Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Muke po umjeravanju ili kalibraciji

muke1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Muke po umjeravanju ili kalibraciji" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2016) čiji je autor Zlatko Grgić, dipl.ing.univ.spec.

Godinama se nazivi umjeravanje, kalibracija (ili kalibriranje) i baždarenje primjenjuju za slične ili različite pojmove, što hrvatsku tehničku javnost jako zbunjuje jer ne može se u potpunosti odgonetnuti što je konkretan sadržaj svakoga od njih. Postavljaju se pitanja: Je li to isto? Koje su razlike? Što znači jedno, što drugo, a što treće? Je li potrebno upotrebljavati sva tri naziva ili je dovoljno da to bude samo jedan, kao što je u engleskome jeziku? Pokriva li engleski naziv calibration sve ono što podrazumijevamo pod umjeravanjem, kalibriranjem, baždarenjem? Osim toga, tu je i niz drugih pitanja. Općenito, sva su ta tri naziva slična, ali i različita, donekle se preklapaju u onome što znače, a u nekoj mjeri pojedinci ih razlikuju. Određivati granice tih sličnosti i razlika osjetljivo je, ali ipak ćemo se to usuditi pokušati u ovom članku bez obzira na to koliko to nije popularno.

Zabuna oko korištenja naziva
Ono što je svakako očito je da umjeravanje, kalibracija i baždarenje kao tri različita naziva stvaraju zabunu kod pojedinca koji si treba objasniti u kojoj je mjeri riječ o istim ili sličnim aktivnostima, a u kojoj se mjeri te aktivnosti razlikuju. Upravo stoga nastaju različiti doživljaji tih riječi. U enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža navodi se: Umjeravanje (kalibriranje, baždarenje), skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti mjernih veličina koje pokazuje neko mjerilo, neka tvarna mjera, neka usporedbena tvar ili neki mjerni sustav i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih pramjerama.Tu se sva tri naziva smatraju istoznačnicama. Budući da je baždarenje zastarjeli naziv, koji se sve rjeđe upotrebljava i koji je naginjao prema pojmu ovjeravanja, ovdje ćemo ga izostaviti iz daljnjega razmatranja. Ostaje nam pozabaviti se nazivima umjeravanje i kalibracija te utvrditi koji je od njih bliži onomu što se u engleskom jeziku naziva calibration.

U normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, kao i u većini drugih tehničkih dokumenata, calibration se prevodi s umjeravanje, ali često se u hrvatskom jeziku ne zove sve umjeravanjem što se u engleskom jeziku i dalje zove 'calibration'. Tu, zapravo, nastaje problem, pa se onda iz toga razloga kalibracija i dalje provlači kao naziv nešto različit od umjeravanja. Iako to tako ne bi moralo biti. Calibration laboratory u hrvatskome se jeziku prevodi se s umjerni laboratorij, u bosanskome s kalibracioni laboratorij, a u srpskome s laboratorija za etaloniranje. Znači da se calibration u hrvatskome jeziku prevodi kao umjeravanje, u bosanskome kao kalibracija, a u srpskome kao etaloniranje. Dakle, 'u igru' ulazi još jedna riječ – etaloniranje. Etalon (ili pramjera) u engleskome jeziku se naziva standard, a engleska riječ standard, osim toga, ima u hrvatskome jeziku i druga značenja kao što su 'norma', 'pravilo', 'uzorak za usporedbu', 'vrijednost' i drugo.

Što se onda podrazumijeva pod umjeravanjem, odnosno kalibracijom ili etaloniranjem? U najkraćim crtama to bi bila 'usporedba s etalonom uz utvrđivanje odnosa i mjerne nesigurnosti proizišlih iz takve usporedbe'. Podrazumijeva se da je etalon mjeriteljski sljediv i ima određenu mjernu nesigurnost u odnosu na primarni etalon. Međutim, ako se posegne za stranom literaturom, shvatit će se da je calibration mnogo toga više. Osim, umjeravanja, calibration je i ispitivanje npr. sigurnosnih ventila, calibration je i npr. provjera metalnih detektora i mnogo toga drugoga što u hrvatskome jeziku ne zovemo umjeravanjem. I to je jedan od razloga zašto umjeravanje u hrvatskome jeziku ne može istisnuti riječ kalibracija.

Mjeriteljstvo fizike i kemije
Uglavnom, kad je riječ o mjeriteljstvu u fizici nema posebnih problema s razumijevanjem toga što je umjeravanje, ali se stvari u mjeriteljstvu u kemiji malo mijenjaju. Jedna od glavnih razlika između mjeriteljstva u fizici i mjeriteljstva u kemiji je ta što se u mjeriteljstvu u fizici uspoređuju fizikalne veličine i na temelju toga se ostvaruje mjerna sljedivost, dok je u mjeriteljstvu u kemiji vrlo često potrebno osigurati mjernu sljedivost mjerila određenim etalonom (ili certificiranim referentnim materijalom) svaki put prije mjerenja.Budući da se umjeravanje doživljava kao jednokratna aktivnost kojom se usporedbom uspostavlja mjerna sljedivost i o tome svjedoči potvrda (certifikat) o umjeravanju, takav doživljaj ne obuhvaća one slučajeve u kojima je, zapravo, mjernu sljedivost potrebno uspostaviti svaki put prije mjerenja i o tome se ne može izdati potvrda o umjeravanju. Što onda znači potvrda o umjeravanju za takve mjerne instrumente? Prije odgovora na ovo pitanje, pozabavimo se s drugim nazivom, a to je kalibracija. Upravo taj naziv omogućuje objasniti slučaj da se neki mjerni instrument prije uporabe mora postaviti u radno stanje. Stoga kemičari upravo to najčešće nazivaju kalibracijom. Npr. kemičar će prije uporabe pH-metar 'kalibrirati pufer otopinom' ili će 'kalibrirati analizator referentnim materijalom' i slično. Dakle, takva vrsta mjernoga instrumenta zahtijeva uspostavljanje odnosa između mjernoga signala i mjerne veličine kako bi se tijekom mjerenja dobila željena informacija, upravo zato što je najčešće riječ o usporedbi količine, a to se vrlo razlikuje od usporedbe veličina.

Mjeriteljstvo ukratko
U EUROMET-ovoj brošuri Mjeriteljstvo ukratko definicija umjeravanja nešto je šira nego u Međunarodnome mjeriteljskom rječniku: Umjeravanje mjerila, mjernog sustava ili referentnog materijala temeljno je oruđe za osiguravanje mjerne sljedivosti. Umjeravanje obuhvaća određivanje mjeriteljskih značajki mjerila, mjernog sustava ili referentnog materijala. Ono se, u pravilu, postiže izravnom usporedbom s etalonima ili certificiranim referentnim materijalima. O umjeravanju se izdaje potvrda o umjeravanju, a najčešće se na umjereno mjerilo stavlja naljepnica. Nadalje, navodi se da su četiri razloga za umjeravanje mjerila:
1. uspostavljanje i prikaz sljedivosti
2. osiguravanje da očitanja mjerila budu sukladna s drugim mjerenjima
3. određivanje točnosti očitavanja mjerila
4. utvrđivanje pouzdanost mjerila, tj. utvrđivanje može li mu se vjerovati.

Ono što je važno primijetiti je da umjeravanje obuhvaća 'određivanje mjeriteljskih značajka mjerila, mjernoga sustava ili referentnoga materijala' što će u nastavku biti sadržaj naziva 'ispitivanja karakteristika'.
Navedena četiri razloga za umjeravanje mjerila mogu se obrazložiti i ovako:
• uspostavljanje i prikaz mjerne sljedivosti odnosi se na – etalon, koji je osnovni alat da bi se nešto uopće moglo umjeravati; bez etalona nema ni umjeravanja;
• osiguranje da očitanja budu sukladna s drugim mjerenjima postiže se – podešavanjem/ugađanjem jer se tako uspostavlja ispravan odnos mjernoga signala s mjernom veličinom i očitanja postaju smislena;
• određivanje točnosti očitanja mjerila postiže se – usporedbom s etalonom poznatih karakteristika i utvrđenom mjernom sljedivošću;
• utvrđivanje pouzdanosti mjerila može se ostvariti s pomoću – ispitivanja karakteristika mjerila.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće