Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

HRN EN ISO/IEC 17024:2013

Naslov norme
HRN EN ISO/IEC 17024:2013
Ocjenjivanje sukladnosti - Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja
(ISO/IEC 17024:2012; EN ISO/IEC 17024:2012)

Područje primjene
Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost tijela koja certificiraju osobe prema posebnim zahtjevima, uključujući izradu i održavanje certifikacijske sheme za osoblje. Certificiranje osoblja jedan je od načina osiguranja da certificirana osoba djeluje u skladu s certifikacijskom shemom. Povjerenje u certifikacijske sheme za osoblje postiže se pomoću globalno prihvaćenog procesa ocjenjivanja i periodičnog ponovnog ocjenjivanja osposobljenosti certificirane osobe.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Opći zahtjevi
5 Strukturni zahtjevi
6 Zahtjevi za resurse
7 Zapisi i informacijski zahtjevi
8 Certifikacijske sheme
9 Zahtjevi za certifikacijski proces
10 Zahtjevi za sustav upravljanja

Kratki pregled norme
4 Opći zahtjevi
Opći zahtjevi obuhvaćaju prave odgovornosti certifikacijskog tijela, odgovornosti za odlučivanje o certifikaciji, osiguranje nepristranosti, financije i osiguranje od odgovornosti.
Certifikacijsko tijelo mora dokumentirati svoju strukturu, politike i postupke kako bi upravljalo nepristranošću i osiguralo da provođenje certifikacije bude nepristrano. Ono mora biti nepristrano prema podnositelju zahtjeva, kandidatima i certificiranom osoblju.

5 Strukturni zahtjevi
Strukturni zahtjevi tiču se upravljače i organizacijske strukture te strukture certifikacijskog tijela u vezi s izobrazbom.
Radnje certifikacijskog tijela trebaju se provodi na način da se očuva nepristranost. Organizacijska struktura, opisi dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja uprave, certifikacijskog osoblja i svih odbora moraju biti dokumentirani.
Završetak izobrazbe može biti poseban zahtjev certifikacijske sheme. Prepoznavanje/odobravanje izobrazbe ne smije dovesti u pitanje nepristranost ili smanjiti zahtjeve u pogledu ocjenjivanja i certificiranja.
Certifikacijsko tijelo mora pružiti informaciju u pogledu izobrazbe i osposobljavanja ako je to preduvjet za certifikaciju. Certifikacijsko tijelo ne smije izjaviti ili implicirati da bi certifikacija bila jednostavnija, lakša ili jeftinija ako se koristi neka posebna usluga izobrazbe/osposobljavanja.
Nuđenje izobrazbe i certifikacije osoblja u istoj organizaciji može dovesti u pitanje nepristranost. U tom slučaju, certifikacijsko tijelo mora ispuniti zahtjeve navedene u točki 5.2.3 norme.  

6 Zahtjevi za resurse
Zahtjevi iz ovog poglavlja norme tiču se cjelokupnog osoblja, osoblja uključenog u radnje certifikacijsko tijela, outsourcing i druge resurse.
Certifikacijsko tijelo mora upravljati i biti odgovorno za rad cjelokupnog osoblja uključenog u certifikacijski proces. Mora raspolagati s dovoljnim brojem osoblja koje je osposobljeno za radnje u koje se uključuje. Zahtjevi za osposobljenost moraju biti definirani.
Certifikacijsko tijelo mora osigurati dokumentirane upute koje opisuju odgovornosti i obveze osoblja.
Osoblje koje djeluje u ime certifikacijskog tijela mora sačuvati povjerljivim sve skupljene informacije kroz certifikacijske radnje. Certifikacijsko tijelo mora zahtijevati od osoblja da potpiše dokument koji se ono obvezuje pridržavati pravila koje je uspostavilo certifikacijsko tijelo, uključujući ona koja su vezana za povjerljivost, nepristranost i sukob interesa.
Osoblje koje je uključeno u radnje certificiranja mora se izjasniti o mogućem sukobu interesa u pogledu bilo kojeg kandidata.
Zahtjevi za ispitivače dani su u točki 6.2.2 norme, a za drugo osoblje uključeno u ocjenjivanje u točki 6.2.3 norme.
Certifikacijsko tijelo mora koristiti odgovarajuće prostore, uključujući ispitna mjesta, opremu i resurse za provedbu svojih certifikacijskih radnji.

7 Zapisi i informacijski zahtjevi
Certifikacijsko tijelo mora održavati zapise. Zapisi moraju uključivati sredstva kojima se potvrđuje status certificirane osobe. Zapisima se mora moći dokazati za je certifikacijski ili ponovni certifikacijski proces učinkovito proveden, osobito u pogledu prijavnih dokumenata, izvještaja o ocjenjivanju i drugih dokumenata povezanih s dobivanjem, održavanjem, ponovnim certificiranjem, proširenjem i suženjem područja, suspenzijom i povlačenjem certifikacije.  
Zapisi se moraju voditi na odgovarajući način.
Certifikacijsko tijelo mora učiniti javno dostupnim informacije o području certifikacijske sheme i opći opis certifikacijskog procesa. Preduvjeti za certifikacijsku shemu moraju biti navedeni i javno dostupni.
Nadalje, certifikacijsko tijelo mora uspostaviti dokumentirane politike i postupke za održavanje i objavu informacija. Također, mora razviti i dokumentirati politike i postupke potrebne za osiguranje sigurnosti.  

8 Certifikacijske sheme
Mora postojati certifikacijska shema za svaku kategoriju certifikacije.
Certifikacijska shema mora sadržavati:
- područje certifikacije
- opis poslova i zadataka
- zahtijevanu osposobljenost
- sposobnosti (kad je primjenjivo)
- preduvjete (kad je primjenjivo)
- kodeks ponašanja (kad je primjenjivo).
Certifikacijsko tijelo mora osigurati da se certifikacijska shema preispituje i validira sustavno na svakodnevnoj bazi.

9 Zahtjevi za certifikacijski proces
Certifikacijski proces obuhvaća nekoliko faza: proces prijave, proces ocjenjivanja, proces provjeravanja, odluku o certifikaciji, suspenziju, povlačenje ili suženje područja certifikacije, ponovnu certifikaciju, korištenje certifikata, loga i oznake, žalbe na odluku o certifikaciji i pritužbe.
PROCES PRIJAVE. Certifikacijsko tijelo mora učiniti dostupnim opis certifikacijskog procesa u skladu sa certifikacijskom shemom, što treba uključivati zahtjeve za certifikaciju i područje, opis procesa ocjenjivanja, prava podnositelja zahtjeva, odgovornosti certificirane osobe i cijene.
Certifikacijsko tijelo mora zahtijevati kompletnost prijave za certifikaciju.
PROCES OCJENJIVANJA. Certifikacijsko tijelo primjenjuje posebne metode ocjenjivanja i mehanizme koji su definirani certifikacijskom shemom. Ocjenjivanje mora biti planirano i strukturirano na način koji osigurava da se ispune zahtjevi certifikacijske sheme s dokumentiranim dokazima osposobljenosti kandidata.
PROCES PROVJERAVANJA. Provjere moraju biti takve da se ocijeni osposobljenost temeljena na shemi, pisanim putem, usmeno, praktički, promatranjem ili drugim pouzdanim i objektivnim načinima. Certifikacijsko tijelo mora imati postupke kojima će osigurati konzistentnu administraciju provjeravanja.
ODLUKA O CERTIFIKACIJI. Odluku o certifikaciji donosi certifikacijsko tijelo. Odluke za dobivanje, održavanje, ponovno certificiranje, proširenje, suženje, suspendiranje ili povlačenje certifikacije ne mogu se podugovoriti. Certifikat se ne smije izdati dok nisu ispunjeni svi zahtjevi za certifikaciju. Svom certificiranom osoblju certifikacijsko tijelo mora osigurati certifikate.
SUSPENZIJA, POVLAČENJE I SUŽENJE PODRUČJA CERTIFICIRANJA. Certifikacijsko tijelo mora imati politike i dokumentirane postupke za suspenziju, povlačenje i suženje područja certifikacije.
PROCES PONOVNE CERTIFIKACIJE. Certifikacijsko tijelo mora imati dokumentirane postupke za provođenje ponovne certifikacije, u skladu s certifikacijskom shemom.
KORIŠTENJE CERTIFIKATA, LOGOA I OZNAKA. Certifikacijsko tijelo koje daje logo ili oznaku mora dokumentirati uvjete korištenja i prikladno upravljati svim pravima za korištenje i predstavljanje.
ŽALBE NA ODLUKU O CERTIFIKACIJI. Certifikacijsko tijelo mora imati dokumentirani proces za prijavu, vrednovanje i donošenje odluke o žalbama.
PRITUŽBE. Certifikacijsko tijelo mora imati dokumentirani proces za prijavu, vrednovanje i donošenje odluke o pritužbama.

10 Zahtjevi za sustav upravljanja
U pogledu zahtjeva za sustav upravljanja nude se 2 opcije:
Opcija A – sustav upravljanja prema zahtjevima točke 10.2 norme
Opcija B – ako tijelo ima uspostavljen i održavan sustav u skladu s ISO 9001 kojim je moguće poduprijeti i dokazati ispunjavanje zahtjeva ove norme, ispunjava zahtjev iz točke 10.2. norme.
Točka 10. 2 norme sadrži opće zahtjeve za sustav upravljanja, zatim zahtjeve za:
- dokumentaciju sustava upravljanja
- nadzor dokumenata
- nadzor zapisa
- preispitivanja upravljanja
- unutrašnje audite
- popravne radnje
- preventivne radnje.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primjenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće