Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

HRN EN ISO 14065:2013

Naslov norme
HRN EN ISO 14065:2013
Staklenički plinovi - Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju stakleničkih plinova za potrebe akreditacije ili drugih oblika odobrenja
(ISO 14065:2013; EN ISO 14065:2013)

Područje primjene
Ova norma utvrđuje načela i zahtjeve za tijela koja provode validaciju ili verifikaciju emisija stakleničkih plinova. Neovisna je o bilo kojem programu stakleničkih plinova, a ukoliko se primjenjuje neki program stakleničkih plinova zahtjevi tog programa su dodatak ovoj međunarodnoj normi.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Načela
5 Opći zahtjevi
6 Kompetencije
7 Komunikacija i zapisi
8 Proces validacije ili verifikacije
9 Žalbe
10 Pritužbe
11 Posebne validacije ili verifikacije
12 Sustav upravljanja

Kratki pregled norme
4 Načela
Ova međunarodna norma ne može predvidjeti sve moguće situacije, stoga postavlja načela koja pomažu pri ocjenjivanju nepredvidivih situacija. Načela nisu zahtjevi. U nekim slučajevima, tijela koja provode validaciju ili verifikaciju trebaju pronaći odgovarajuću ravnotežu između načela kao što su otvorenost i povjerljivost.
Načela koja se postavljaju u ovom dijelu norme su:
-    nepristranost
-    kompetentnost
-    činjenični pristup pri donošenju odluke
-    otvorenost
-    povjerljivost.

5 Opći zahtjevi
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora imati opis svog pravnog statusa, uključujući, gdje je primjenjivo, imena vlasnika.
Opći zahtjevi postavljeni u ovoj normi, osim pravnog statusa, tiču se pravnih i ugovornih stvari, opredjeljenja u pogledu upravljanja i rukovođenja, nepristranosti, odgovornosti i financiranja.
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora djelovati nepristranost i mora izbjegavati neprihvatljive sukobe interesa. Način na koji to tijelo treba izbjegavati sukob interesa podrobnije je opisan u točki 5.4.2 norme.
Također, mora biti uspostavljen mehanizam nadzora nad nepristranošću te mehanizam upravljanja financijskim rizikom.

6 Kompetencije
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora utvrditi kompetencije za svaki sektor u kojem djeluje, dokazati da njegovo osoblje posjeduje dovoljnu kompetentnost (uključujući validatore, verifikatore i tehničke eksperte) i mora imati pristup stručnoj ekspertizi u pogledu posebnosti koje se tiču validacije ili verifikacije, sektora ili područja unutar svog područja djelovanja.
U točki 6.2 norma utvrđuje kompetencije osoblja.
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora uspostaviti validacijske ili verifikacijske skupine te pružiti odgovarajuće usluge u pogledu potpore i upravljanja. Ako jedna osoba ispunjava zahtjeve validacijske ili verifikacijske skupine, onda se ona može smatrat validacijskom ili verifikacijskom skupinom.
Nadalje, norma utvrđuje zahtjeve validacijske skupine u pogledu potrebnog znanja, stručne ekspertize, auditiranja informacija i podataka, posebnih kompetencija za validacijsku skupinu, posebnih kompetencija za verifikacijsku skupinu kao i posebnih kompetencija za vođu validacijske ili verifikacijske skupine.
Validatori ili verifikatori mogu biti ugovorno osoblje, a za što tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora imati odgovarajuće politike i postupke.
O osoblju se moraju voditi odgovarajući zapisi.
Uvjeti za outosurcing navedeni su u točki 6.6. norme.

7 Komunikacija i zapisi
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora pružiti odgovarajuće informacije svojim klijentima ili odgovornoj strani (a koji su navedeni u točki 7.1. ove norme).
Osim toga, ono mora imati politiku i mehanizme očuvanja povjerljivosti informacija dobivenih ili utvrđenih tijekom validacije ili verifikacije.
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora održavati i na zahtjev pružiti jasnu, sljedivu i točnu informaciju o svojim aktivnostima i sektorima u kojima djeluje.
Također, mora održavati i upravljati zapisima o svojim validacijama i verifikacijama. To održavanje mora se provoditi po načelima sigurnosti i povjerljivosti.

8 Proces validacije ili verifikacije
Proces validacije ili verifikacije mora uključiti slijedeće faze:
-    predangažman
-    pristup
-    validacija ili verifikacija
-    izjava o validaciji ili verifikaciji.
PREDANGAŽMAN obuhvaća aktivnosti koji se tiču nepristranosti, kompetentnosti, ugovaranja s klijentom i imenovanja vođe skupine.
PRISTUPNA FAZA obuhvaća odabir validacijske ili verifikacijske skupine, komuniciranje s klijentom i odgovornom stranom te planiranje.
VALIDACIJA ILI VERIFIKACIJA je faza obuhvaća ocjenjivanje u skladu sa zahtjevima ISO 14064-3.
PREISPITIVANJE I IZDAVANJE IZJAVA O VALIDACIJI ILI VERIFIKACIJI. Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora osigurati da kompetentno osoblje, a koje nije dio validacijske ili verifikacijske skupine, potvrdi da su sve aktivnosti dovršene i da zaključi sukladnost radnji prema ISO 14064-3.

9 Žalbe (prizivi)
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora dokumentirati postupke vezane za žalbe, a koje obuhvaćaju: poduzimanje popravnih radnji i odlučivanje o žalbama, javnu dostupnost opisa procesa žalbi (na zahtjev), odgovornost za sve odluke u procesima rješavanja žalbi, rješavanje žalbi na nediskriminirajući način i drugo.

10 Pritužbe (prigovori)
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora dokumentirati postupke vezane za pritužbe, a koje obuhvaćaju: poduzimanje odgovarajućih popravnih radnji po potrebi, donošenje odluka o pritužbama, javnu dostupnost opisa procesa pritužbi, angažiranje osoba koje nisu povezane po pitanju pritužbe koja se podnosi i drugo.

11 Posebne validacije ili verifikacije
U slučajevima gdje je neophodno da tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju da kratku bilješku o validaciji ili verifikaciji prethodno validirane ili verificirane tvrdnje o stakleničkim plinovima kao odgovor na pritužbe ili činjenice otkrivene nakon izdavanja izjave o validaciji ili verifikaciji, tad se mora:
-    naznačiti unaprijed klijentu, odgovornoj strani ili oboma, uvjeti pod kojim se provodi posebna validacija ili verifikacija, i
-    voditi posebnu brigu kod imenovanja skupine kako odgovorna strana ne bi imala  prigovor.

12 Sustav upravljanja
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora uspostaviti, primijeniti i održavati dokumentirani sustav upravljanja koji obuhvaća slijedeće elemente:
-    politiku sustava upravljanja
-    nadzor nad dokumentima
-    nadzor nad zapisima
-    unutrašnje audite
-    popravne radnje
-    preventivne radnje
-    preispitivanje upravljanja.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primjenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće