Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Sustavi upravljanja prema opcijama A i B

A BU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Sustavi upravljanja prema opcijama A i B" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 3/2016) čiji je autor Zlatko Grgić, dipl.ing.univ.spec.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti tijela su koja pružaju usluge sukladnosti i koja mogu biti predmet akreditacije. U tu skupinu ubrajaju se laboratoriji (ispitni, umjerni, medicinski), inspekcijska tijela, certifikacijska tijela (za certificiranje sustava upravljanja, osoblja, proizvoda), organizatori ispitivanja sposobnosti, proizvođači referentnih materijala, verifikatori emisija stakleničkih plinova, EMAS verifikatori i drugi. Jedan je od kriterija za osposobljenost tijela za ocjenjivanje sukladnosti da ona imaju ispunjene zahtjeve koji se odnose na upravljanje. Ostali zahtjevi odnose se na procese, resurse, strukture i opća načela.

Zahtjevi koji se odnose na upravljanje izvedeni su iz zahtjeva norme HRN EN 9001 i imaju određene sličnosti sa zahtjevima navedene norme. Zbog tih sličnosti u posljednjim izdanjima norma za tijela za ocjenjivanje sukladnosti (norme niza HRN EN ISO/IEC 17000ff) pojavljuju se jedinstveni zahtjevi u pogledu sustava upravljanja. Međutim, kako su jedinstveni zahtjevi za sva tijela za ocjenjivanje sukladnosti u pogledu sustava upravljanja u korelaciji sa zahtjevima HRN EN 9001, promjene u izdanjima norme HRN EN 9001 povlače promjene povezanih zahtjeva u međunarodnim normama za osposobljenost tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

ISO/PAS specifikacije
Vijeće je ISO-a 2001. godine u komunikaciji sa svojim ISO/CASCO odborom zatražilo da se prouči i pripremi skup zajedničkim elemenata za primjenu u budućim ISO-ovim dokumentima za ocjenjivanje sukladnosti. Slijedeći taj zahtjev, odbor ISO/CASCO-a odobrio je osnivanje Radne skupine 23 (Working Group 23, Common elements in ISO/IEC Standards for conformity assessment activities) radi poduzimanja ovih zadataka. Radna je skupina prepoznala nekoliko elemenata koji se mogu svrstati u zajedničke elemente, a oni obuhvaćaju:
– nepristranost (HRS) (ISO/PAS 17001)
– povjerljivost (HRS) (ISO/PAS 17002)
– pritužbe i žalbe (HRS) (ISO/PAS 17003)
– objavljivanje informacija (HRS) (ISO/PAS 17004)
– sustavi upravljanja (HRS) (ISO/PAS 17005).

Nakon što su utvrđeni zajednički elementi, ISO je objavio javno dostupne specifikacije (PAS) za svaki pojedinačni element i koje se primjenjuju za izradu dokumenata o ocjenjivanju sukladnosti koje priprema ISO/CASCO-ov odbor. U tome smisli one su i podloga za izradu međunarodnih norma za ocjenjivanje sukladnosti. ISO/CASCO je, ujedno, definirao i strukturu međunarodnih norma za ocjenjivanje sukladnosti kroz koju će se ti zajednički elementi postavljati u smislu zahtjeva norme. Ti se zahtjevi grupiraju u jedno od sljedećih poglavlja ili u više sljedećih poglavlja:
– opći zahtjevi
– strukturni zahtjevi
– zahtjevi za resurse
– procesni zahtjevi
– zahtjevi sustava upravljanja.

Javno dostupne ISO specifikacije HRS ISO/PAS 17001, HRS ISO/PAS 17002, HRS ISO/PAS 17003, HRS ISO/ PAS 17004 i HRS ISO/PAS 17005 nisu namijenjene tomu da postanu normama nego se planira njihovo povlačenje onda kad se oni primijene na svim normama za tijela za ocjenjivanje sukladnosti. U tom smislu, nova izdanja norma HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17021-1, HRN EN ISO/IEC 17024, HRN EN ISO/IEC 17065 već sadržavaju elemente ovih specifikacija, a očekuje se da će u tome smislu biti revidirane i norme HRN EN ISO/IEC 17025 te HRN EN ISO/IEC 17043. Nacrt norme ISO/IEC CD2 17025 obuhvaća elemente HRS ISO/PAS specifikacija te izmjene koje donosi novo izdanje HRN EN 9001. Objavljivanje novoga izdanja HRN EN ISO/IEC 17025 očekuje se 2017. godine.

HRS ISO/PAS 17005
Javno dostupna ISO-ova specifikacija HRS ISO/PAS 17005 obuhvaća dogovorena načela i zahtjeve koji se odnose na sustav upravljanja. Sustavi upravljanja prepoznat su i prihvaćen alat koji služi kao podrška dosljednoj primjeni zahtjeva za tijela i njegove aktivnosti. Izraz 'sustav upravljanja' vrlo je širok, a prepoznat je kao sustav za uspostavu politike i ciljeva i njihovo postizanje, ali isto tako može obuhvaćati i niz različitih potreba koje nisu ograničene samo na kvalitetu. Ova specifikacija upućuje na primjenu opcije A i opcije B s ciljem uspostave i održavanja sustava upravljanja, s tim da tijelo za ocjenjivanje mora ispuniti određene zahtjeve:
a) prepoznati potrebne procese sustava upravljanja i njihovu primjenu
b) odrediti slijed i interakciju tih procesa
c) odrediti kriterije i potrebe metode kako bi se osiguralo
da rad i nadzor procesa bude učinkovit
d) osigurati dostupnost potrebnih sredstava i informacija koji podupiru rad i praćenje procesa
e) pratiti, mjeriti i analizirati procese
f) provesti potrebne aktivnosti radi postizanja planiranih rezultata i neprekidnoga poboljšavanja procesa.
Procesima o kojima je riječ tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju upravljati u skladu sa zahtjevima odgovarajuće međunarodne norme (HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17021-1, HRN EN ISO/IEC 17024, HRN EN ISO/IEC 17025 i druge), oni obuhvaćaju ne samo procese vezane za aktivnosti upravljanja nego i osiguravanje sredstava te druge procese ocjenjivanja sukladnosti.

Opcija A
Prema opciji A, sustav upravljanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti mora najmanje upućivati na sljedeće:
– dokumentaciju sustava upravljanja (uključujući priručnik, politike, definiranje odgovornosti)
– nadzor nad dokumentima
– nadzor nad zapisima
– preispitivanje upravljanja (upravinu ocjenu)
– unutrašnji audit
– popravne radnje
– preventivne radnje
– pritužbe i žalbe.
Odabirom opcije A tijelo za ocjenjivanje sukladnosti opredjeljuje se za uspostavljenje sustava upravljanja sukladno zahtjevima koji se odnose na opciju A, a navedeni su u međunarodnoj normi za tijelo za ocjenjivanje sukladnosti. Zahtjevi za primjenu opcije A u novim izdanjima međunarodnih norma niza HRN EN ISO/IEC 17000ff prepoznaju se u poglavlju 8. Za sve pojedine elemente koji su navedeni u opciji A slijede točno određeni zahtjevi koje tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispuniti. To znači da se tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odabirom opcije A opredjeljuje za takav sustav upravljanja koji on uspostavlja, održava i primjenjuje u skladu s postavljenim zahtjevima međunarodne norme prema kojoj djeluje.

Opcija B
Opcija B, ukratko, podrazumijeva primjenu međunarodne norme HRN EN ISO 9001. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odabirom opcije B opredjeljuje se za uspostavljenje, održavanje i primjenu sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 kojim se može poduprijeti i dokazati dosljedno ispunjavanje zahtjeva međunarodne norme za tijelo za ocjenjivanje nesukladnosti koju to tijelo primjenjuje. To znači da tijela za ocjenjivanje sukladnosti i akreditacijska tijela mogu uspostaviti sustave upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 s tim da oni budu usklađeni sa zahtjevima međunarodne norme prema kojoj to tijelo uspostavlja svoj sustav (HRN EN ISO/IEC 17011, HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17021-1, HRN EN ISO/IEC 17024, HRN EN ISO/IEC 17025 i druge). Norma HRN EN ISO 9001 naširoko se upotrebljava kao učinkovit skup zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom. Uporaba te norme kao izvora zahtjeva za sustav upravljanja kako bi se sustavno osiguralo trajno ispunjavanje ISO/CASCOovih zahtjeva, može pružiti važne prednosti kao što su:
– niži troškovi za tijela koja već imaju uspostavljen sustav upravljanja prema HRN EN ISO 9001,
– dokazana učinkovitost koja sustavno osigurava trajnu primjenu ISO/CASCO-ova zahtjeva.

Kako zahtjevi iz norme HRN EN ISO 9001 nisu pisani za posebne slučajeve sustava upravljanja kojima se osigurava trajno ispunjavanje ISO/CASCO-ova zahtjeva, potrebno je posebno razmotriti primjenu norme HRN EN ISO 9001 za svaki pojedini slučaj tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Da bi tijelo za ocjenjivanje sukladnosti moglo dosljedno primijeniti zahtjeve sustava upravljanja primjenjujući normu HRN EN ISO 9001, specifikacija HRS ISO/PAS 17005 daje u dodatku A poveznicu između odgovarajućih zahtjeva iz te norme i zahtjeva ISO/CASCO-a za tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 3/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće