Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Osoblje inspekcijskih tijela 17020:2012

osobljeinspU normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju u točki 6.1 zahtijeva se da inspekcijsko tijelo utvrdi i dokumentira zahtjeve osposobljenosti za cjelokupno osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti, uključujući zahtjeve za školovanjem, osposobljavanjem, tehničkim znanjem, vještinama i iskustvom. Inspekcijsko tijelo mora propisati kriterije za sva radna mjesta. Mora opisati kriterije tko može raditi na kojem radnom mjestu. To uključuje zahtjeve za školovanjem, osposobljavanjem, tehničkim znanjem, vještinama i iskustvom.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo zapošljava dovoljan broj osoba sa zahtijevanom osposobljenošću. Inspekcijsko tijelo mora zapošljavati dovoljan broj osposobljenog osoblja kako bi moglo provoditi svoje inspekcijske aktivnosti. Pod dovoljnim brojem osoblja smatraju se stalni zaposlenici i vanjski suradnici koji rade na ugovor. Potrebno je izraditi popis osoblja u kojem će se vidjeti koliki broj zaposlenika radi i na kojoj vrsti poslova.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo zapošljava osoblje odgovorno za inspekciju koje ima odgovarajuće kvalifikacije, osposobljavanje, iskustvo i zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za provođenje inspekcije. Takvo osoblje mora imati odgovarajuće znanje o tehnologiji koja se koristi u proizvodnji proizvoda koji podliježu inspekciji, za rad procesa i za isporuku usluga, načinu na koji se koriste proizvodi, rade procesi i isporučuju usluge, svim nedostacima koji mogu nastati tijekom uporabe proizvoda, svim pogreškama u radu procesa kao i o svim nedostacima u isporuci usluga, takvo osoblje mora razumjeti važnost uočenih saznanja s obzirom na uobičajenu uporabu proizvoda, rad procesa i isporuku usluga. Ovaj zahtjev norme propisuje zahtjeve za inspektore koji provode inspekciju pošto su oni najvažniji članovi inspekcijskog tijela. Kada se propišu opisi njihovih poslova i kriteriji za provođenje inspekcije važno je dokazati da inspektori koji provode inspekciju zadovoljavaju sve zahtjeve za određenu vrstu inspekcije koju rade. Najbolji dokaz o zadovoljavanju osposobljenosti inspektora je pomoću zapisa o njihovoj osposobljenosti koji se trebaju nalaziti u dosjeima zaposlenika.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo mora jasno odrediti dužnosti, odgovornosti i ovlasti svake osobe. Osim propisanih opisa poslova i kriterija za izbor odgovarajućeg osoblja za svako radno mjesto inspekcijsko tijelo mora propisati još i dužnosti i odgovornosti svakog zaposlenika. Mora se odrediti za svakog zaposlenika koje su njegove dužnosti i odgovornosti. To je najbolje napisati kod opisa radnog mjesta.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo ima dokumentirane postupke za izbor, osposobljavanje, formalno ovlašćivanje i monitoring inspektora i ostalog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora propisati postupke za izbor osoblja, osposobljavanje i izobrazbu osoblja, imenovanje i ovlašćivanje osoblja i provedbu monitoringa inspektora i ostalog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Kada se propišu ti postupci prema njima se mora provoditi izbor, osposobljavanje i monitoring i tome se moraju čuvati zapisi. U zapisima se treba vidjeti datum i potpis odgovorne osobe. Zapisi o imenovanju trebali bi dati podatke o demonstriranoj kompetentnosti. Proces imenovanja treba biti proporcionalan složenosti i riziku inspekcijske aktivnosti na koju se odnosi.

Ranije propisano osposobljavanje mora ovisiti o sposobnostima, kvalifikacijama i iskustvu svakog inspektora i ostalog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti, kao i o rezultatima monitoringa.

Kada inspekcijsko tijelo provodi osposobljavanje osoblja prema svom propisanom postupku mora voditi računa o svim pojedincima koji rade u inspekcijskom tijelu. Izobrazba se planira za svakog pojedinca. Mora se voditi računa o sposobnostima, kvalifikacijama i iskustvu svakog zaposlenika unutar inspekcijskog tijela.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo vodi zapise o monitoringu, izobrazbi, osposobljavanju, tehničkim znanjima, vještinama, iskustvu i ovlaštenjima cjelokupnog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora voditi zapise o svom osoblju. Svaki zaposlenik treba imati svoj dosje u kojem će se nalaziti životopis, diplome, ugovor o radu, zapisi o monitoringu, izobrazbi, osposobljavanju, tehničkim znanjima, vještinama, iskustvu i ovlaštenjima.

Zahtijeva se da osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti ne smije biti plaćeno na način koji bi mogao utjecati na rezultate inspekcije. Inspekcijsko tijelo mora osigurati nepristranost rada svojih inspektora tako što im plaće neće ovisiti o broju provedenih inspekcija ili o rezultatima inspekcije. Uprava svojim izjavama treba garantirati da je taj zahtjev osiguran.

Zahtijeva se da cjelokupno osoblje inspekcijskog tijela (bilo unutrašnje ili vanjsko), koje može utjecati na inspekcijske aktivnosti mora djelovati na nepristran način. Inspekcijsko tijelo mora osigurati nepristranost svom zaposlenom osoblju. Uprava svojim izjavama treba garantirati da je taj zahtjev osiguran.

Zahtijeva se da cjelokupno osoblje inspekcijskog tijela, uključujući podugovaratelje, osoblje vanjskih tijela, i pojedince koji djeluju u ime inspekcijskog osoblja, mora držati u tajnosti sve informacije dobivene ili nastale tijekom izvedbe inspekcijskih aktivnosti, izuzev ako zakon zahtijeva drugačije. Inspekcijsko tijelo mora osigurati povjerljivost svih informacija do kojih dođe prilikom obavljanja inspekcije. Svi zaposlenici inspekcijskog tijela trebaju potpisati izjave o povjerljivosti kojima će garantirati da informacije do kojih mogu doći neće iznositi drugim stranama i smatrat će ih povjerljivim osim ako to nije zakonom drugačije regulirano.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće