Ponedjeljak 05 Pro 2022
Ispis

Važnost stalnog osposobljavanja auditora za sustave upravljanja

ursosobNorma HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 donosi zahtjeve za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja.

Ova norma traži da certifikacijsko tijelo mora imati procese koji osiguravaju da auditori (ili kako to norma kaže „osoblje“), imaju odgovarajuća znanja i vještine relevantne za vrste sustava upravljanja (npr. sustavi upravljanja okolišem, sustavi upravljanja kvalitetom, sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću) i zemljopisna područja u kojima djeluje.

To u pravilu znači da certifikacijsko tijelo mora za svaki sustav upravljanja imati auditora koji ima odgovarajuća znanja i vještine, ali iste mora moći i na neki način dokazati. Osim znanja i vještina povezanih sa sustavima upravljanja, također je ključno posjedovanje znanja i vještina povezanih s područjem djelovanja ili djelatnosti organizacije nad kojom se provodi audit.

Povjerenje u proces audita i sposobnost postizanja njegovih ciljeva ovise o kompetentnosti onih pojedinaca koji su uključeni u obavljanje audita, uključujući auditore i voditelje audit timova.

Kompetencije je potrebno redovito ocjenjivati kroz proces koji uzima u obzir osobno ponašanje i sposobnost primjene znanja i vještina stečenih obrazovanjem, radnim iskustvom, osposobljenošću auditora i auditorskim iskustvom.

Nije nužno da svaki auditor u audit timu ima iste kompetencije. Međutim, cjelokupna razina kompetencija audit tima mora biti dovoljna za postizanje ciljeva audita. Ono što svi članovi tima trebaju posjedovati svakako su prethodno spomenuto znanje i vještine potrebne za postizanje namjeravanih rezultata audita koje se očekuju da će izvršiti te neke generičke kompetencije, kao i razina discipline i znanja i vještina specifičnih za sektor. Dodatno, voditelji audit timova trebaju imati dodatna znanja i vještine u smislu organizacije i vođenja tima.

Prema normi ISO 19011:2018, koja donosi smjernice za provođenje audita sustava upravljanja, auditori bi trebali imati znanje i vještine u sljedećim područjima:
a) Načela, procesi i metode audita: znanja i vještine u ovom području omogućuju auditoru da osigura da se audit obavlja na dosljedan i sustavan način. U skladu s tim, auditor bi trebao biti sposoban razumjeti vrste rizika i mogućnosti povezanih s auditom i načela pristupa auditu koji se temelji na riziku, učinkovito planirati i organizirati rad, izvršiti audit u dogovorenom vremenskom rasporedu, odrediti prioritete i usredotočiti se na pitanja od značaja za sustav upravljanja, dokumentirati aktivnosti i nalaze audita te pripremiti izvješća, održavati povjerljivost i sigurnost informacija,…

b) Norme za sustave upravljanja i druge reference: znanja i vještine u ovom području omogućuju auditoru razumijevanje opsega audita i primjenu kriterija audita, a trebaju obuhvatiti norme za sustave upravljanja ili druge normativne dokumente koji se koriste za utvrđivanje kriterija ili metoda audita, primjenu normi za sustave upravljanja od strane auditirane organizacije i drugih organizacija, odnose i interakcije između procesa sustava upravljanja, razumijevanje važnosti i prioriteta više normi ili referenci, primjenu normi ili referenci na različite situacije tijekom audita.

c) Organizacija i njezin kontekst: znanja i vještine u ovom području omogućuju auditoru da razumije strukturu, svrhu i praksu upravljanja auditiranom organizacijom i trebaju obuhvatiti potrebe i očekivanja relevantnih zainteresiranih strana koja utječu na sustav upravljanja, vrstu organizacije, upravljanje, veličinu, strukturu, funkcije i odnose, opće poslovne i upravljačke koncepte, procese i povezanu terminologiju, uključujući planiranje, kulturne i društvene aspekte auditirane organizacije.

d) Primjenjivi zakonski i regulatorni zahtjevi i drugi zahtjevi: znanje i vještine u ovom području omogućuju auditoru da bude svjestan zahtjeva organizacije i da radi unutar njih. Znanje i vještine specifične za jurisdikciju ili aktivnosti, procese, proizvode i usluge auditirane organizacije trebaju pokrivati zakonske i regulatorne zahtjeve i njihova tijela upravljanja, osnovnu pravnu terminologiju, ugovaranje i odgovornost.

Naravno, za auditora certifikacijske kuće nije dovoljno jednokratno steći određena znanja i vještine, već je iste potrebno stalno obnavljati i nadograđivati. Svijet se stalno mijenja i napreduje, što uključuje tehnološki napredak, promjene u zakonskim propisima, ali i sve ostalo. Iz tog razloga važno je stalno podizanje kompetencija auditora i praćenje trendova u različitim područjima.

U skladu s prethodno navedenim, napomenimo i da svaki auditor koji je odobren od strane United Registrar of Systems (URS), ima obvezu stalno raditi na vlastitim kompetencijama. Internim aktima definiran je minimalni broj sati provedenih u edukacijama i samoedukacijama, a koji je potreban za svaki sustav upravljanja. Sve te edukacije, kao i dokazi o istima, unose se u CPD log (engl. Continuing Professional Development – kontinuirani profesionalni razvoj) unutar našeg informatičkog sustava. Putem CPD loga prate se i dokumentiraju vještine, znanja i iskustva koja auditor stječe, i formalno i neformalno.

Jedan od načina potvrđivanja znanja i kompetencija u određenom području je i korištenje Training portala, kojeg koriste auditori URS grupe, a putem kojeg moraju položiti ispite nakon provedenog istraživanja i/ili samoedukacije za određena područja.

Ono na čemu se posebno radi su i kalibracije auditora. Minimalno jednom godišnje provodi se kalibracija na razini cijele URS grupe u sklopu međunarodne konferencije svih lokalnih ureda.

Također, URS Adriatica kao lokalni ured redovito provodi kalibraciju svojih auditora, kako stalnih zaposlenih, tako i vanjskih suradnika. Program kalibracije obično obuhvaća teme poput: osvrta na aktualna pitanja, smjernice za pripremu i provođenje audita, analizu izvještaja i nesukladnosti u prethodnom razdoblju, primjere i preporuke za poboljšanje u radu.

Na kraju, kao još jedna dodatna mjera za nadzor i kontinuirano poboljšanje rada auditora, redovito provode tzv. witness auditi. Prije konačnog odobrenja auditora unutar URS grupe, isti mora proći witness audit za normu po kojoj se odobrava. Kasnije, minimalno jednom godišnje provode se i periodički witness auditi.

Kontinuirane edukacije i samoedukacije, ali posebno kalibracije i provođenje witness audita, imaju višestruke koristi, prvom redu za auditore i za certifikacijske kuće, ali u konačnici i za certificirane klijente. Na taj način usklađuju se pristupi u provođenju audita, ujednačavaju se metode audita i uzorkovanja, precizira se način komunikacije s klijentom, ali i usklađuje pristup opisivanju pronalazaka audita.

Na ovaj način svi auditori certifikacijske kuće imaju jednaki pristup i kriterije na auditu. To klijentu omogućava nesmetan rad i pripremu za audit bez obzira na to koji auditor ili audit tim provodi audit u cjelini ili u pojedinom procesu/području.

Ivan Trstenjak, bacc. ing. sec.
Lead Auditor
Mob.: 099/447-8547
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

United Registrar of Systems Adriatica d. o. o.
Matice hrvatske 14/E
43000 Bjelovar, RH

Izvor:URS

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće