanih za opasne proizvode koji nose ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Osnovan je prema članku 12 Direktive 2001/95/EC o općoj sigurnosti proizvoda (General Product Safety Directive – GPSD) a uključuje potrošačke proizvode kao što su igračke, električni aparati, motorna vozila i kozmetika, dok lijekovi, medicinski proizvodi, hrana i hrana za životinje tim sustavom nisu obuhvaćeni.

Od država članica zahtijeva se da dostave obavijest putem sustava Rapex kada donesu ili odluče o donošenju mjera za sprječavanje i ograničavanje prodaje ili uporabe usklađenih potrošačkih proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje potrošača. Svakog petka, Komisija EU-a objavljuje tjedni pregled prijavljenih proizvoda. Države članice na osnovu obavijesti sa sustava Rapex provode inspekcijski nadzor kojim se provjerava je li proizvod distribuiran na njihovom tržištu, te na temelju takvih obavijesti poduzimaju odgovarajuće mjere u cilju zabrane daljne distribucije takvih proizvoda, odnosno, povlačenja s tržišta.

Prema posljednim dostupnim statističkim podacima sustava Rapex za 2013. god. najviše prijavljeni proizvoda odnosilo se na odjeću, tekstilne i modne proizvode (583 prijava ili 25 %) ali s padom od 4 % u odnosu na 2012. Godinu. Značajno je za primjetiti da se među tim prijavama najveći broj rizika odnosio na preveliku duljinu uzice na tekstilnim predmetima namjenjenim djeci, što predstavlja opasnost od davljenja. Igračke su po broju prijavljenih opasnosti odmah na drugom mjestu (580 prijava ili 25 %) sa porastom prijava od 6 % u odnosu na 2012. godinu . Kod najvećeg broja prijavljenih proizvoda ( 64 %) zemlja proizvodnje je Kina.

Među tri najčešće prijavljivana rizika su opasnosti od ozljeda (656 ili 23%), zatim kemijski rizici zbog prisutnosti toksičnih tvari (580 ili 20 %) i opasnosti koje mogu nastati gutanjem sitnih djelova (398 ili 14 %). Prema navedenim podacima vidljivo je da djeca u razdoblju do treće godine života spadaju u najkritičniju kategoriju s obzirom na rizik od ozljeda, unatoč činjenici da su upravo zahtjevi za tu dobnu skupinu koji proizlaze iz Direktive o sigunosti igračaka najstroži. Stoga je opravdan strah roditelja u pogledu sigurnosti igračaka koju osigurava proizvođač / uvoznik/ distributer.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2015). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.Izvor:HMD

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće